Mjölby kommun, länk till startsidan

Luftvård och övervakning

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” har till syfte att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen anger miljökvalitetsnormer och nedre utvärderingströsklar och övre utvärderingströsklar för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer innebär gränsvärden för luftkvalitet och nedre respektive övre utvärderingströsklar är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalitet.

Luftkvalitetsförordning (2010:477) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun har tidigare skett genom modellberäkning vad gäller partiklar PM 10, kvävedioxid och bensen samt genom objektiv skattning vad gäller övriga parametrar som bens(a)pyren, svaveldioxid, kolmonoxid, samt metallerna arsenik, kadmium, nickel, bly. Objektiva skattningar grundas dels på uppgifter från provtagningar i andra kommuner samt nationell statistik från Naturvårdsverket.

Modellberäkningarna rapporteras in till SMHIs Datavärdskap för luft.

Senaste luftkvalitetsrapporten från Mjölby kommun hos SMHIs Datavärdskap luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mjölby kommun är från och med år 2020 medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Östra Sveriges Luftvårdsförbud är en ideel förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i östra Sverige.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?