Mjölby kommun, länk till startsidan

Bygglovsprocessen

De flesta byggnadsåtgärder kräver bygglov men inte alla. Här beskrivs vilka steg som finns under bygglovprocessen.

Ansök om bygglov

E-tjänst för bygglovsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovansökan måste vara komplett för att vi ska kunna bevilja bygglov. Om ansökan inte är fullständig begär vi kompletteringar och ditt ärende tar längre tid. För att undvika det är det viktigt att du tar reda på vilka krav vi har på dina handlingar.

Blanketter - bygga och riva

Vad händer när du skickat in din ansökan?

Ditt bygglovärende tas om hand av en handläggare som bedömer om åtgärden uppfyller gällande bestämmelser. I vissa fall skickar handläggaren remiss till grannar eller sakkunniga för att ge dem möjlighet att yttra sig. I mer komplicerade ärenden lyfts ärendet till byggnämnden för bedömning annars har handläggaren delegation att fatta beslut.

Bygglovet blir beviljat och tekniskt samråd bokas in

I vissa enkla fall behövs inget tekniskt samråd utan du får ett startbesked och kan därmed börja bygga. Efter att beslut om bygglov har tagits delges beslutet i Post- och inrikes tidningar och skickas till berörda fastighetsägare.

Ett beslut om bygglov kan vinna laga kraft först cirka fyra veckor efter att beslutet delgivits i Post- och inrikes tidningar. Beslutet kan överklagas innan det vunnit laga kraft.

Ta fram handlingar för tekniskt samråd

Stadsbyggnadskontoret skickar kallelse till tekniskt samråd och det står i kallelsen vilka handlingar som behövs till mötet.

Tekniskt samråd

Under det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar med mera. Om det behövs arbetsplatsbesök diskuteras det i samband med det tekniska samrådet. Om vi på stadsbyggnadskontoret anser att underlaget är tillräckligt fastställs kontrollplanen och ett startbesked utfärdas. När du har fått ett startbesked kan du börja bygga. Att starta utan startbesked medför en sanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar stadsbyggnadskontoret att bygglovet följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Stadsbyggnadskontoret för ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

I god tid innan ditt byggprojekt blir klart kontaktar byggherren eller kontrollansvarig stadsbyggnadskontoret för att få en bokning för slutsamråd. Du och den kontrollansvarige får en skriftlig kallelse, byggnämnden kan även kalla andra som de tycker bör vara med. Till slutsamrådet ska godkända handlingar vara klara enligt startbeskedet.

Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, utlåtanden från kontrollansvarig, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

Slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska du ha fått ett slutbesked. För att stadsbyggnadskontoret ska ge ett slutbesked ska du visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande villkor är uppfyllda. Att ta byggnaden i bruk utan ett slutbesked medför en sanktionsavgift.

Frågor om bygglovsprocessen

Har du allmänna och mer övergripande frågor om bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare