Mjölby kommun, länk till startsidan

Tekniskt vatten

Dricksvatten som används till annat än som livsmedel kallas för tekniskt vatten. Tekniskt vatten har inte samma kvalitetskrav som dricksvatten och ska inte användas som dricksvatten.

Dummybild

Pool

Här hittar du information om vad som gäller när du ska fylla upp din pool och vad som gäller när du ska tömma den. Informationen gäller alla typer av pooler samt utomhusspa, badtunnor och liknande.

Tips när du fyller poolen

Det billigaste sättet är att fylla upp den med vatten direkt från din egen kran. Tänk på att rapportera in din vattenmätarställning efter att du fyllt din pool, så att din faktura blir korrekt.

 • Planera din fyllning för den kan ta tid, räkna med cirka 2 kubikmeter/timme.
 • När du fyller din pool använd en trädgårdsslang eller liknande.
 • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool med kommunalt vatten.

Att tömma poolen

Kemikalier

Använd aldrig mer kemikalier än vad som är nödvändigt för klorering och algbekämpning. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Om du är osäker, kontakta kemikalieinspektionen.

När du tömmer inför vintern

 • Vattnet ska avkloreras, tillsätt avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som kan köpas i butiker för pooltillbehör och låt vattnet stå i några timmar, alternativt om enbart hypoklorit har använts för desinfektion kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar.
 • Om separat tank finns för rengöringsvatten kan tanken användas för avklorering.
 • Eventuellt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
 • Tömning av pooler bör ske genom att vattnet får infiltrera på den egna gräsmattan eller annan genomsläpplig yta på tomten.
 • Var uppmärksam på att vattnet inte rinner in på grannfastigheten och kontroller att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.
 • Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet. Kontakta kommunen.

Sprinkler

Alla sprinklerinstallationer ska ansökas om och godkännas av VA‐huvudmannen. Blankett för ansökan om sprinkleranslutning ska lämnas till VA‐huvudmannen för bedömning och godkännande innan anslutning eventuellt kan ske.

Enligt Vattentjänstlagen har VA‐huvudmannen ingen skyldighet att tillåta anslutning av en sprinkleranläggning och kan således neka anslutning med bland annat hänsyn till kapacitet, vattentillgång och säkerhet.

Sprinkleranslutningar utan VA‐huvudmannens godkännande kan åläggas att kopplas ur eller byggas om enligt VA‐huvudmannens anvisningar. Eventuella kostnader för sådana åtaganden står fastighetsägaren för.

Inom Mjölby kommun tillåts endast sprinkleranläggning av typen tank/reservoar. I undantagsfall kan direktanslutning av sprinkleranläggning tillåtas. I första hand ska då gemensam servisledning för sprinkler och dricksvatten användas.

Om befintlig sprinkleranläggning ska förändras måste VA‐huvudmannen kontaktas och förändringen ansökas om enlig ovan.

Vid sprinkleranslutning gäller följande:

 • Ett sprinkleravtal ska upprättas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren där villkoren för sprinkleranläggningens inkoppling avtalas. Avtalet ska vara signerat innan inkoppling av sprinkleranläggning till det kommunala vattenledningsnätet medges. Saknas avtal ska ett sådant upprättas.
 • VA-huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
 • Vattenförbrukning ska i första hand fastställas genom mätning. VA-huvudmannen tillhandahåller mätaren och den förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen väljer dimension på vattenmätare i samråd med fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen är godkänd enligt huvudmannens anvisningar.
 • Det ska råda fullgott skydd mot återströmning av sprinklervatten tillbaka till vattenledningsnätet.
 • Då tank/reservoar fylls på eller när sprinklersystemet fylls med vatten ska VA-huvudmannen informeras om det innan. Detta görs till VA-verket på 070-281 27 34.
 • Fastighetsägaren står för de eventuella kostnader som kan uppstå för VA-huvudmannen vid anläggandet av sprinkleranläggningen.
 • Brukningsavgift, det vill säga en löpande avgift, debiteras fastighetsägaren enligt huvudmannens vid varje tidpunkt gällande taxa.
 • Gällande regelverk för sprinkler och återströmningsskydd ska följas.

Vattenkiosk

När du behöver en större mängd vatten kan du hämta det i kommunens vattenkiosk. Det är en tankstation för vatten som finns på Ramstadgatan 17 i Mjölby, på parkeringen utanför service- och teknikförvaltningens lokaler.

För att kunna hämta vatten i vattenkiosken behöver du en nyckel. Du ansöker om nyckel hos service- och teknikförvaltningen. Det är möjligt att ha flera nycklar per kund. Tankstationsnyckeln är personlig och kommer att debiteras vid förlust.

När du har en nyckel kan du hämta vatten dygnet runt. Allt vattenuttag registreras hos service- och teknikförvaltningen och du kommer sedan att debiteras för ditt uttag enligt gällande VA-taxa. Du kommer även att få inloggningsuppgifter så att du själv kan se dina uttag.

Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

Syftet med vattenkiosken är att säkerställa kvalitén på kommunens dricksvatten. I vattenkiosken finns en backventil som förhindrar att förorening eller smitta kan komma in i ledningsnätet. Samtliga brand- och spoluttag på det allmänna ledningsnätet är låsta.

vatenkiosk

Kontakt

VA-ledningsnät

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?