Mjölby kommun, länk till startsidan

Mobbning

Förskolor och skolor måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering av barn och elever. I Mjölby kommuns skolor finns en intern rutin för hantering av fall av misstänkta kränkningar, trakasserier eller diskriminering som grundas på Skolverkets rekommendationer av hur arbetet kan bedrivas.

Tidigare användes ofta begreppet "mobbning". Nu används istället begreppen kränkningar, trakasserier och diskriminering eftersom de har en tydlig koppling till de lagtexter som reglerar området.

Förebyggande arbete

Skolor och förskolor ska arbeta förebyggande för att ta bort risker för att barn och elever blir utsatta för kränkningar, trakasserier eller diskriminering i skolan. Det förebyggande arbetet ska göras i flera steg:

Anmälan om misstänkt kränkning, trakasserier eller diskriminering

Om personal uppmärksammar, eller får kännedom om, att ett barn eller en elev misstänks ha utsatts för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering så ska en anmälan göras till huvudmannen. Anmälan leder till att en utredning startas. I de flesta fall ingår att fråga alla inblandade vad som har hänt, det vill säga den som upplever sig kränkt och den som kan ha utfört kränkningen. Det kan också ingå att

  • fråga andra barn, elever samt personal och vårdnadshavare
  • ta reda på vad som händer på sociala medier och på andra fysiska och virtuella platser där barnen eller eleverna finns
  • ta hjälp av särskild kompetens, som kuratorer eller psykologer, till exempel för att göra observationer

Utredning av anmälan

Om utredningen visar att en kränkning skett ska förskolan eller skolan sätta in åtgärder för att sätta stopp för kränkningarna. Exempel på åtgärder kan vara att:

  • samtala med barn, elever och eventuellt vårdnadshavare
  • hålla ökad uppsikt, särskilt på platser och tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda
  • utreda behov av stöd eller anpassningar för den eller de som kränker
  • se över gruppindelningar och schemaläggning
  • göra insatser med hjälp av kurator och psykolog

Dokumentation och uppföljning

Hela processen ska dokumenteras och åtgärder ska följas upp för att säkerställa att de har fungerat. Dokumentation sker enligt fastställd rutin.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?