Mjölby kommun, länk till startsidan

Ledningsnät, anslutning till fastighet

När du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen som är Mjölby kommuns VA-huvudman. Du får då veta om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och vilka möjligheter din fastighet har att ansluta.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område där kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas allmän vatten- och avloppsförsörjning. Man kan enkelt säga att Mjölby kommuns verksamhetsområde omfattar samhällena Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Spångsholm, Sya, Västra Harg, Önnebo och Skeppsås.

Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Kommunfullmäktige har även bestämt vilka avgifter (VA-taxan) och föreskrifter (ABVA) som gäller här.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde har i de flesta fall rätt att bli anslutna till den VA-tjänst (dricks-, spill- eller dagvatten) som verksamhetsområdet innefattar.

Hur gör jag?

 1. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få reda på vilka möjligheter till anslutning som finns för din fastighet. Vi beräknar då också vad anläggningsavgiften blir.
 2. Skicka in blanketten för ansökan för anslutning till vatten och avlopp Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Verksamheter använder en särskild blankett Pdf, 237.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Blanketten måste komma in till samhällsbyggnadsförvaltningen minst fem veckor innan anslutningen beräknas ske.
 3. När anmälan inkommit kommer du få fakturan på anläggningsavgiften.

Om du bor på landet

Bor du på landet utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan det finnas möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet ska avtal om anslutningen upprättas mellan fastighetsägaren och huvudmannen.

Att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att du som fastighetsägare får ordna med ledningsdragningen fån din fastighet till anslutningspunkten på den kommunala huvudledningen.

En vanlig lösning för anslutning är att flera grannar går ihop för att dela på kostnaden för ledningsdragningen. Då ska ni bilda en samfällighet som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Tänk också på att du, eventuellt tillsammans med dina grannar, ansvarar för den här ledningsdragningen även i framtiden.

För att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp behöver du:

 1. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att se om en anslutning är möjlig. Du får då besked om anläggningsavgift och tekniska krav. Blankett för ansökan om anslutning Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster. måste komma in till samhällsbyggnadsförvaltningen minst fem veckor innan anslutningen beräknas ske.
 2. Om ni är flera som vill ansluta er tillsammans ska ni bilda en samfällighet. Om ni ansluter er som samfällighet blir det samfälligheten som är kund till VA-huvudmannen. Kontakta lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
 3. Projektera anläggningen med ledningar och pumpar. Planera för förbindelsepunkt, det vill säga den punkt där fastighetens/samfällighetens ledningar kopplas samman med kommunens ledningar. Förbindelsepunkten är ansvarsgränsen mellan fastigheten/samfälligheten och kommunen och anvisas av kommunen. All installation innanför förbindelsepunkten är fastighetens/samfällighetens ansvar.
 4. Upprätta avtal med VA-huvudmannen.

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Exempel på uppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare.
 • Ha kontakt med kommunens VA-huvudman för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens vatten- och avloppsnät.
 • Hitta bästa sträckningen för ledningarna.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Få hjälp med att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket, ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar och dikningsföretag
 • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna kapacitetsbehov, d.v.s. hur mycket dricksvatten man kommer behöva eller hur mycket avloppsvatten man kommer att släppa ut, så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

VA-huvudmannen avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjlig.
VA-huvudman för vatten och avlopp i Mjölby kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen, i Boxholms kommun är det AB Boxholmsteknik.

Ledningskollen

Ska du gräva eller borra i marken? En ledningsanvisning visar var rör och kablar är belägna, exempelvis vatten och avloppsledningar.

Innan du börjar gräva eller borra är det viktigt att ta reda på om det finns några ledningar eller kablar i marken. Detta gör du enklast genom webbtjänsten Ledningskollen som är gratis att använda.

Du skapar ett konto i Ledningskollen och ställer din förfrågan genom att mata in information samt rita in området som berörs på en karta. Informationen skickas sedan till alla ledningsägare som är anslutna till Ledningskollen och som har en infrastruktur i närheten av det område som förfrågan gäller. Inom några dagar får du svar på din förfrågan.

Läs mer om Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Attefallshus

Ett Attefallshus får anslutas till vatten och avlopp. En anmälan ska därför lämnas in till kommunens VA-huvudman och en anläggningsavgift för vatten och avlopp kan tillkomma. Anmälan till kommunens VA-huvudman görs via blankett.

Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avlopp Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattnet ska mätas

Attefallshusets dricksvattenledning ska anslutas efter det befintliga husets vattenmätare.

Spillvatten ska kopplas på fastighetens befintliga spillvattenledning. Dag- och dräneringsvattnet från Attefallshuset ska avledas mot fastighetens dagvattenledning eller till en stenkista eller liknande. Dag- och dräneringsvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften baseras bland annat på antalet lägenheter/bostäder och fastighetens tomtyta.

Man får ansluta en (1) styck komplementbostad till det kommunla vatten- och avloppsnätet utan att behöva betala någon anläggningsavgift. Vid fler än en (1) styck komplementbostad tillkommer anläggningsavgift i form av en (1) styck bostadsenhetsavgift per komplementbostad.

Läs mer om Attefallshus i kommunens bygglovsguide.

Kontakt

VA-ledningsnät

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?