Mjölby kommun, länk till startsidan

Solceller

Har du planer på att montera solceller på ditt hus? Här hittar du information om vad som gäller avseende bygglov och detaljplaner.

Intresset för att producera solel har ökat under de senaste åren. För att underlätta etableringen av solcellspaneler och solfångare på tak infördes 2018 ett generellt undantag från bygglovsplikten för den typen av anläggningar, om de monteras så att de följer takens form. Bygglovsplikten kvarstår dock inom områden där kommunen i detaljplanen föreskrivit en lovplikt, på byggnader och i områden med höga kulturmiljövärden och inom försvarets riksintresseområden.

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen som kan svara på om du behöver bygglov eller inte.

Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du på webben. Du söker via kartan eller genom att skriva in adressen eller fastighetsbeteckningen.

I vår solkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se potentiell solel för ditt hus. Sök upp det aktuella huset på solkartan och klicka på taket. Kartans färgmarkeringar visar takets förmåga att producera solel.

Riktlinjer

Till grund för kommunens riktlinjer finns några övergripande gestalltningsmässiga riktlinjer att tänka på när det gäller utformninge av solcellspanelsanläggningar och är särskilt viktiga för byggnader med röda tak.

Solcellspaneler utformas som en tydlig teknisk anläggning eller som ett tydligt tillägg till takkonstruktionen. Det innebär i normalfallet att:

 • Endast en begränsad del av takfallet täcks med paneler
 • Distans hålls till takfot, taknock och gavlar. Om takmaterialet består av takpannor bör mer än en panna vara synlig runt om solcellspanelerna

För att få ett harmoniskt utseende på tak med solcellspaneler utformas anläggningarna

 • Med sammanhållna rektangulära ytor. med det menas att solcellpanelsanläggningarna inte får ha några hål runt skorstenar, ventilationshuvar eller liknande eller där enstaka paneler förlänger någon eller flera av raderna med panelelement
 • Om takfallet bryts av en frontespis eller större utskjutande byggnadsdelar, kan även panelytor som följer utbyggnadernas takfall prövas om de utformas spegelsymmetriskt
 • Om takfallet bryts upp av skorstenar, fast monterade stegar eller liknande kan mer än en yta av paneler per takfall prövas
 • Att alla panelelement ska ha samma riktning på respektive takfall

På högre byggnader och på byggnader som har tak med flack lutning syns takfall mindre. I den mån det gör att solcellspanelerna eller deras avslutning inte syns från gata, torg eller park behöver mindre hänsyn tas till hur panelerna monteras på taket.

Solcellspaneler utan synliga ramar påverkar normalt byggnadernas utseende mindre än paneler med. Därför förordas paneler utan synliga ramar där det är möjligt.

Solcellspaneler på svarta och mörka tak

Solcellspaneler är oftast svarta eller mörka. Det gör att intrycket av panelerna är mer nedtonade i förhållande till själva taket än när de monteras på ljusa tak. Det är viktigt att solcellsanläggningen även på svarta och mörka tak utformas som rektangulära ytor och i en sammanhållen riktning och att panelerna har samma riktning på takfallet.

Mot svarta och mörka tak utan skorstenar, stegar eller liknande kan det ge ett propert intryck om hela takfallet täcks med paneler. Om det är helt svarta paneler som monteras för att fylla ett helt takfall kan en riktningsändring på panelerna vara acceptabelt. Dessa särskilda riktlinjer avser inte byggnader eller bebyggelseområden med höga kulturmiljövärden.

Solcellspaneler i bebyggelseområden eller på byggnader med höga kulturvärden

I Plan- och bygglagen 8 kap. §13 kan du läsa om särskilda riktlinjer för solcellspaneler i bebyggelseområden eller på byggnader med höga kulturvärden.

Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel är av stort värde och bidrar till att göra kommunen attraktiv som boende‐ och upplevelsemiljö. Här är det särskilt viktigt att solcellspanelerna inte förvanskar värdena och är därför alltid bygglovspliktiga enligt plan‐ och bygglagen i detaljplanelagda områden. Kommunen kommer i handläggningen av ansökningar i aktuella områden normalt begära att ett yttrande från en byggnadsantikvarisk sakkunnig ingår som underlag för prövningen.

Kommunen bedömer att de känsligaste delarna i de här miljöerna är de fasader och takfall som syns från platser där allmänheten vistas, exempelvis gator, torg och parker.
Normalt sett beviljas inte bygglov för solcellspaneler på dessa takfall i ovan nämnda områden.

För att bygglov ska beviljas på takfall som inte är synliga från platser där allmänheten vistas gäller alltid att:

 • Solcellspanelerna upptar endast en del av takfallet
 • Solcellspanelerna monteras som sammanhållna rektangulära ytor
 • Det finns en tydlig distans mellan panel och takfot, taknock och gavlar
 • Anläggningen ger inte upphov till skador på befintliga byggnadsmaterial

Därutöver behöver plats‐ och objektsanpassade bedömningar göras i bygglovsprövningen, vilket kan begränsa möjligheterna att anordna solcellspaneler ytterligare.

Handlingar att bifoga vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400
 • Fasadritning i skala 1:100 med storlek och placering med mått av solcellspaneler på byggnaden.Redovisa samtliga fasader som berörs. Lutningen av solcellerna ska tydligt framgå på ritningen. Om taket är platt behövs en takplanritning för att kunna redovisa utbredningen av solcellerna.
 • Teknisk beskrivning av solcellerna, ett produktblad
 • Kontrollplan
 • Yttrande från en antikvariskt sakkunnig krävs om byggnaden eller området är kulturhistorisk särskilt värdefullt.

Vi hjälper dig gärna

Har du ett pågående ärende kan du, när som helst, logga in via vår e-tjänst Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats. och hålla kontakt med din bygglovshandläggare. Via vår e-tjänst kan du enkelt se status på ditt ärende och skicka in kompletteringar.

Har du allmänna och mer övergripande frågor om till exempel bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Har du redan ett bygglov, och börjar närma dig byggstart, är det vår bygglovsinspektör som kan svara på dina frågor om exempelvis tekniskt samråd, installation av eldstad, start- och slutbesked.

Du når bygglovskoordinatorn och bygglovsinspektören via medborgarservice under kontorstid och bygglovshandläggarna under telefontid enligt kontaktkort nedan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontider
Bygglovskoordinator och bygglovsinspektör kontorstid 8–17.Bygglovshandläggare tisdag och torsdag 8–9 och 13–14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?