Mjölby kommun, länk till startsidan

Luftvård och övervakning

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” har till syfte att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen anger miljökvalitetsnormer och nedre utvärderingströsklar och övre utvärderingströsklar för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer innebär gränsvärden för luftkvalitet och nedre respektive övre utvärderingströsklar är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalitet.

Luftkvalitetsförordning (2010:477) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun har tidigare skett genom modellberäkning vad gäller partiklar PM 10, kvävedioxid och bensen samt genom objektiv skattning vad gäller övriga parametrar som bens(a)pyren, svaveldioxid, kolmonoxid, samt metallerna arsenik, kadmium, nickel, bly. Objektiva skattningar grundas dels på uppgifter från provtagningar i andra kommuner samt nationell statistik från Naturvårdsverket.

Modellberäkningarna rapporteras in till SMHIs Datavärdskap för luft.

Senaste luftkvalitetsrapporten från Mjölby kommun hos SMHIs Datavärdskap luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mjölby kommun är från och med år 2020 medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Östra Sveriges Luftvårdsförbud är en ideel förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i östra Sverige.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?