Mjölby kommun, länk till startsidan

Vår personalidé

Vi är en attraktiv arbetsgivare som strävar efter ett hållbart arbetsliv karaktäriserat av delaktighet, kompetensutveckling och arbetsglädje. Genom mod och kreativitet har vi en vilja att växa och utveckla organisationen till nytta för våra kommuninvånare. Vårt gemensamma engagemang och ansvar får oss att känna stolthet över våra verksamheter.

Yngre kvinna med bygghjälm tittar in i kameran med ett leende

Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv bygger på en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare vet sitt uppdrag och har tillräckliga resurser för att utföra det. Vi strävar efter att ha en trygg arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där alla medarbetare är delaktiga, får komma till tals och har möjlighet att utvecklas. Den strävan bidrar till att våra medarbetare känner engagemang och stolthet över sitt uppdrag och våra verksamheter.

Vår värdegrund

  1. Medborgare och kunder i fokus – medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.
  2. Professionellt bemötande – vi möter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.
  3. Samverkan för förbättringar – vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.
  4. Kreativt förhållningssätt – vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.

Personalpolitiskt program

Mjölby kommuns personalpolitiska program är ett kommunövergripande idé- och styrdokument för alla som arbetar i kommunen. Syftet med programmet är att ge chefer, medarbetare och blivande medarbetare en bild av vad kommunen står för
och vill uppnå med personalpolitiken.

Programmet ska ses som ett verktyg för att förverkliga Mjölby kommuns vision och utveckla organisationen, verksamheterna, grupper och enskilda medarbetare. Programmet tar även sikte på vad Mjölby kommun som arbetsgivare erbjuder dig som medarbetare och vad vi förväntar oss i gengäld.

Alla som arbetar i Mjölby kommun är medarbetare med ett gemensamt uppdrag – att ge våra medborgare viktiga värden för att leva, bo och verka i Mjölby kommun. Kommunens mål och värdegrund vägleder i arbetet mot en hållbar kommun. Chefer och medarbetare har ett ömsesidigt ansvar för att uppnå goda resultat för medborgare och kunder. Mjölby kommun strävar efter en tydlighet avseende uppdrag och förväntningar på både ledarskap och medarbetarskap som ger alla medarbetare möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag.

Ledarskap med ansvar och mod

Mjölby kommuns chefer har i uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp verksamheten mot de mål och värden som fastställts. Uppdraget innebär att ta ansvar för och ha mod att stå upp för kommunens arbetsgivarpolitik. Det förutsätter en förståelse för helheten och förmågan att balansera verksamhetens krav och resurser gentemot medarbetarnas förmågor och förutsättningar. Mjölby kommun ger chefer ett tydligt mandat och skapar förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och utveckla ett gott ledarskap.

Dialog och samverkan

Ett gott ledarskap är en viktig faktor för en hållbar arbetsplats med friska och engagerade medarbetare. I Mjölby kommun är grunden för ett gott ledarskap en positiv människosyn där alla har lika värde, och mångfald uppfattas som en tillgång. Det goda ledarskapet bygger på ledare som är trygga i sig själva och utövar ett närvarande insiktsfullt ledarskap. Ledarskapet ska genom dialog och samverkan möjliggöra för medarbetare att vara delaktiga, ta ansvar och ha handlingsutrymme att självständigt utföra sina arbetsuppgifter. Detta förutsätter en god förmåga att lyssna och på ett öppet och tydligt sätt kommunicera med medarbetare såväl som medborgare och kunder. Det innebär också att företräda Mjölby kommuns värderingar gentemot medarbetarna och i mötet
med medborgarna.

Utveckla verksamheten

Genom ledarskapet stimulerar chefen arbetet med ständiga förbättringar för att gemensamt med medarbetarna utveckla såväl verksamhetens innehåll som organisation och arbetssätt. Ett gott ledarskap innebär att med förtroende delegera ansvar och uppgifter till medarbetare. Det innebär även att tillvarata medarbetares kompetens, möjliggöra utveckling och ge medarbetare konstruktiv återkoppling på arbetsinsatser.

 

Ett gott medarbetarskap bygger på engagemang och ansvarstagande som utövas i tillit mellan chef och medarbetare.

Medarbetarskap med engagemang och ansvarstagande

Medarbetarskap står för det förhållningssätt medarbetare utvecklar i relation till chefer, arbetskamrater och det egna arbetet. Ett gott medarbetarskap i Mjölby kommun bygger på engagemang och ansvarstagande som utövas i tillit mellan chef och medarbetare. Det innebär att ta ansvar för sitt uppdrag och utföra det med god kvalitet utifrån kommunens vision och värdegrund och aktivt ta del av de möjligheter som finns för inflytande, delaktighet och samverkan.

Samarbete för förbättringar

Att samarbeta för värdeskapande förbättringar är grundläggande i medarbetarskapet och viktigt för verksamheternas utveckling. Ett gott medarbetarskap innebär att följa och respektera tagna beslut liksom att medverka vid förändringar. Det innebär även att ta del av och dela med sig av information, kunskap och erfarenhet som rör arbetet, och också att ställa frågor om arbetet eller kommunens verksamhet i stort. Att vara öppen och lyssna är lika viktig som att kommunicera sin egen uppfattning på ett tydligt och konstruktivt sätt. Respekt för andras åsikter och olikheter är en självklarhet. I mötet med medborgare och andra aktörer företräder medarbetaren verksamheten på ett professionellt och respektfullt sätt.

Mjölby kommun har en hållbar och säker arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt, i förhållande till de krav som arbetet ställer. Arbetsklimatet är tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan och ingen medarbetare utsätts för kränkande behandling och utanförskap.

Arbetsmiljön ett gemensamt ansvar

Arbetsmiljön främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås genom engagerade medarbetare som trivs och mår bra. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det är ett gemensamt arbete men kommunens chefer ansvarar för att det genomförs på ett systematiskt sätt. En hållbar arbetsmiljö ökar möjligheterna att rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare.

Balans mellan arbetsliv och fritid

Mjölby kommun strävar efter att ge medarbetare förutsättningar för att uppnå balans mellan arbete, familj och fritid genom att organisera verksamheten för att möjliggöra flexibla arbetslösningar i den mån det är möjligt. Medarbetare har tydliga uppdrag, kompetens och tillgång till resurser för att genomföra dessa.


Både chefer och medarbetare ansvarar för att ha kännedom om organisationen och verksamheten, och att vara delaktiga i verksamhetens utveckling genom dialog och samverkan. Brister i arbetsmiljön påtalas och åtgärdas på ett konstruktivt sätt.


Mjölby kommun samverkar med arbetstagarorganisationer och företagshälsovård för att främja hälsa och en god arbetsmiljö. Chefen arbetar tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsen för att öka kompetensen om hälsa. Genom friskvårdsinsatser uppmuntras medarbetarna till en hälsosam livsstil. Om medarbetare drabbas av ohälsa ansvarar chefen för att genomföra en tydlig rehabiliteringsprocess
tillsammans med medarbetaren.


Både chefer och medarbetare ansvarar för att ha kännedom om organisationen och verksamheten, och att vara delaktiga i verksamhetens utveckling genom dialog och samverkan.


Verksamheten organiseras så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i det dagliga arbetet.

Mjölby kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som genom god arbetsmiljö, utvecklande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter skapar konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Engagerade och ansvarstagande medarbetare med rätt kompetens är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. En strategisk kompetensförsörjning bidrar till att organisationen hanterar omvärldens förändrade krav på ett genomtänkt sätt.

Lärande, förändring, utveckling

En del i kompetensförsörjningen är att utveckla ledarskap och medarbetarskap så att de tillsammans bidrar till ett hållbart arbetsliv. I Mjölby kommun är det positivt att chefer och medarbetare byter arbetsuppgifter inom kommunen för att på så sätt ta tillvara på kompetens och främja utveckling. Nätverk och gränsöverskridande samarbete stimuleras för att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter inom kommunen och med näringsliv/andra organisationer.

 

Verksamheten organiseras så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i det dagliga arbetet. Både medarbetare och chefer tar ansvar för utvecklingen av verksamheten och för sin egen kompetens. Behov av ny kompetens möts med utvecklingsinsatser utifrån verksamhetens behov.

 

Rekrytering av nya medarbetare genomförs på ett professionellt sätt och utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Nya medarbetare får en introduktion som syftar till kunskap om kommunen som helhet såväl som den egna verksamheten och uppdraget.

Mjölby kommun driver ett aktivt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, vilket är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs och utvecklas och för att medborgarna ska kunna erbjudas tjänster med god kvalitet. Mångfald är en framgångsfaktor för att fullfölja uppdraget och kunna möta brukare och medborgares behov på rätt sätt.

Respekt och öppenhet

I Mjölby kommun finns ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt och öppenhet för alla. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper tas tillvara för att resurserna ska användas på bästa sätt. Att alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter är en självklarhet. Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling accepteras.

Chefer och ledare arbetar för en ökad medvetenhet om det positiva värdet av jämställdhet och mångfald och driver dessa frågor som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet och i kompetensförsörjningen.

 

I Mjölby kommun finns ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt och öppenhet för alla.

Kontakt

HR- och löneavdelningen

Text

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?