Mjölby kommun, länk till startsidan

Kurator och psykolog

Kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator och psykolog.

Kurator

I kuratorernas arbete ingår bland annat att:

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
 • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i anpassad grund- och gymnasie (tidigare särskola)
 • ge konsultation till skolpersonal
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Psykolog

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

 • medverka i skolornas elevhälsoteam
 • handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
 • erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
 • utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till anpassad skolgång)
 • ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
 • samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst.

Psykologerna följer gällande dataskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter.

Information om personuppgifter och dataskydd

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?