Mjölby kommun, länk till startsidan

Våra verksamheter och befattningar

Vår verksamhet består av sex stycken olika förvaltningar. Hos oss finns många spännande uppdrag och utmanande arbetsuppgifter vilka kräver olika kompetenser och erfarenheter. Under respektive förvaltning kan du ta del av exempel på olika befattningar du kan jobba som hos oss. 

Leende kvinna i en kontorsmiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Här ingår även kommunala fastigheter, som förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Även måltidsservice och kommunal lokalvård hör till samhällsbyggnadsförvaltningen. I uppdraget ingår även hanteringen av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, kommunens fysiska planering, kart- och mätfunktioner, GIS (geografiska informationssystem) och räddningstjänstens verksamhet.


Exempel på befattningar:

 • drifttekniker
 • kock
 • renhållningsarbetare
 • mätningstekniker
 • lokalvårdare
 • VA-ingenjör
 • fastighetsförvaltare
 • lokalstrateg
 • projektledare
 • trafikingenjör
 • bygglovshandläggare
 • GIS-samordnare
 • planarkitekt
 • karttekniker
 • mätningstekniker
 • brandman
 • insatsledare
 • brandinspektör
 • utbildningsledare

Till utbildningsförvaltningen hör barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och yrkeshögskoleutbildning.


Exempel på befattningar:

 • lärare
 • elevassistent
 • skolsköterska
 • specialpedagog
 • skoladministratör
 • förskollärare
 • skolkurator
 • barnskötare
 • skolbibliotekarie
 • skolpsykolog

Omsorgs- och socialförvaltningen består av fyra verksamhetsområden:


Individ- och familjeomsorg - Utredning, råd, stöd och behandling samt ekonomiskt bistånd, integration, arbetsmarknad, flyktingmottagning, stödboende och HVB.


Hälso- och sjukvård - Korttidsboende, rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång.


Äldre - Vårdboenden, trygghetsboenden, mötesplatser, hemtjänst och boendestöd.


LSS - Daglig verksamhet, gruppbostäder och planeringsenheten samt socialpsykiatri.


Exempel på befattningar:

 • undersköterska
 • verksamhetsutvecklare
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • stödassistent
 • behandlingsassistent
 • arbetsterapeut
 • socionom
 • behandlingssekreterare
 • sjuksköterska
 • fysioterapeut


Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Förvaltningen ger stöd, ledning och styrning till övriga förvaltningar. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, medborgarservice, HR- och löneavdelningen, tillväxt och kommunikation som består av marknad och kommunikationsavdelningen samt näringslivskontoret.


Exempel på befattningar:

 • ekonom
 • lönespecialist
 • kommunikatör
 • systemförvaltare
 • hållbarhetsstrateg
 • IT-tekniker
 • säkerhetssamordnare
 • samhällsvägledare
 • inköpsstrateg
 • kommunsekreterare
 • näringslivsutvecklare

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Miljökontoret arbetar även med naturvård och enskilda avlopp. Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.


Exempel på befattningar:

 • livsmedelsinspektör
 • miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • kommunekolog

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar allmänkultur, bibliotek, turistinformation, musik, kulturskola, bildningsförbund, fritid, idrott, kultur- och fritidsanläggningar, föreningsliv, fritidsgårdar, bad, Skänninge marken och mycket annat.


Exempel på befattningar:

 • bad- och friskvårdsvärd
 • kultur- och fritidsstrateg
 • fritidsledare
 • bibliotekarie
 • danspedagog
 • kultur- och fritidshandläggare
 • musiklärare

Kontakt

HR- och löneavdelningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?