Jordprov för siktanalys

Markens sammansättning är avgörande för hur en infiltrationsanläggning kommer att fungera. För att infiltration av avloppsvatten ska fungera optimalt måste marken ha rätt genomsläpplighet. I en finkornig jord har vattnet svårt att tränga ner i marken och risken finns att infiltrationen sätter igen snabbare. I en grovkornig jord är problemet att avloppsvattnet kan rinna för fort genom marken och hinner då inte renas tillräckligt. Då ökar risken att grundvattnet förorenas.

Jordprovtagning

Jordprovet tas lättast i samband med att provgropen grävs och lämpligen efter att miljökontoret godkänt läget.

Jordprovet ska tas ut cirka 0,5 m under där spridarledningarna är tänkta att placeras (om spridarledningarna ska läggas cirka 0,5 m under markytan ska jordprovet tas ut cirka 1 m under markytan).

Jordprovet ska vara på cirka 2 kg och stenar större än 2 cm ska tas bort från provet. Provet förpackas på lämpligt sätt och märks med datum, namn, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och vilket djup som provet är taget på.

Inlämning

Jordprovet lämnas in till ett företag som kan utföra siktanalyser, kornstorleksanalyser eller infiltrationsanalyser. För att hitta företag som utför analyserna, gå in på: avloppsguiden.se/labb-analystjanster/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad