Brandskyddsdokumentation

Den 1 januari 2005 upphörde brandsynen helt och ersattes av ett nytt tillsynssystem. Från det datumet ska också de skriftliga redogörelser för brandskyddet, som krävs enligt lagen om skydd mot olyckor, ha upprättats och skickats in till oss på räddningstjänsten.

Syftet med redogörelserna

Det finns två huvudsakliga syften med kravet på den skriftliga redogörelsen. Det första är att förtydliga att ansvaret för brandskyddet ligger på ägare och verksamhetsutövare. Tidigare har missuppfattningar funnits att vi på räddningstjänsten genom brandsynen tagit på oss hela ansvaret för brandskyddet. Genom att ansvaret nu blir tydligare förväntas objektens egenkontroll och kunskap om brandskyddet förbättras. Det andra syftet är att redogörelserna ska vara underlag i planeringen av tillsynen och det övriga förebyggande arbetet, samt att granskningen av redogörelserna ska kunna vara en del av tillsynen. Genom redogörelserna får vi på räddningstjänsten kunskap om objektet och kan bilda oss en uppfattning om hur ägare och verksamhetsutövare arbetar med sitt brandskydd.

Vilka berörs?

Enligt LSO ska ägare till byggnader eller anläggningar där risken för eller konsekvenserna av en brand är stora och där egenkontrollen är särskilt viktigt, lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Nyttjanderättshavare ska ge de uppgifter som behövs för detta till ägaren.

Kan jag få hjälp?

Vi på räddningstjänsten är skyldiga att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. Har du frågor eller funderingar kring redogörelsen tveka inte att kontakta oss! Kontaktpersoner syns till höger, där kan du också öppna en blankett till den skriftliga redogörelsen av brandskyddet.

Verksamheter som är skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet

Vård, omsorg och kriminalvård med mera

1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.

2. Låsta instutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

3. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

4. Förskolor, skolor eller barnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

5. Förskolor, skolor eller barnomsorg där fler än fem funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

6. Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst fem gästrum.

7. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler med mera

8. Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.

9. Restauranger och liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.

10. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.

Industrier

11. Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.

12. Byggnader eller andra anläggningar med sammanlagd yta större än 2 500 kvadratmeter.

13. Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

Skriftlig redogörelse brandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Brandinspektör

Torbjörn Karlsson
Telefon: 073-060 28 53

torbjorn.karlsson@mjolby.se


Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 0142-854 08

johan.forsgren@mjolby.se