Mjölby kommun, länk till startsidan

Avgifter och regler

I kommunen finns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Det finns även en taxa där det står vad vattentjänsterna kostar.

Allmänna bestämmelser

För alla som har kommunalt vatten och/eller avlopp i Mjölby kommun gäller ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

ABVA-information till fastighetsägare Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för vatten och avlopp

Alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska betala en avgift. Den används för att underhålla och bygga ut de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift (en engångsavgift när fastigheten ansluts) och en brukningsavgift. Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del som baseras på den mängd vatten som fastigheten använder. Om ytterliggare byggnad uppförs eller sker till- eller ombyggnad samt vid ändrad tomtyta kan anläggningsavgift tillkomma.

Anläggningsavgiften för en villa med en tomtyta på 1000 kvadratmeter är 173 600 kr och med en årsförbrukning om 150 kubikmeter vatten blir brukningsavgiften 786 kr per månad. (Avgifterna är inklusive moms och beräknad enligt 2023 års VA-taxa.)

VA-taxa gällande från 1 mars 2024 Pdf, 298.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Föroreningsavgift

Kommunens avloppsreningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. Spillvatten från exempelvis industrier, tandläkare och restauranger, kan tas emot om det är av hushållsliknande karaktär.

Spillvatten som inte uppfyller kraven på hushållsliknande karaktär, kan i vissa fall renas så att kraven uppfylls och kan därmed släppas till spillvattennätet. Bedömningen om ett spillvatten kan antas ha hushållsliknande karaktär görs från fall till fall.

Om spillvattnet har en annan karaktär än hushållsspillvatten har VA-huvudmannen rätt att ta ut en extra avgift, en så kallad föroreningsavgift.

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?