Mjölby kommun, länk till startsidan

Skolnärvaro

Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar. Grundskolan är obligatorisk enligt skollagen och alla elever ska delta. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan, och skolan ansvarar för att skola är en miljö där elevernas trygghet och studiero prioriteras.

Skolplikt och frånvaro

Vid frånvaro från skolan riskerar eleven att missa den utbildning hen har rätt till, och kan löpa risk att inte klara skolans kunskapskrav. Eleven riskerar också att få svårare med kamratrelationer. Det finns olika typer av frånvaro men oavsett om frånvaron är sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annat, så missar eleven viktig undervisningstid. I syfte att säkerställa elevens skolgång är det viktigt att vi vuxna som finns runt barnet, vi inom skolan och ni vårdnadshavare, har ett bra samarbete.

Anmäla frånvaro

För att underlätta för vårt gemensamma arbete ska vårdnadshavare alltid anmäla frånvaro och pedagogerna registrera frånvaro i systemet Edlevo (eller visa SMS) som vi använder till detta. Om eleven inte är i skolan och det inte finns en frånvaroanmälan gjord registrerar läraren ogiltig frånvaro och då skickas automatiskt ett meddelande via SMS eller mail till det nummer/adress som vårdnadshavaren angett.

Anmälan frånvaro för elev folkbokförd i Mjölby kommun, extern skola Länk till annan webbplats.

Alla skolor har en skyldighet att följa elevers närvaro. Fristående skolor och skolor som inte tillhör Mjölby kommun måste anmäla problematisk frånvaro till hemkommunen. Uppstår problematisk frånvaro för en elev som är folkbokförd i Mjölby kommun ska ansvarig rektor eller annan utsedd person göra en anmälan till hemkommunen på länken nedan.

Anmälan om problematisk frånvaro för extern skola Länk till annan webbplats.

Närvarofrämjande insatser

Alla skolor arbetar årligen med insatser för att förbättra sitt närvarofrämjande arbete utifrån en kommungemensam lathund. Målet är att alla elever ska uppleva en trygg arbetsmiljö. Ett fungerande närvarosystem där avvikelser och mönster tidigt blir synliga och kända är en viktig nyckel till att se eventuella samband mellan skolmiljö och frånvaro. En snabb reaktion från dig som vårdnadshavare och pedagogerna ökar möjligheten att ge eleven det stöd som hen behöver.

Samarbetet med hemmet är viktigt för att främja skolnärvaro

Alla vårdnadshavare vill hjälpa och stötta sitt barn på bästa sätt. Din nyfikenhet och ditt engagemang är framgångsfaktorer för en positiv skolgång för ditt barn. Om ett barn inte vill gå till skolan av olika anledningar och har hög frånvaro är det vår uppgift som vuxna att ta reda på anledningen. Orsakerna till frånvaro kan variera stort.

Vad är problematisk frånvaro?

Skolans arbete handlar om att se och tyda varningssignaler. Det kan handla om att en elev är frånvarande en viss veckodag eller tidpunkt, på friluftsdagar eller ofta på samma ämne. Det kan vara en elev som ofta kommer för sent, som går hem under skoldagen eller att vårdnadshavare signalerar att de har svårt att få iväg barnet till skolan på morgonen.

Om frånvaron har inverkan på ditt barns måluppfyllelse, mående och sociala situation, oavsett om den är giltig eller ogiltig, är den problematisk. Enligt skollagen är rektor skyldig att utreda en elevs frånvaro om den är långvarig eller upprepad. Det är alltid en bedömning men man bör reagera tidigt innan frånvaron är befäst.

Närvarorutin för Mjölby kommuns skolor

Vi har en närvarorutin i Mjölby kommun med olika steg för att stötta elever som riskerar att få en problematisk frånvaro. Mentor/klasslärare börjar med en enklare kartläggning om hen får indikationer på att eleven återkommande är borta från skolan. Om de insatser som föreslås inte har effekt är nästa steg att skolpersonal diskuterar på elevhälsoteam och tillsammans med er hur man tillsamman kan stötta eleven kring svårigheterna som uppstår.

Vid behov görs en vidare utredning för att komma fram till vad orsakerna till frånvaron är för att kunna erbjuda rätt stödinsatser. Fokus är elevens syn på sin skolsituation. Skolan har tät kontakt med er så länge svårigheterna kvarstår och dialogen med er vårdnadshavare är mycket viktig. Samarbete med socialtjänsten och/eller barnhälsan, ungdomshälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin kan bli aktuellt.

Om du vill ha mer information om hur vi arbetar med elevers frånvaro är du välkommen att kontakta ditt barns mentor eller rektorn på ditt barns skola.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?