Mjölby kommun, länk till startsidan

Anlägga nytt

Inrättande av eget avlopp

För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd av miljönämnden. För att inrätta en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) ska anmälan göras till miljönämnden. Tillstånd kan dock behövas inom vissa områden.

Arbete med avloppsanläggningen får inte påbörjas innan tillstånd meddelats.

En entreprenör kan anlitas för att hjälpa till med ansökan av avlopp, utredning och utformning av avloppet samt göra själva grävarbetet.

Var ska anläggningen placeras?

Avloppsanläggningen ska vara placerad så att den inte påverkar omgivningen negativt. Man behöver fundera över närheten till omliggande vattentäkter, sjöar och vattendrag samt grundvattenförekomster. Placering och vilket avstånd som är nödvändigt kan variera beroende på till exempel markens lutning och markens beskaffenhet och vad det är man behöver ta hänsyn till. Om man är osäker får man gärna kontakta miljökontoret. Entreprenörer som gräver avlopp brukar också kunna ge råd.

 Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Försök att fylla i ansökan/anmälan fullständigt och gärna med hjälp av entreprenören. Det gör att vi kan handlägga ärendet snabbare.

Till ansökan/anmälan ska du bifoga:

  • En situationsplan med redovisning av placering av avloppsanläggningen, ledningsdragningar från hus, vattentäkter och borrhål inom 100 meter, avloppsvattnets utsläppspunkt samt uppställningsplats för slamtömningsfordon. Kontakta miljökontoret om du behöver en karta över din fastighet.
  • Om du ska inrätta en infiltration ska du bifoga en längd- och tvärsektionsriktning för efterföljande rening samt siktkurva eller LTAR-värde vid infiltration. Information om siktanalyser. Öppnas i nytt fönster.
  • Vid inrättande av minireningsverk ska produktbeskrivning bifogas.

Efter att vi tagit emot din ansökan eller anmälan kan miljökontoret i vissa fall behöva ta in synpunkter från sådana som kan tänkas vara berörda, till exempel grannar, länsstyrelsen, eller slamtömmare.

När avloppsanläggningen är klar

När avloppsanläggningen är klar ska den som har ansökt om nytt avlopp skicka in ett utförandeintyg för den nya anläggningen. Utförandeintyget är ett sätt för den som har anlagt ett nytt eget avlopp att visa på att anläggningen är i enlighet med det beslut som har getts av miljönämnden.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare