Mjölby kommun, länk till startsidan

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Dummybild

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor. Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon, läckage av drivmedel eller ogräsbekämpning.

En del föroreningar kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Till exempel bidrar kväve och fosfor till övergödning vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ta hand om det dagvatten som bildas inom fastigheten samt att se till att det dagvatten som leds ut från fastigheten, antingen till kommunens ledningsnät eller till ett vattendrag, inte är förorenat. Tips på hur man kan rena dagvatten hittar man bland annat på VA-guidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagvatten ingår i benämningen avloppsvatten. Avloppsvatten består av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande, det man i vardagen kallar avloppsvatten. Dräneringsvatten faller under dagvatten.

För att få till en långsiktigt och hållbar dagvattenhantering har Mjölby kommun tagit fram en dagvattenpolicy. Policyn beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Mjölby kommun. Som en hjälp att nå dagvattenpolicyn har kommunen tagit fram riktlinjer där olika åtgärder presenteras. Åtgärderna berör en eller flera förvaltningar men även fastighetsägare och verksamhetsutövare. Då dagvatten kan bidra till att en vattenförekomst inte uppnår god kemisk eller god ekologisk status har riktvärden, det vill säga utsläppshalter, för olika ämnen för dagvattnet tagits fram. Riktvärdena är en del av riktlinjedokumentet.

Dagvattenpolicy Pdf, 303.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer dagvatten i Mjölby kommun Pdf, 411.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktvärden dagvatten - utdrag ur Riktlinjer för dagvatten i Mjölby kommun Pdf, 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ska dagvatten kopplas?

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till kommunens spillvattenledning.

Att ha dag- och dräneringsvatten kopplat på spillvattenledningen kan vid kraftigt regn eller snösmälting leda till att fastigheter drabbas av översvämning. Spillvattenledningen kan vid överbelastning också medföra att orenat spillvatten måste brädda ut i vattendrag. Det innebär även onödiga kostnader när dagvattnet når reningsverket och där genomgår en rening som det normalt sett inte behöver.

Det gamla ledningsnätet bestod oftas av två ledningstyper; dricksvatten och avloppsvatten. Dagens ledningsnät har tre ledningstyper; dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Om du har en fastighet som är byggd enligt den gamla modellen där spill- och dagvatten blandas är du enligt dagens regelverk skyldig att separera dessa flöden.

Kontroll

Hur fastigheternas dagvatten är kopplat kontrolleras succesivt av Service- och teknikförvaltningen. Upptäcks det att din fastighet är felkopplad kommer du att meddelas och uppmanas att kopplas om dagvattnet.

Du kan då välja mellan att koppla ditt dagvatten till den kommunala dagvattenledningen eller ta om hand om dagvattnet själv på din tomt till exempel med hjälp av en stenkista eller låta vattnet från stuprören rinna ut på marken. Det är då viktigt att tänka på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för det dagvatten som hamnar på din tomt och vattnet får inte ledas över till dina grannar eller på något sätt orsaka skada eller olägenhet.

I Boverkets byggregler (BBR) finns regler för hur dag- och dräneringsvattnet ska kopplas. Bland annat står där att det ska kopplas till en uppsamlingsbrunn med sandfång innan det ansluts till kommunal ledning och att dräneringsvattnet inte får anslutas till en ledning som kan dämma.

I undantagsfall kan fastighetsägaren få en skriftlig tillåtelse att låta dagvatten fortsättningsvis vara kopplat på spillvattenledningen.

Anmäla dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska avvattna flera fastigheter eller en begravningsplats ska anmälas till miljökontoret. Anmälningsplikt gäller också om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Infomation om anmälan av dagvattenanläggning

Dränering

Dräneringar görs runt byggnader för att leda bort vatten. Dräneringsrören ska anslutas till en dagvattenledning eller tas om hand lokalt inom fastigheten.

Många äldre hus har sin dränering, och i vissa fall även stuprör, anslutna till sin spillvattenservis. Det är inte längre tillåtet. Det är därför bra att se över hur dräneringen är ansluten till det kommunala ledningsnätet, till exempel när du ska dränera om eller lägga nya vatten- och spillvattenledningar.

Fastighetsägaren ansvarar för sina servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Livslängden är normalt 40-50 år. Det kan därför löna sig att passa på att byta ut alla ledningar när man dränerar om. När du ska dränera om ditt hus behöver du inte anmäla det till kommunen, men kontakta gärna kommunens VA-avdelningen för rådgivning.

Pump

För många fastigheter ligger dräneringen lägre än dagvattenledningen i gatan vilket gör att dräneringsvattnet behöver pumpas till rätt nivå. Dräneringen kopplas då till en brunn där pumpen sitter. Vattnet pumpas sedan till fastighetens dagvattenbrunn och därifrån vidare ut till kommunens dagvattenledning (se bild). Se till att det sitter en backventil på pumpen eller röret ut från pumpen.

Även i de fall där dräneringsvattnet kan anslutas med självfall kan det ändå vara bra att använda pump. Pumpen, som är försedd med backventil, fungera nämligen som ett stopp mot vatten som vill tränga tillbaka in mot fastigheten. Detta kan ske vid skyfall då dagvattenledningarna kan gå fulla och vattnet inte kan transporteras bort under en tid. Vattnet kan då tränga tillbaka in mot fastigheten och vidare in i dräneringen och in i väggen och där orsaka skada.

dagvatten dränering pump

Brunnar och spygatter

Många fastigheter har brunnar eller spygatter i sin källartrapp eller garagenedfart.

Brunnarna är till för att ta hand om regnvattnet, det vill säga dagvatten, och ska därför vara kopplade på dagvattenledningen. För att kunna ansluta till kommunens dagvattenledningen i gatan innebär det att dagvattnet kan behöver pumpas.

Vid kraftig nederbörd kanske inte brunnen alltid hinner med att svälja allt vatten. Vattnet kan då rinna in i fastigheten via källardörren eller garagedörren.

Ibland kan brunnarna felaktigt vara kopplade på spillvattenledningen. Vid kraftigt regn finns då risken att fastigheten får in spillvatten utblandat med regnvatten i källaren eller garaget genom att vattnet trycks upp inne i fastigheten genom en golvbrunn.

Oavsett hur det är kopplat är det bra att se över miljön runt omkring och att försöka minimera mängden regnvatten som når spygatten. Det kan man göra till exempel med ett tak över källartrappen eller genom att kontrollera lutningen så att vattnet rinner bort från källartrappen.

I undantagsfall kan fastighetsägaren få en skriftlig tillåtelse att låta dagvatten fortsättningsvis vara kopplat på spillvattenledningen.

översvämning i källare

Källaröversvämning

Översvämning drabbar oftast hus med källare. Det kan bero på stopp i ledningar, snösmältning, nederbörd eller vatteninstallationer som läcker.

Den ekonomiska ersättningen som du eventuellt kan få från ditt försäkringsbolag eller från service- och teknikförvaltningen uppväger aldrig de skador och besvär som följer med en översvämning. Därför är det bra om du som fastighetsägare arbetar förebyggande för att undvika källaröversvämning och att du vet hur du ska göra om du drabbas. 

Förebygg

Service- och teknikförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra avloppsnätet. Det går ändå aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning.

Du kan själv minska riskerna genom att se över dina installationer och ditt avloppssystem. Många anordningar, som pumpar och backventiler, behöver ses till regelbundet för att fungera som de ska. Fundera även över hur du använder källaren. Förvara inte saker som är känsliga för vatten där. Golv och väggar bör vara av vattentåliga material.

Vid översvämning tänk på att:

  • Bryta all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta saker som är fuktkänsliga.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. (Räddningstjänsten kan hjälpa till, telefon 010-234 54 00.)
  • Vara noga med hygienen vid kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäla översvämningen till service- och teknikförvaltningen.
  • Skriftligt meddela eventuella ersättningskrav på service- och teknikförvaltningen.

Dokumentera

Du bör dokumentera översvämningen och dina åtgärder – både skriftligt och med bilder. Frågor som du bör svara på är hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog.

Kontakt

Om du i det akuta läget behöver hjälp med till exempel pumpning ska du kontakta räddningstjänsten. Även kommunens felanmälan (jour) kan vara behjälplig till viss del.

Kontakt

VA-ledningsnät

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?