Mjölby kommun, länk till startsidan

Väderstad

Ortsbeskrivning

Väderstad ligger i kommunens västligaste del i gränsområdet mellan jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Väderstad är kommunens fjärde största tätort med ca. 550 invånare. Ungefär lika många kommuninvånare bor inom 5 km från tätorten och ger underlag för servicen på orten. Väderstad samhälle är, liksom Väderstad by och Bosgård öster, respektive väster om samhället, regionalt intressanta kulturmiljöer. I samhället finns ungefär 250 bostäder, skola, förskola, bibliotek och ett antal arbetsplatser där Väderstad AB är dominerande. Inpendlingen till Väderstad är betydande. Samhället har också ett rikt serviceutbud i form av butiker och serveringar. Här finns även en stor idrottshall, fotbollsplaner, isbana, bouleplan, motionsspår och golfbana. Föreningslivet driver även hembygdsgård, festplats och församlingshem. Busstrafik finns mellan Ödeshög och Mjölby. Trafiken kommer utvecklas till timmestrafik under dag- och kvällstid. Det finns kommunalt vatten och avlopp med möjlighet till utbyggnad av kapaciteten.

Väderstad är en viktig ort för besöksnäringen, där klustret av serveringar och mindre butiker lockar långväga besökare. Kommunen arbetar för en fortsatt utveckling av besöksnäringen genom etableringen av ett upplevelsecenter för mat som ska bli ett besöksmål med livsmedelsframställningens olika perspektiv i fokus. Detta kan leda till en stark utveckling av tätorten.

Plankarteutdrag över Väderstad tätort

Plankarteutdrag över Väderstad tätort

Planläge och utbyggnadsområden

Idag finns ett outbyggt område för ett femtontal bostäder planlagt vid Stationsvägen. I sydost pågår arbete för ett 60-tal villatomter i Storgårdsområdet. Antalet bostäder blir fler om delar av området istället bebyggs med t.ex. kedjehus eller mindre flerbostadshus. Mot bakgrund av att tillskottet av bostäder motsvarar en ökning av hushållen i orten med minst 30% bedöms dessa områden fylla efterfrågan under relativt lång tid med nuvarande förutsättningar.

Väderstad är inte en av kommunens prioriterade utbyggnadsorter, men den goda servicenivån och kollektivtrafikens framtida höjda standard gör att det är lämpligt för kommunen att ha en handlingsberedskap för ytterligare tätortstillväxt. Etableringen av ett upplevelsecenter för mat med möjliga kringverksamheter samt Väderstad AB:s fortsatta expansion kan också göra att bostadsbehovet ökar ytterligare redan inom överskådlig tid. Därför bör handlingsberedskap finnas för en utökad efterfrågan på bostäder.

Under arbetet med översiktsplanen har en förvaltningsövergripande bedömning gjorts att Väderstad tätort även fortsättningsvis ska ha en enparallellig skola. Däremot kan skolan behöva byggas om för att möjliggöra större klasser på längre sikt för att på så sätt möjliggöra för fler bostäder på orten. En sådan skola kan rymma max 200 elever. Idag består skolans upptagningsområde till större delen av Väderstads omland. På sikt kan det bli aktuellt att ändra skolupptagningsområdena något för att möta en större befolkning på orten. I takt med att tätorten växer kommer även behov av ytterligare förskoleplatser uppkomma. Ytterligare en förskoleenhet med uppskattningsvis 60-80 platser bedöms behövas i framtiden. Denna föreslås lokaliseras väster om Vallsbergsvägen för att skapa viss spridning av verksamheterna. Två alternativa tomtlägen redovisas. Båda ligger i anslutning till naturmark vilket ger goda förutsättningar för verksamheten att göra utflykter i närnatur. Slutligt läge får beslutas i samband med framtida detaljplanearbeten för bostäder i den delen av Väderstad. Den mark som inte används för förskola kommer då planeras för bostäder istället. Det bedöms vara viktigt att även den framtida bostadsbebyggelsen på längre sikt lokaliseras i så nära anslutning till befintliga tätorten som möjligt för att ge närhet till den befintliga servicen och skapa korta och säkra vägar till skola och förskola.

I samband med förändringar i centrala Väderstad bedöms något tiotal lägenheter kunna inrymmas. Ytterligare två bostadsområden för utbyggnad på längre sikt redovisas norr om Änga respektive väster om Västbergavägen. Dessa bedöms kunna inrymma ytterligare 70-90 bostäder. Därutöver finns på ännu längre sikt möjlighet att planera för ett femtiotal bostäder i två delområden öster om Storgårdsområdet. Totalt bedöms översiktsplanens utbyggnadsområden inrymma 250 – 290 bostäder, vilket skulle kunna öka befolkningen till ca. 1 300 personer på lång sikt. De föreslagna bostadsområdena är lokaliserade så att barn når park/naturmark samt förskola utan att korsa någon av samhällets större gator. För att nå skolan behöver elever från utbyggnadsområdena i den västra delen av Väderstad korsa Vallsbergsvägen. Det finns redan idag passager som skapar en rimlig trafiksäkerhetssituation längs denna skolväg i höjd med Östadsvägen när området vid Änga byggs ut kommer korsningspunkten vid anslutningen till Vallsbergsvägen också behöva åtgärdas så att det finns en säker passage.

För handelns- och servicenäringens utveckling föreslås en översyn av centrala delarna av Väderstad för att möjliggöra en förstärkning av centrumfunktionerna.

Söder om samhället planeras för ett stort besöksmål med inriktning mot matodling och livsmedelstillverkning ur olika aspekter – Upplevelsecenter för mat. Större delen av området är i gällande översiktsplan reserverat för verksamheter. Planeringen av anläggningen är i ett uppstartsskede och sannolikt kommer inte hela ytan som reserverat i planförslaget (ca. 90 hektar) behövas för själva upplevelsecentret. Avgränsningen och ytbehovet ska således inte ses som slutligt klarlagt i översiktsplanen. Området har därför angivits som utredningsområde på plankartan, med huvudfokus på besöksmålsfrågan men med möjlighet att även använda markområden för verksamheter. Inom ramen för besöksområdet är det även tänkt att det ska vara möjligt att anordna andra typer av användningar som kan stötta huvudverksamheten. Det kan t.ex. handla om boende och service för besökande. Om det behövs för att skapa en attraktivare och mer levande miljö för besöksmålet samtidigt som det inte begränsar dess verksamhet kan även ett mindre antal bostäder aktualiseras inom eller i direkt anslutning till själva anläggningen. Däremot är större mängd bostäder, eller bostäder som inte hänger samman med besöksmålet inte aktuellt i utredningsområdet då inriktningen för bostadsutbyggnaden i Väderstad är att den ska ske i anslutning till befintliga bostadsområden. I den mån det inte påverkar upplevelsecentret negativt kan även den mark som inte behövs för besökscentrets verksamhet planläggas för verksamheter. På så sätt kan det goda logistikläget vid E4 utnyttjas väl.

Ytterligare verksamhetsområden redovisas i norra Väderstad. Dessa ligger på jordbruksmark och avser dels ett mindre område längs Havrevägen (ca. 1 hektar) dels en yta som planlagts, respektive förbereds för planläggning för att säkerställa en fortsatt expansion av Väderstad AB norr- och österut (ca. 26 hektar).

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

I och i anslutning till de byggnader och miljöer med höga kulturvärden som finns i Väderstad, bör tillkommande bebyggelse placeras och utformas så att de är väl anpassade till kulturmiljövärdena.

Park och natur

I Väderstad finns parker med kommunala lekplatser vid den tidigare stationen, mitt emot kyrkan och vid Östbergavägen. Parken i sydväst är större än 0,5 ha, medan de två andra är ca. 0,2 ha vardera. Området vid stationen kan komma att omformas när det blir aktuellt med planarbete för att möjliggöra en utvidgning av handel och andra centrumfunktioner i området. Någon form av park- och lekplatsmiljö bör dock kvarstå i detta centrala och lättillgängliga läge då det fyller en viktig funktion för både ortsbor och Väderstads många besökare. I princip alla som bor i Väderstad har kortare än 500 m till närmaste lekplats medan en tredjedel har högst 250 m till närmaste närpark.

I kommande utbyggnadsområden för bostäder kommer det bli aktuellt att säkerställa tillgång till lekplatser så att kommunens inriktning vad gäller närhet uppfylls.

Söder om Väderstad finns i sydost ett skogsparti på ca. 50 ha med elljusspår och en anslutande längre stigslinga. Detta område bör undantas för exploatering så att det finns tillgång till ett rimligt stort rekreationsområde för den växande befolkningen och för övernattande gäster till upplevelsecentret för mat. Dagens koppling mellan skolan och skogsområdet kommer påverkas negativt genom den uppsamlingsgata som föreslås till Storgårdsområdet. Trafikmängderna kommer inte vara stora, men merparten av alla tunga transporter till Väderstad AB kommer färdas den vägen, vilket gör det extra viktigt att skapa en säker passage där elljusspåret korsar den nya gatan. Skulle även den vägsträckning som redovisas mellan uppsamlingsgatan och gamla E4 byggas ut förbi hembygdsgården, behöver motionsspåret läggas om i nytt läge öster om vägsträckningen. En naturlig sträckning skulle då vara att rusta upp den slinga som redan finns i den delen av skogen. Det kommer vid en sådan vägutbyggnad vara viktigt att lägga den nya motionsslingan så att antalet passager över väg minimeras mellan skolan och skogen.

Även i sydväst föreslås att områden med naturvärden kring Änga undantas från exploatering. Delar av området norr om Änga föreslås dock kunna utgöra del av utbyggnadsområde för bostäder för att på så sätt minska behovet av att exploatera brukningsvärd jordbruksmark.

I området söder om samhället finns sammanhängande skogspartier som är allemansrättsligt tillgängliga. Norr om samhället gör däremot jordbrukslandskapet att den allemansrättsligt tillgängliga marken är begränsad. Med relativt små medel skulle det vara möjligt att etablera en längre promenadslinga via den gamla järnvägsbanken och befintliga enskilda vägar och brukningsvägar.

Teknisk försörjning/infrastruktur

De två huvudgatorna i Väderstad: Vallsbergsvägen och Folkungavägen hör till det statliga vägnätet vilket påverkar kommunens möjlighet till och ansvar för förändringar.

Utbyggnation av gång- och cykelväg planeras mellan Mjölby och Väderstad, där delen mellan Mjölby och Hogstad kan ses som en första etapp av sträckan. På sikt skulle en sådan sträckning kunna förlängas mot Ödeshög.

Inne i samhället behöver trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelbanan längs Vallsbergsvägen bör förlängas norrut förbi Folkungavägen. Hela Folkungavägen skulle behöva genomgå åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, dels i form av kompletterande gångbana norr om vägen, dels en gång- och cykelbana längs södra sidan av vägen, dels 30 km/h säkrade passager över vägen.

Ett utredningsområde för en ny vägsträckning nordväst om samhället föreslås. Det skulle ge möjlighet att styra alla tunga transporter från Kimme bergtäkt utanför samhället vilket i sin tur skulle förbättra trafiksäkerheten påtagligt. Ansvaret för att lösa den aktuella situationen är i allt väsentligt Trafikverkets, men dessvärre är projektet inte prioriterat i den regionala infrastrukturplaneringen. Därför har kommunen öppnat upp för en dellösning av problemet genom att i arbetet för nya bostäder i Storgårdsområdet planera för en ny uppsamlingsgata som förbinder Vallsbergsvägen och Folkungavägen sydost om nuvarande kvartersstruktur. Detta skulle dock inte påverka vare sig trafiken på den södra delen av Vallsbergsvägen eller transporterna från Kimme bergtäkt. För att skapa en mer fullständig alternativ vägsträckning till Väderstad AB redovisas ett möjligt vägreservat längs den gamla vägsträckningen öster om hembygdsgården. Det skulle ge ett större intrång i nuvarande rekreationsområde och förutsätta en omläggning av motionsspåret. Nyttan av en sådan sträckning skulle främst vara att den delen av trafiken skulle kunna undantas även från den smalaste delen av Vallsbergsvägen där det också saknas gång- och cykelbana.

För förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken bör den centrala hållplatsen vid kyrkan anordnas som en enklare omstigningshållplats med förbättrade parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar. Hållplatserna bör även tillgänglighetsanpassas. När upplevelsecentrum för mat etablerats kan det uppstå behov av att se över dagens hållplatslägen och linjesträckning genom Väderstad.

För större utbyggnader av Väderstad behöver kapaciteten i vattennätet förstärkas. Spillvattennätets funktion behöver ses över för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att skapa mer kapacitet i ledningsnätet in till reningsverket i Mjölby.

Fjärrvärme är utbyggt till Väderstad.

Det finns en återvinningsstation i Väderstad. Denna kommer de närmaste åren genomgå en förvandling då systemet för förpackningsinsamling ändras och merparten kommer ske fastighetsnära. I nuläget bedöms att de orter som har återvinningsstationer idag kommer behöva behållas men få ett fokus på hantering av skrymmande förpackningar. I Väderstad föreslås en utveckling av centrala orten, med bl.a. ett nytt läge för matbutiken på sikt. I samband med denna förändring kommer sannolikt läget för återvinningen behöva flyttas något inom de centrala delarna av orten.

Idag finns en ristipp i södra delen av Väderstad inom det område där det framtida upplevelsecentret för mat föreslås etableras. När det projektet genomförs behöver ristippen omlokaliseras. Lokaliseringen av den nya ristippen blir ett deluppdrag inom upplevelsecenterprojektet. Det nya läget för ristippen bör vara lite avskilt från bostadsbebyggelse eftersom verksamheten kan upplevas som störande t.ex. i form av buller och lukt. Samtidigt är det angeläget att anläggningen ligger lätt tillgänglig för bilar och är väl synlig för att undvika att den används för att slänga även andra typer av avfall.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?