Mjölby kommun, länk till startsidan

Mobbning och likabehandling

Alla elever som utbildar sig i Mjölby kommun ska kunna känna sig trygga och lugna. Att vara sedd, hörd och bekräftad är förutsättningar för att kunna utvecklas och sköta sina studier. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Mobbning

Alla förskolor och skolor arbetar aktivt med att motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet sker på varje förskola och skola. För mer information om hur arbetet bedrivs på en specifik förskola eller skola kan du kontakta rektorn. Begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling används allt oftare istället för ordet "mobbning" eftersom de har en tydligare koppling till lagtexter som reglerar området.

Mobbning

Likabehandlingsplan

En del i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering är att alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste göra en plan för hur arbetet med att förebygga och förhindra kränkningar ska gå till. Varje verksamhet måste skriva en egen plan som anpassas till läget som råder där. Utbildningsnämnden i Mjölby kommun beslutat att använda en gemensam mall för planen för att alla förskolor och skolor ska arbeta på ett likartat sätt.

Likabehandlingsplaner

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?