Mjölby kommun, länk till startsidan

Val av skola, anvisad plats

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass ska vårdnadshavare göra ett skolval. Det finns också möjlighet att ansöka om att byta skola inom kommunen, eller att ansöka om skolplats för om du flyttar in till Mjölby kommun.

Om skolval

Information om skolval för de barn som ska börja förskoleklass till kommande hösttermin skickas ut till berörda familjer i januari. I informationen som skickas ut kommer det tydliggöras hur du vet vilken skola du behöver välja för att få rätt till skolskjuts om det är aktuellt. Om det finns två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad behöver båda godkänna val av skola.

För att söka plats på en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun måste du som vårdnadshavare själv kontakta aktuell skola för att se om det går att få en plats där.

Skolverket, hitta och jämför grundskolor Länk till annan webbplats.

Mjölby kommun tillämpar inte skolval i andra årskurser än förskoleklass.

Skolval till höstterminen 2024

För barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2024 kommer skolvalet att genomföras 16 januari - 31 januari 2024.

Om ditt barn inte är folkbokfört i Mjölby kommun behöver du kontakta utbildningsförvaltningen om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet. Ska ni flytta till Mjölby kommun inför läsåret är det viktigt att ni meddelar oss er kommande adress i samband med skolvalet.

Beslut om skolplacering i förskoleklass skickas ut under mars månad.

Skolval till förskoleklass görs i en digital tjänst. För att logga in behövs Bank-id. E-tjänsten för skolval är endast öppen under ansökningperioden.

Om du inte gör något skolval för en elev som ska börja förskoleklass kommer eleven att bli placerad på en skola som ligger i närheten av hemmet eller på den skola som berättigar till skolskjuts om det är aktuellt.

I Mjölby kommun finns 11 grundskolor med förskoleklass.

Grundskolor i Mjölby


Antal platser per skola för förskoleklasserna läsåret 24/25 kommer inom kort.

Mantorp skolområde

Klämmestorp

Veta

Vifolka F-6

Västra Harg och Normlösa har fritt sök.


Mjölby skolområde

Blåklint

Egeby

Vasaskolan


Skänninge skolområde

Lindblad

Bjälbotull

Väderstad

 

Antalet platser per skola kan variera mellan läsåren.

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet, men det betyder inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast om det finns flera skolor i närheten.

Prioriteringsordning vid skolval

Vid genomförande av skolvalet prioriteras urvalet till skolor där det finns fler sökande än platser enligt följande ordning.

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

En skola nära hemmet är i Mjölby en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet. Om ingen kommunal skola finns inom detta avstånd hänvisar kommunen till en av kommunens skolor i upptagningsområdet. Skolskjuts erbjuds bara till anvisad skola enligt gällande riktlinjer för skolskjuts.
Kommunen försöker så långt det är möjligt att erbjuda samtliga elever placering vid en skola nära hemmet. Har en elev mer än en skola i närheten av hemmet prioriteras plats på den närmsta skolan till barn som får minst dubbelt så lång gångväg till en alternativ skola.

2. Vårdnadshavares önskemål

Kommunen tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan elevs rätt till en skola nära hemmet eller om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

3. Aktiva val prioriteras före icke-val

För att ta del av de två följande urvalskriterierna (syskonförtur och avstånd) måste du som vårdnadshavare lämnat in önskemål om skolplacering.

4. Syskonförtur

När du önskar skola, kan du även önska syskonförtur om det finns ett annat barn folkbokfört på samma adress som går på skolan. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i årskurs F-3 under nästa läsår.

5. Avstånd

För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg som möjligt, tillämpas närhet till skolor som kan ta emot eleven som sista urvalskriteriet. Den elev som har närmast till skolan prioriteras i första hand.

För att få en plats på fritids behöver du göra en ansökan. Vänta med att skicka in ansökan tills du fått besked om skolplacering.

Ansökan om fritids Länk till annan webbplats.

 

Information om fritids

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass till och med årskurs 3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9.

I vissa fall kan man också få skolskjuts för att vägen till skolan klassas som trafikfarlig eller av andra särskilda skäl. Om du gör ett eget skolval och väljer en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte längre rätt till skolskjuts. I e-tjänsten syns vilken skola som ligger i ditt upptagningsområde.

 

Skolresor och skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan. Ansökan görs via en e-tjänst.

Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats.

  • Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta medborgarservice på 010-234 50 00, så hjälper de dig att få kontakt med handläggare på Utbildningsförvaltningen.
  • Om ditt barn inte är folkbokfört i Mjölby kommun behöver du kontakta utbildningsförvaltningen så att vi kan lägga till dig och ditt barn i systemet för skolval. Kontakta medborgarservice på 010-234 50 00 eller kontakta Utbildningsförvaltningen via e-post så hjälper en handläggare dig.

Byte av skola eller skolplacering för nyinflyttade till Mjölby kommun

En elev som redan har en skolplacering i en grundskola men som vill byta skola kan ansöka om byte. Byte av skola kan endast göras till kommande termin.

Elever som behöver byta skola på grund av flytt kan söka om skolplacering när som helst under året.

Tänk på att en ansökan om skolbyte är slutgiltig. Om ansökan beviljas förlorar eleven platsen på sin föregående skola och platsen kan komma att tilldelas någon annan elev. Därför är det inte säkert att det går att ångra bytet i efterhand, även om vi självklart försöker tillgodose önskemål om skolbyte i den mån det är möjligt.

Ansökan via e-tjänst

Det finns en e-tjänst för önskemål om skolbyte och skolplacering i Mjölby kommuns grundskola.

E-tjänst: Skolbyte grundskola (ej skolval) Länk till annan webbplats.

Elever som önskar byta till en skola i annan kommun behöver själv kontakta den aktuella kommunen för att se om ett byte är möjligt.

Om du flyttar men vill gå kvar i din gamla skola

Vid flytt mellan två kommuner kan eleven ha rätt att gå kvar i den gamla skolan. Det går också att välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts.

Ansökningsperiod för skolbyte inom Mjölby kommun

Ansökan om skolbyte inför läsåret 2024/2025 ska ha inkommit senast 30 april 2024. Beslut kommer att meddelas under maj månad.

Byte av skola under pågående terminen

Byte av skola under terminens gång är endast tillåtet om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är att:

  • Eleven flyttar och det är svårt att ta sig till den gamla skolan.
  • Elev, vårdnadshavare och rektor är överens om att ett akut byte av skola är nödvändig för elevens trygghet och studiero.

Om det finns särskilda skäl att byta skola under terminens gång behöver det anges i e-tjänsten. Du får fylla i om byte önskas på grund av flytt, eller om det finns särskilda skäl för ett akut byte. Rektor behöver intyga att särskilda skäl för akut byte finns.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?