Mjölby kommun, länk till startsidan

Hogstad

Ortsbeskrivning

Det bor idag ca. 200 personer i Hogstad som är ett samhälle med ungefär 90 bostäder i jordbrukslandskapet mellan Mjölby och Väderstad. Hogstad är bl.a. med sin kyrkomiljö, skolbyggnader och tingshus en regionalt intressant kulturmiljö. I Hogstad finns idag en förskola. Livsmedelsbutik m.m. finns i Väderstad och Mjölby som båda ligger ca. 6 km från Hogstad. Busstrafik finns mellan Ödeshög och Mjölby. Trafiken kommer utvecklas till timmestrafik under dag- och kvällstid. Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt och det finns kapacitet för ytterligare utbyggnader. Vid bystugan finns boule- och tennisplan som sköts av föreningslivet. Vid förskolan finns en kommunal lekplats med pulkabacke i en mindre park. Ortens placering i jordbrukslandskapet gör att det finns begränsat med mark som är tillgänglig med stöd av allemansrätten. När gång- och cykelväg byggts ut mellan Mjölby och Väderstad kommer dock den och den gamla järnvägsbanken tillsammans ge möjlighet till bilfria promenadslingor i närområdet.

Plankarteutdrag över Hogstad

Plankarteutdrag över Hogstad

Planläge och utbyggnadsområden

Hogstad är inte någon av kommunens prioriterade utbyggnadsorter, men närheten till Mjölby och Väderstad samt kollektivtrafikens utveckling i framtiden gör det troligt att intresset för att bosätta sig på orten kan öka samtidigt som pendling kan ske på ett relativt miljövänligt sätt, särskilt när gång- och cykelväg byggts ut mellan Väderstad och Mjölby. Då Hogstad är helt omgivet av jordbruksmark är förutsättningarna för en mer omfattande utbyggnad begränsade. I Hogstad finns idag ett nyligen detaljplanelagt utbyggnadsområde för bostäder i sydöstra delen av tätorten. Detta bedöms täcka behovet av bostäder under ett antal år. Det finns ytterligare planlagda tomter söder om förskolan som aldrig byggts ut.

I översiktsplanen föreslås ett par mindre utbyggnadsområden i tätorten. Det ena området redovisar en möjlig omvandling av metallgjuteriet till bostadstomter om intresse finns från fastighetsägaren. Det kan dock krävas sanering av marken. I anslutning till fd. stationen finns också ett mindre utbyggnadsområde. Totalt bedöms de olika utbyggnadsområdena i befintliga och möjliga planområden för bostäder kunna innehålla drygt 40 bostäder. Samtliga nya föreslagna bostadsområden ligger söder om Långvägen. Trafikmängderna på Hadelövsvägen är så små att den inte ger upphov till någon barriäreffekt till och från förskola och den större parken.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

I centrala Hogstad pekas en centrumtomt ut som möjlig lokalisering för ev. mindre/obemannad livsmedelsbutik om det uppstår ekonomiska förutsättningar för en sådan etablering.

I och i anslutning till de byggnader och miljöer med höga kulturvärden som finns i Hogstad, bör tillkommande bebyggelse placeras och utformas så att de är väl anpassade till kulturmiljövärdena.

Park och natur

Det finns ett antal mindre parkytor i Hogstad. Den viktigaste parkmiljön ligger i anslutning till förskolan där en lekplats anordnats. Läget är centralt och lätt tillgängligt för de boende på orten även om arealen endast uppgår till 0,3 ha. Läget vid förskolan ger också en god samnyttjandepotential. Avstånden i Hogstad är så små att i princip alla fågelvägen har kortare än 500 m till parken och 75% har kortare än 250 m till en närpark. Ytterligare parkytor planeras inte men om orten expanderar är det viktigt att bevara de få naturområden som finns som grönområden för att kunna tillgodose rekreationsbehovet i framtiden. Den gamla järnvägsbanken utgör en resurs som promenadväg och kan med en framtida gång- och cykelväg längs allmänna vägen (väg 942) ge bra alternativa och bilfria promenadslingor. Det finns dock inte några konkreta kommunala planer för att iordningställa sådana.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Utbyggnation av gång- och cykelväg planeras mellan Mjölby och Väderstad, där delen mellan Mjölby och Hogstad kan ses som en första etapp av sträckan.

Kollektivtrafiken mellan Ödeshög och Mjölby kommer förstärkas turtätsmässigt. För förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken bör hållplatsen i centrala Hogstad (hållplats Hogstad) anordnas som en omstigningshållplats med förbättrade parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar.

Fjärrvärme är utbyggt till Hogstad.

Det finns en återvinningsstation i Hogstad. Denna kommer de närmaste åren genomgå en förvandling då systemet för förpackningsinsamling ändras och merparten kommer ske fastighetsnära. I nuläget bedöms att de mindre orter som har återvinningsstationer som idag finns kommer behöva behållas men få ett fokus på hantering av skrymmande förpackningar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?