Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering. 

Klimatpåverkan

För att minska klimatpåverkan finns det regler för vilka köldmedier som får användas, vilka som bör fasas ut etcetera. Reglerna gäller den som bedriver yrkesmässig verksamhet (operatör) och har kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepump installerad i anläggningen. Reglerna gäller även för mobila anläggningar.

Som en följd av att den nya EU-förordningen om F-gaser (fluorerade växthusgaser) beslutats, har regeringen beslutat om en ny svensk förordning. Den nya förordningen trädde i kraft 1 juli 2017. Den innebär bland annat nya regler kring läckagekontroll och nytt beräkningssystem som utgår från koldioxidekvivalenter istället för kilogram. En koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid det vill säga ett mått på klimatpåverkan.

Läckagekontroll (periodisk läcksökning)

Ansvarig (operatör) för anläggningen ska se till att regelbunden läcksökning genomförs av en certifierad kylkontrol­lant. Det är köldmediets så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska genomföras. För att räkna ut koldioxidekvivalenter för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedium med dess GWP-faktor (”Global Warming Potential” - ett mått på en gas växthuspåverkan i för­hållande till koldioxid.). Uträkning kan ske på hemsidan http://www.alltomgas.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontrollintervall av aggregat

Utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras med olika intervall, beroende på respektive aggregats fyllnadsmängd enligt nedan.

‌Mängdkoldioxid och kontroll av läckage

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 12 månader

50 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 6 månader

500 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Hermetisk slutna aggregat i mängder på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av krav på läckagekontroller. Aggregat som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontrolleras.
 
Vid ett läckage av fluorerade växthusgaser ska utrustningen repareras utan dröjsmål. Efter att reparation utförts ska utrustningen läckagekontrolleras inom en månad efter reparationen.

Krav på person- och företagscertifiering

Det är krav på att samtliga personer som jobbar med fluorerade växthusgaser ska vara certifierade (detta krav gäller bland annat för läckagekontroll, installation, underhåll, service och om­händertagande av köldmedium). Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade finns på INCERT:s hemsida http://www.incert.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapportering till Miljökontoret

Om anläggningen innehåller köldmedium med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultaten från läcksökningarna till miljökontoret på kom­munen. I den totala mängen är det endast utrustningar som omfattas av krav på läckagekontroll som ska räknas med. Rapporteringen ska lämnas in 31 mars året efter redovisningsåret.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som genomförts på kylsystemet under redovisningsåret. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

I årsrapporten ska även anges om utrustning har nedmonterats (skrotats), vilken ut­rustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmedium. Miljökontoret ska informeras i god tid innan nyinstallation eller konvertering av utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Vid val av ny utrustning och/eller köldmedium ska hänsyn tas till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan.

Mobila utrustningar

Rapporteringskyldighet gäller även för mobil anläggning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Detta gäller anläggning som under någon del under året innehållit mer än sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter.

Det som ska rapporteras är mobila utrustningar även för fordon, flyg och tåg. När det gäller mobila anläggningar kan sammanhängande utrustningar räknas som en anläggning, exempelvis tåg med sammankopplade vagnar. Enskilda fordon som exempelvis en buss räknas som en egen anläggning.

För mobila utrustningar (ej fartyg) är kommunen tillsynsmyndighet. I de fall som ett företag har verksamhet i andra kommuner än där fordonen har sin stationära placering så skickas rapporten till den kommun som räknas som fordonens stationära placeringsort.

Regler från och med 1 januari 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar till exempel 10 kg R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Påföljder - miljösanktionsavgift

Vid överträdelse av krav enligt förordningen om fluorerade växthusgaser är miljönämnden i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Det kan till exempel ske om det inte inkommer någon rapport, om rapporten inkommer för sent med mera.

Mer information

Kraven på kontroll och rapportering finns reglerat i EG-förordning nr 157/2014 och i ”Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser” och ”Förordning (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen” parallellt med EG-förordningen (EG1516/2007) om läckagekontrollkrav för utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

Mer information finns hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Allt om f-gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.