Mjölby kommun, länk till startsidan

Trygghetsundersökning 2024

Från den 26 februari till 11 mars gör vi en undersökning av hur våra invånare upplever hur tryggt det är i Mjölby kommun. Drygt 7000 slumpmässigt utvalda får ett sms skickat till sin mobil. I sms:et finns en länk till en enkät. Vi är mycket tacksamma om du som får sms:et klickar på länken och besvarar frågorna i enkäten! Dina svar är värdefulla!

Telefon med en länk. Dina svar är viktiga.

Så här ser sms:et ut.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i Mjölby kommun känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Svaren från undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer insatser för att skapa trygghet.

Sms:et går ut till personer mellan 16-84 år. Undersökningen kan besvaras på 9 olika språk utöver svenska.

Det som undersöks är:

  • Kön och ålder och i vilket område i kommunen man bor i.
  • Upplevd (o)trygghet i det bostadsområde man bor i och i sin bostad.
  • Vad man anser bidrar till trygghet respektive otrygghet i det område man bor i.
  • Vilka platser som man upplever som särskilt otrygga och varför man anser det.
  • Om man har blivit utsatt för brott det senaste året och om det i så fall har anmälts till polisen.
  • Om man är orolig för att någon anhörig ska drabbas av brott.
  • I vilken utsträckning oro för att drabbas av brott påverkar personens dagliga liv.


Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. En länk går till enkäten, en till Mjölby kommuns webbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Kan jag fylla i enkäten med dator eller surfplatta?

Ja, det är möjligt. Kopiera eller skriv in länken till enkäten i adressfältet i webbläsaren i datorn eller surfplattan.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara!

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten på papper istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga och värdefulla.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 5-10 minuter.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under två veckor: vecka 9–10. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (det radera och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter som namn, mobilnummer eller något annat.

 

Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

 

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 4 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten IMY) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Mjölby kommun.

Kontakta kommunens dataskyddsombud

Telefon: 010-234 50 00

Epost: dataskyddsombud@mjolby.se

 

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

imy@imy.se


Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?