Mjölby kommun, länk till startsidan

Bygglov

Vilka regler gäller när du vill bygga nytt, bygga ut eller riva ett uthus?
Hur gör du för att söka bygglov eller göra en anmälan? Dina planer och de förändringar du gör nu påverkar både människan och miljön, och kräver därför vissa åtgärder. Det kan vara någon form av tillstånd eller lov. Här hittar du information om hur du ska göra och vad du behöver tänka på.

Via vår e-tjänst kan både privatpersoner och företag snabbt och enkelt ansöka om exempelvis bygglov, marklov, rivningslov och göra kompletteringar till ditt ärende. När du gör din ansökan digitalt går handläggningen fortare. Du får då tillgång till alla handlingar när det passar dig och du kan enkelt följa ditt ärende från din dator eller mobiltelefon. Allt du behöver är BankID eller mobilt BankID. Ansöker du som företag, eller om du är ombud, använder du din personliga e‑legitimation.

Förberedelser innan du ansöker

Är du osäker på om du behöver söka bygglov eller är intresserad av hur processen går till efter att din ansökan eller anmälan har skickats in?
Du hittar mer information om det nedan.

Pågående ärende

Har du ett pågående ärende kan du hålla kontakt med din bygglovshandläggare via e-tjänsten Kommunikation med handläggare. I e-tjänsten kan du se status på ditt ärende och skicka in eventuella kompletteringar.

Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats.

Övriga frågor

Har du allmänna och mer övergripande frågor om till exempel bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Har du redan ett bygglov, och börjar närma dig byggstart, är det vår bygglovsinspektör som kan svara på frågor om exempelvis tekniskt samråd, installation av eldstad, start- och slutbesked.

Avgifter för bygglov- och anmälningsärenden

Avgifterna är utformade efter Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer och fastställs av Mjölby kommunfullmäktige. Avgifterna regleras i 12 kap 8 § i plan- och bygglagen och får inte vara högre än Mjölby kommuns genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Handläggningen av bygglov- och anmälningspliktiga åtgärder är en myndighetsutövning som finansieras enligt en beslutad taxa i plan- och bygglagen. Kostnaden för handläggningen av ett ärende är därmed inte skattefinansierad. Vill du som sökande ställa frågor till din handläggare eller få ytterligare information är det kostnadsfritt.

För att taxan ska följa den övriga prisutvecklingen i samhället och bli så relevant som möjligt är den relaterad till prisbasbeloppet, ett belopp som årligen regleras och fastställs av Sveriges regering.

Slutlig avgift

Den slutliga avgiften för ett bygglov eller en anmälningspliktig åtgärd beror på flera faktorer. Det kan till exempel vara byggnadens storlek, om det är en åtgärd som avviker från detaljplanen och om berörda grannar har blivit informerade om åtgärden. Du som sökande är alltid välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret för att få en uppskattning på kostnaden, men den exakta kostnaden kan vi inte ge innan handläggningen av ärendet har påbörjats.

Avgift för startbesked

I samband med att du får din faktura för bygglovet du ansökt om tas även en avgift för startbeskedet ut. Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen av ärendet har påbörjats. Får du avslag på din ansökan tas en avgift ut för den handläggning som gjorts. Då ett beslut överklagas tas en avgift ut för handläggningen, även om beslutet sedan ändras i högre instans.

Om du bygger utan bygglov, startar upp åtgärden utan att du mottagit ett startbesked, om du flyttar in eller tar något i bruk innan du har fått ett slutbesked blir du skyldig att betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva riva det du byggt.

Planavgift

Utöver ovan nämnda avgifter kan du ibland behöva betala en planavgift. Kommunen finansierar sitt planarbete på olika sätt. Det kan göras med skattemedel, genom ett planavtal med exploatören eller med planavgift i samband med att ett bygglov beviljas. Planavgiften ska täcka de kostnader kommunen har för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Taxa

Här finns den fullständiga taxan

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?