Mjölby kommun, länk till startsidan

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) är en särskild skolform. Den är anpassad för elever som bedöms att inte uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Vem har rätt till anpassad grundskola?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) har rätt att istället få utbildning inom anpassad grund- gymnasieskolan. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha orsakats av sjukdom eller yttre våld mot hjärnan.

Vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i den anpassade grundskolan. Bara om det finns starka skäl kan kommunen fatta beslut mot vårdnadshavarnas vilja om att barnet ska gå i anpassad grundskola.

Skillnad mellan grundskola och anpassad grundskola

Grundskolan och den anpassade grundskolan har olika läroplaner. I den anpassade grundskolans läroplan är innehållet i alla kursplaner, framförallt när det gäller de teoretiska delarna, anpassat efter elever som har inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning. De praktiska ämnena är mer lika grundskolans. Språkval eller moderna språk finns inte i anpassad grundskola.

En elev i anpassade grundskolan har rätt att slutföra skolgången under ytterligare två år efter att skolplikten upphört.

Olika former av anpassad grundskola

Vid mottagandet görs en bedömning vilken inriktning som är aktuell för varje elev.

Inriktning ämnen

Elever som bedöms kunna läsa efter anpassade grundskolans ämnen kan göra det integrerat i grundskoleklass eller i en anpassad grundskoleklass. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå grundskolans mål i något ämne kan eleven läsa en kombination av ämnen från anpassade grundskolans respektive grundskolans läroplan.

Inriktning ämnesområden

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av anpassade grundskolans ämnen kan läsa enligt anpassade grundskolans läroplan med inriktning mot ämnesområden.
Här läser eleverna istället efter fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Elever som läser inriktningen ämnesområden får inte betyg.

Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå anpassad grundskolas mål i något ämne kan eleven läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Anpassad grundskola i Mjölby

Ämnen

Årskurs 1-3 går eleven kvar i sin klass, även kallad integrerad i klass, och följer anpassad grundskolas läroplan inriktning ämnen.

Årskurs 4-9 finns alternativen:

  • Anpassad grundskola Lagmansskolan år 4-6, 7-9 inriktning ämnen (färre elever och fler pedagoger i varje klass).
  • Gå kvar i sin klass (integrerad) och följer anpassad grundskolas läroplan inriktning ämnen.

Ämnesområden

Egebyskolan år 1-9 inriktning ämnesområden i egna klasser.

Uppföljning

För elever som är mottagna i anpassad grundskola ska uppföljning ske kontinuerligt. Rektor ansvarar för att uppföljning utförs under höstterminen i årskurs 5 och i årskurs 8. En ny pedagogisk kartläggning genomförs, och psykolog gör en bedömning utifrån det tidigare underlaget.

Om det förnyade underlaget inte styrker bedömningen att eleven tillhör anpassad grundskolas målgrupp ska eleven lämna anpassad grundskola.

För elever i årskurs 8 ska samtliga fyra utredningsdelar granskas och vid behov förnyas. Dokumentation av detta ligger till grund för beslut om mottagandet i anpassad gymnasieskola.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?