Brandskyddsdokumentation

Ansvaret för brandskyddet ligger sedan lagen om olyckors tillkomst på ägare och verksamhetsutövare. Tidigare har missuppfattningar funnits att vi på räddningstjänsten genom den före detta - äldre - räddningstjänstlagen hade ansvaret för den så kallade brandsynen, och tagit på oss hela ansvaret för brandskyddet. Genom att ansvaret i lagen om skydd mot olyckor LSO blir tydligare förväntas objektens egenkontroll och kunskap om brandskyddet förbättras. LSO har under 2020 förändrats i detta avseendet ytterligare.

Kravet om skriftlig redogörelse tas bort

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Vidare information om förändringarna

MSB har informerat om förändringarna på sin webbplats, informationsutskick till statliga myndigheter, branschorganisationer med flera. Vill du läsa mer kan du klicka på länkarna nedan.

Om ansvar och systematiskt brandskyddsarbete på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information om förändringarna i LSO på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kan jag få hjälp?

Vi på räddningstjänsten är skyldiga att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. Har du frågor eller funderingar kring redogörelsen tveka inte att kontakta oss! Kontaktpersoner syns nedan.

Kontakt

Brandinspektör

Johan Mårtensson

Telefon: 010-234 5408

johan.martensson@mjolby.se

Senast publicerad