Mjölby kommun, länk till startsidan

Elevhälsa

​Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

I skollagen står att "Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen".

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långs som möjligt enligt utbildningens mål
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

För att kunna ge elever bästa möjliga stöd, samt i vissa fall för att uppfylla lagstiftning, dokumenteras arbetet i ett digitalt dokumentationssystem.

Den medicinska delen av elevhälsan, EMI styrs av hälso- och sjukvårdens lagstiftningar. Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska del. Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten, samt hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

Patientsäkerhetsberättelse 2023-2024 Pdf, 363.5 kB.

I ledningsystemet redogörs för ansvarsfördelningen inom elevhälsan - vem som gör vad, och pågående förbättringsarbete.

Ledningssystem för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsats Pdf, 273.3 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?