Luftvård och övervakning

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar i luften kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Föroreningarna kommer av utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen anger miljökvalitetsnormer och nedre utvärderingströsklar och övre utvärderingströsklar för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer innebär gränsvärden för luftkvalitet och nedre respektive övre utvärderingströsklar är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalitet.

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun sker genom modellberäkning vad gäller partiklar PM 10, kvävedioxid och bensen samt genom objektiv skattning vad gäller övriga parametrar som bens(a)pyren, svaveldioxid, kolmonoxid, samt metallerna arsenik, kadmium, nickel, bly. Objektiva skattningar grundas dels på uppgifter från provtagningar i andra kommuner och luftvårdsområdet samt nationell statistik från naturvårdsverket.

Enligt modellberäkningen överskrids nedre utvärderingströskeln vad gäller partiklar och kvävedioxid i Mjölby tätort, dock klaras övre utvärderingströskeln och miljökvalitetsnormerna. Övriga parametrar uppskattas vara lägre än miljökvalitetsnormer och dess nedre utvärderingströskel.

Östergötlands luftvårdsförbund

Mjölby kommun har varit medlem sedan år 2008 i Samverkansområde Luft Östergötland, del av Östergötlands luftvårdsförbund. Det innebär att kontroll genom mätningar och beräkningar av luftkvalitet har skett i samverkan med övriga kommuner i länet. Samverkansområdet har upphört under år 2019 och diskussioner pågår om att eventuellt gå med i annat samverkansområde vad gäller luftkontroll. Mer information om Östergötlands luftvårdförbund finns att läsa på Länsstyrelsen Östergötland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om luftkvaliteten i Mjölby kommun är du varmt välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se