Luftvård och övervakning

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar i luften kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Föroreningarna kommer av utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen anger miljökvalitetsnormer och nedre utvärderingströsklar och övre utvärderingströsklar för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer innebär gränsvärden för luftkvalitet och nedre respektive övre utvärderingströsklar är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalitet.

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun

Luftkvalitetskontroll i Mjölby kommun har tidigare skett genom modellberäkning vad gäller partiklar PM 10, kvävedioxid och bensen samt genom objektiv skattning vad gäller övriga parametrar som bens(a)pyren, svaveldioxid, kolmonoxid, samt metallerna arsenik, kadmium, nickel, bly. Objektiva skattningar grundas dels på uppgifter från provtagningar i andra kommuner samt nationell statistik från Naturvårdsverket.

Enligt modellberäkningen avseende 2019 överskrids nedre utvärderingströskeln vad gäller partiklar och kvävedioxid i Mjölby tätort, dock klaras övre utvärderingströskeln och miljökvalitetsnormerna. Övriga parametrar uppskattas vara lägre än miljökvalitetsnormer och dess nedre utvärderingströskel. Bedömning avseende år 2020 bedöms vara likvärdig bedömningen för år 2019. Rapport avseende år 2020 finns att läsa på SMHIs Datavärdskap luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mjölby kommun har tidigare varit medlem i Samverkansområde Luft Östergötland, del av Östergötlands luftvårdsförbund. Från och med år 2020 är Mjölby kommun medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mer information om förbundet hittar du på Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor om luftkvaliteten i Mjölby kommun är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad