Vad är en kris?

En kris är en händelse som inträffar i fredstid och som hotar samhällets grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning. Ofta innebär det att väldigt många människor drabbas eller att krisen medför så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Exempel på risker i vårt samhälle är extremt väder med kraftigt regn och stormar, smittsamma epidemier och el- och telefonistörningar. Konsekvenser kan bli stora för samhället och för var och en av oss.

Andra allvarliga risker är förorenat dricksvatten och livsmedel, kemikalieolyckor, transportstörningar, värmeavbrott, terrorism och kärntekniska olyckor.

Ansvarsfördelning

Ditt ansvar

Det är inte helt tydligt var ditt ansvar tar slut och de offentliga organisationernas ansvar tar vid. Hur händelsen ser ut och vår egen förmåga påverkar ansvarsfördelningen. Du har huvudansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma, på fritiden och vid svåra olyckor eller kriser. De offentliga organisationerna ska kunna ge stöd när du inte klarar av att hantera en händelse.

Kommunens ansvar

Många av kommunens verksamheter måste fungera även under krissituationer. Det gäller bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kommunen planerar och övar för att kunna upprätthålla verksamheterna även under krissituationer. Kommunen har även gjort en risk- och sårbarhetsanalys för att kunna förbereda organisationen.

Utifrån analysen har kommunen skapat ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet som handlar om hur kriser och extraordinära händelser ska hanteras. Dokumentet innehåller också en plan för olycksförebyggande och brottsförebyggande arbete.

Kommunens krisledning

Kommunens krisledningsorganisation berör alla kommunens verksamheter och inbegriper det arbete som utförs från verksamheterna till den politiska nivån i kommunen.

Staben sammankallas när en kris inträffat eller är på väg att inträffa. Arbete leds av en stabschef. I staben igår kommunens förvaltningschefer, kommunikatör och de specialister som behövs för den specifika händelsen.

Under en kris kan stora övergripande beslut behöva fattas av kommunen, det görs av en krisledningsnämnd som består av politiker. Krisledningsnämnden får underlag och stöd av en krisledningsstab som består av ledande tjänstemän från alla kommunens förvaltningar.

Hur kommunen ska arbeta med sin krisberedskap finns beslutat i kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet.

Samhällets ansvar

Kommun, region och myndigheter ansvarar för att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Sveriges krishantering utgår från att krisen ska hanteras av de närmast berörda. Ansvaret ligger därför ofta på de kommuner eller myndigheter som är direkt inblandade. Växer krisen ytterligare, eller om fler kommuner är inblandade, får länsstyrelsen en större roll. Vid behov samarbetar myndigheter på nationell nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 information vid olyckor och kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad