Mjölby kommun, länk till startsidan

Egenvård i förskolan och skolan

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som utförs i förskola/skola av pedagogisk personal. Exempelvis kan det handla om en elev med allvarlig allergi som har behov av att ta adrenalinpenna vid allergisk reaktion, eller ett barn som behöver sondmatning under sin vistelse på förskolan.

Vad är egenvård?

Enligt Socialstyrelsen är egenvård en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient eller dess vårdnadshavare själv kan utföra. Bedömning regleras i Socialstyrelsens föreskrifter Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6. Egenvård omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen.

Egenvård i förskola och skola

Förskolan och skolan har genom sitt tillsynsansvar ansvar för att barn och elever får hjälp med sin egenvård. Vårdnadshavare kan överlåta egenvårdsuppgifter till personal på förskolan eller skolan under den tid barnet vistas där. När vårdnadshavare bedömer att det är lämpligt kan barn eller elev själv vara delaktig i sin egen egenvård med hjälp och stöd av personal. Utifrån ålder och mognad kan ibland eleven själv utföra egenvården.

Det är den behandlande läkaren som utfärdar en egenvårdsplan om ett barn eller en elev är i behov av att utföra och få hjälp med egenvård i skolan. Egenvården kan handla om kontinuerliga insatser som behöver göras varje dag, eller om insatser som bara behöver göras vid behov som att hjälpa ett barn att få läkemedel om specifika symptom uppstår.

Förskolans och skolans rutin

Rektor ansvarar för att skolan har en rutin för egenvård. Rutinen ska även inkludera egenvårdsinsatser under elevens vistelse i fritidsverksamhet.

En egenvårdsblankett ska fyllas i av vårdnadshavare och personal om personal ska utföra, eller kan behöva utföra, egenvårdsinsatser till exempel om ett barn eller en elev har diabetes, epilepsi eller allvarlig allergi. I och med att blanketten fyllts i har vårdnadshavaren lämnat över ansvaret för egenvård till förskolans eller skolans personal under tiden barnet eller eleven vistas där.

Det ska vara klart för alla inblandade vad som ska göras om barnets/elevens situation förändras, vem som ska kontaktas om barnet/eleven riskerar att skadas, och vem som ska ge instruktioner. Om eleven själv ansvarar för egenvården måste det i vissa fall finnas någon som kan kontaktas om tillståndet försämras och om eleven är i behov av hjälp.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare ska informera och visa personal hur egenvården ska utföras. Vårdnadshavaren ska också beskriva sitt barns behov av hjälp och stöd i sin egenvård, samt vad barnet/eleven klarar att ta ansvar för själv. Allt detta ska dokumenteras på egenvårdsblanketten. Det är vårdnadshavarens ansvarar att informationen på egenvårdsblanketten, material och läkemedel hålls uppdaterade.

Sekretess och dokumentation

Hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av den högsta formen av sekretess. Hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev kan därför endast överföras till förskola/skola efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev.

Om personal vid förskolan eller skolan behöver prata med behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om frågor som rör ett barns eller en elevs egenvård så måste först ett samtycke inhämtas från vårdnadshavare eller myndig elev.

Dokumentation av egenvård i förskola och skola sker i ett digitalt journalsystem.

Blankett för egenvård Pdf, 267.9 kB.

Blankett för egenvård vid diabetes Pdf, 261.8 kB.

Anmälan om avvikelse vid egenvård görs i ett formulär i vårt verksamhetssystem Prorenata.

Händelserapport, avvikelse vid egenvård Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sofia Isaksson
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?