Mjölby kommun, länk till startsidan

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkaren inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till skolsköterska.

Elevhälsans Medicinska Insats - EMI

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt ska EMI (elevhälsans medicinska insats) stödja och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling mot utbildningens mål utifrån elevernas olika behov. Skolsköterskor och skolläkare arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa och en bra arbetsmiljö.

Skolsköterska

Alla kommunens skolor har tillgång till skolsköterska. Samtliga skolsköterskor är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som ger behörighet att arbeta med hälso- och sjukvård för barn och unga. Skolsköterskans uppdrag är att erbjuda hälsobesök och vaccinationer samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Elever eller elevers vårdnadshavare kan vid behov kontakta skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan deltar även vid skolornas elevhälsoteam - EHT.

Skolläkare

Skolläkare finns att tillgå på samtliga skolor. Tid till skolläkarmottagningen kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Skolläkarens uppdrag är att hjälpa de elever som anses ha skolrelaterade medicinska problem med bedömning, rådgivning och eventuell vidare remittering till annan vårdinrättning.

Sekretess och hantering av personuppgifter

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter.

Information om personuppgifter och dataskydd

Journaler

Vid skolstarten upprättas en digital skolhälsovårdsjournal, där besök och vaccinationer dokumenteras.

Hälsobesök

Syftet med hälsobesök är att bevara/förbättra hälsan samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleven. I den obligatoriska skolformen erbjuds minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan ytterligare ett besök. Samtliga nyanlända elever kallas till skolsköterska för en hälsokartläggning. Tolk används vid behov.

Vaccinationer

EMI följer det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats inom barnhälsovården samt erbjuder kompletterande vaccinationer till alla elever som inte har ett fullgott vaccinationsskydd. För genomförande av vaccination krävs skriftligt medgivande av vårdnadshavare. Givna vaccinationer registreras i nationella vaccinationsregistret.

Här kan du läsa mer om barnvaccinationsprogrammet: Folkhälsomyndigheten.se - barnvaccinationsprogram Länk till annan webbplats.

Planerade aktiviteter

Förskoleklas

Insamlande av uppgifter från BVC och hälsouppgift inför skolstart från vårdnadshavare.

Årskurs 1

Hälsobesök genomförs tillsammans med vårdnadshavare. Samtal utifrån ifylld hälsodeklaration. Kontroller av tillväxt, syn och hörsel. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsobesök. Samtal utifrån hälsoupplevelse. Kontroller av tillväxt, rygg och syn.

Årskurs 5

Vaccination mot humant papillomvirus.

Årskurs 7

Hälsobesök. Samtal utifrån hälsoupplevelse. Kontroller av tillväxt, rygg och syn samt färgseende. Medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Årskurs 8

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta.

Gymnasiet årskurs 1

Hälsobesök. Samtal utifrån hälsoupplevelse. Kontroller av tillväxt och syn.

Nyanlända

Hälsobesök. Samtal utifrån hälsoupplevelse. Kartläggning av vaccinationsstatus och eventuell komplettering av vaccinationer. Kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg utifrån behov.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?