Mjölby kommun, länk till startsidan

Primagaz Gasol - Gasolstation Boxholm

Enligt Förordning (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Bilaga 4, ska alla verksamheter som omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor tillgängliggöra följande upplysningar för allmänheten. Primagaz Gasol´s gasolstation i Boxholm omfattas av den lägre kravnivån till Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas till följd av dess hantering av gasol (propan).

Redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten

Gasolstationen omfattar lagringscistern för flytande gasol (propan), samt gasolförångare med panncentral. Från stationen överförs gasol i gasfas till förbrukare via ett lokalt distributionsnät.

farliga ämnen som omfattas av del 1 i bilaga 1, de generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de relevanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka
De farliga ämnen som kan förekomma i mängder överstigande 2 % av relevant tröskelvärde i förordningens bilaga 1, del 2; som hanteras/förvaras på plats är (i trivialnamn) Propan 95, som är en kondenserade brandfarlig gas enligt kategori 1 eller 2 (inklusive LPG) och naturgas. Dess farliga egenskaper är att de är extremt brandfarliga flytande gaser.

Information till allmänheten

Räddningstjänsten i Mjölby Kommun ansvarar för att varna allmänheten i händelse av brand eller utsläpp som av räddningsledaren bedöms kunna påverka allmänheten i någon omfattning. Information om hur Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) aktiveras och fungerar.

Datum för senaste tillsynsbesök

Upplysningar om tillsynen på objektet och tillsynsplanen kan inhämtas från Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Primagaz Gasol Sverige AB - Gasolstation Boxholm

Anläggningsansvarig: Ola Svensson

Tel: +46 730 43 27 90

Epost: ola.svensson@primagaz.se

Org.Nr: 559087-5737

Postadress: Box 84, 374 22 Karlshamn

Besöksadress: Bruksgatan 3, Boxholm
Karta på Eniro, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighet: Bredgård 1:178, Boxholm

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?