Mjölby kommun, länk till startsidan

Eget avlopp

Eget eller enskilt avlopp kallas alla avlopp som finns ute på landsbygden, och som inte är anslutna till det kommunala nätet.

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar, vattendrag och vattenkällor måste avloppsvattnet renas.

Det finns fastigheter med avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt utan släpper ut det orenat eller endast delvis renat. För att försöka förbättra avloppssituationen bedriver miljönämnden ett tillsynsarbete. Varje år inventeras en mindre del av kommunen.

Inrättande av eget avlopp

För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd av miljönämnden. För att inrätta en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) ska anmälan göras till miljönämnden. Tillstånd kan dock behövas inom vissa områden.

Arbete med avloppsanläggningen får inte påbörjas innan tillstånd meddelats.

En entreprenör kan anlitas för att hjälpa till med ansökan av avlopp, utredning och utformning av avloppet samt göra själva grävarbetet.

Var ska anläggningen placeras?

Avloppsanläggningen ska vara placerad så att den inte påverkar omgivningen negativt. Man behöver fundera över närheten till omliggande vattentäkter, sjöar och vattendrag samt grundvattenförekomster. Placering och vilket avstånd som är nödvändigt kan variera beroende på till exempel markens lutning och markens beskaffenhet och vad det är man behöver ta hänsyn till. Om man är osäker får man gärna kontakta miljökontoret. Entreprenörer som gräver avlopp brukar också kunna ge råd.

 Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Försök att fylla i ansökan/anmälan fullständigt och gärna med hjälp av entreprenören. Det gör att vi kan handlägga ärendet snabbare.

Till ansökan/anmälan ska du bifoga:

  • En situationsplan med redovisning av placering av avloppsanläggningen, ledningsdragningar från hus, vattentäkter och borrhål inom 100 meter, avloppsvattnets utsläppspunkt samt uppställningsplats för slamtömningsfordon. Kontakta miljökontoret om du behöver en karta över din fastighet.
  • Om du ska inrätta en infiltration ska du bifoga en längd- och tvärsektionsriktning för efterföljande rening samt siktkurva eller LTAR-värde vid infiltration. Information om siktanalyser. Öppnas i nytt fönster.
  • Vid inrättande av minireningsverk ska produktbeskrivning bifogas.

Efter att vi tagit emot din ansökan eller anmälan kan miljökontoret i vissa fall behöva ta in synpunkter från sådana som kan tänkas vara berörda, till exempel grannar, länsstyrelsen, eller slamtömmare.

Vilka avloppslösningar finns?

Avloppsanläggningen ska rena avloppsvattnet från näringsämnen och bakterier i avloppsvattnet. Det finns olika tekniska lösningar att välja på som har olika reningsgrad. Beroende på var avloppet placeras kan olika krav ställas på reningen.

I markbaserade lösningar renas avloppsvattnet genom att spridas över en jordprofil. I jordprofilen bildas en biohud av bakterier som renar avloppsvattnet. Om man väljer en markbaserad lösning behövs förbehandling genom slamavskiljning. I slamavskiljaren ska de grova partiklarna i avloppsvattnet avskiljas. Slamavskiljaren är ofta en trekammarbrunn. Därefter behövs en fördelningsbrunn för att avloppsvattnet ska kunna fördelas jämnt i spridarledningar.

Den efterföljande reningen kan bestå av en infiltration om materialet i marken har rätt kornstorlek. Markens lämplighet bestäms genom att göra ett jordprov. För att kunna göra en infiltration ska jordmaterialet inte vara för grov- eller finkornigt. I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut genom spridningsledningar genom naturliga jordlager och renas i marken. Den efterföljande reningen kan även bestå av en markbädd om jordmaterialet inte har rätt kornstorlek för infiltration. I en markbädd filtreras avloppsvattnet genom en konstruktion av sand och grus. Vattnet samlas sedan upp och leds vidare. Kompaktfilter eller moduler kan vara ett alternativ man till exempel har en mindre yta att tillgå.

Det finns även minireningsverk i många olika varianter. Reningsverket har ofta både biologiskt och kemiskt reningssteg. Oftast ingår slamavskiljning i minireningsverket och därför behövs ingen separat slamavskiljare. Ett minireningsverk består ofta av många delar som behöver regelbunden tillsyn och kontroll. För detta bör du ha ett serviceavtal med tillverkaren/försäljaren.

Ibland kan det behövas extra rening av fosfor eller bakterier. Det finns olika lösningar såsom kemfällning eller UV-ljusenhet.

När avloppsanläggningen är klar

När avloppsanläggningen är klar ska den som har ansökt om nytt avlopp skicka in ett utförandeintyg för den nya anläggningen. Utförandeintyget är ett sätt för den som har anlagt ett nytt eget avlopp att visa på att anläggningen är i enlighet med det beslut som har getts av miljönämnden.

Mer information

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor eller har funderingar gällande avlopp på just din fastighet.

Du hittar också mycket information om eget avlopp hos Avloppsguiden. Där finns bland annat mer ingående information om olika tekniker för rening av avloppsvatten.

Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare