Mjölby kommun, länk till startsidan

Drogfri skola

Skolan arbetar för att förebygga och förhindra missbruk och langning av alkohol och narkotika. Skolans mål är en trygg och drogfri skoltid.

Mjölby kommun har ett aktivt förebyggande ANDT-arbete, nationella arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, där drogförebyggande insatser är en självklar del av arbetet. Syftet med det förebyggande arbetet är att skapa en god och trygg arbetsmiljö för såväl elever som personal. Vi arbetar aktivt med att både förebygga droganvändning och förhindra att droger förekommer på skolan, vilket är en viktig del i vårt uppdrag att främja en sund livsstil och goda vanor.

Under skoltid är det inte tillåtet att

 • Röka (tobak, e-cigarett eller vattenpipa). Vi avråder också från att nyttja rökfria tobaksvaror som snus.
 • Vara påverkad av alkohol, droger eller andra preparat som tas i berusningssyfte.
 • Att inneha, överlåta, förmedla och sälja alkohol, droger eller andra preparat.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det en uppgift för alla att göra något om man misstänker hantering eller langning av narkotika, både under skoltid och fritid.

Stöd till elever

Har du som är elev själv provat på någon drog och vill ha någon att tala med eller är orolig för någon kompis? Kontakta skolpersonal som du har förtroende för eller elevhälsan för att få hjälp.

Om du misstänker användning av droger

Du som elev eller vårdnadshavare som misstänker någon form av hantering eller användning bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan.

Vad gör skolan vid misstanke om droger?

Skolan har rutiner för hur de agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett missbruk, hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

 • rektor och elevhälsa kopplas in och pratar med eleven om vad som hänt.
 • vårdnadshavare informeras om eleven är under 18 år, men först får eleven möjlighet att själv berätta.
 • eleven rekommenderas att ta ett drogtest, som utgångspunkt för fortsatta stödinsatser.
 • eleven får hjälp till behandlingsinsatser och uppföljning av dessa.
 • anmälan görs till socialförvaltning för att elev och familj ska få stöd på bästa sätt.
 • anmälan görs till polis, vid innehav eller langning eller om eleven är uppenbart påverkad.
 • avstängning kan bli aktuellt om eleven utsätter sig själv eller andra på skolan för fara eller hot.

Förebyggande arbete

Mjölby kommun arbetar med förebyggande insatser genom:

 • att systematiskt följa närvaro- och frånvarostatistik.
 • samtal med elever, gruppdiskussioner samt enskilda hälsosamtal genom skolsköterskan.
 • samverkan med lokala och regionala myndigheter och instanser.
 • slumpmässiga drogtester (urinprov) erbjuds elever på gymnasiets yrkesprogram. Testet är frivilligt, men är eleven under 18 år och tackar nej så informeras vårdnadshavare.
 • att ge utrymme i undervisningen för information och kunskap, för samtal och lärande, för att ge eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera kring droganvändning och dess konsekvenser.
 • att elever och vårdnadshavare får information om ANDT-rutinen vid skolstart.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?