Enskilt avlopp

Slamsugning av eget avlopp

Eget eller enskilt avlopp kallas alla avlopp som finns ute på landsbygden, och som inte är anslutna till det kommunala nätet.


Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar, vattendrag och vattenkällor måste avloppsvattnet renas.

Det finns fastigheter med avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt utan släpper ut det orenat eller endast delvis renat. För att försöka förbättra avloppssituationen bedriver miljönämnden ett tillsynsarbete. Varje år inventeras en mindre del av kommunen.

Inrättande av enskilt avlopp

För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd av miljönämnden. För att inrätta en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) ska anmälan göras till miljönämnden. Tillstånd kan dock behövas inom vissa områden.

Arbete med avloppsanläggningen får inte påbörjas innan tillstånd meddelats.

En entreprenör kan anlitas för att hjälpa till med ansökan av avlopp, utredning och utformning av avloppet samt göra själva grävarbetet.

Var ska anläggningen placeras?

Avloppsanläggningen ska vara placerad så att den inte påverkar omgivningen negativt. Man behöver fundera över närheten till omliggande vattentäkter, sjöar och vattendrag samt grundvattenförekomster. Placering och vilket avstånd som är nödvändigt kan variera beroende på t.ex. markens lutning och markens beskaffenhet och vad det är man behöver ta hänsyn till. Om man är osäker får man gärna kontakta miljökontoret. Entreprenörer som gräver avlopp brukar också kunna ge råd.

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Försök att fylla i ansökan/anmälan fullständigt och gärna med hjälp av entreprenören. Det gör att vi kan handlägga ärendet snabbare. Till ansökan/anmälan ska bifogas en situationsplan med redovisning av placering av avloppsanläggningen, ledningsdragningar från hus, vattentäkter och borrhål inom 100 meter, avloppsvattnets utsläppspunkt samt uppställningsplats för slamtömningsfordon. Ansökan/anmälan ska även innehålla längd- och tvärsektionsriktning för efterföljande rening samt siktkurva eller LTAR-värde vid infiltration. Vid inrättande av minireningsverk ska produktbeskrivning bifogas.

Efter att vi tagit emot din ansökan eller anmälan kan miljökontoret i vissa fall behöva ta in synpunkter från sådana som kan tänkas vara berörda, t.ex. grannar, länsstyrelsen, eller slamtömmare.

Vilka avloppslösningar finns?

Avloppsanläggningen ska rena avloppsvattnet från näringsämnen och bakterier i avloppsvattnet. Det finns olika tekniska lösningar att välja på som har olika reningsgrad. Beroende på var avloppet placeras kan olika krav ställas på reningen.

I markbaserade lösningar renas avloppsvattnet genom att spridas över en jordprofil. I jordprofilen bildas en biohud av bakterier som renar avloppsvattnet. Om man väljer en markbaserad lösning behövs förbehandling genom slamavskiljning. I slamavskiljaren ska de grova partiklarna i avloppsvattnet avskiljas. Slamavskiljaren är ofta en trekammarbrunn. Därefter behövs en fördelningsbrunn för att avloppsvattnet ska kunna fördelas jämnt i spridarledningar.

Den efterföljande reningen kan bestå av en infiltration om materialet i marken har rätt kornstorlek. Markens lämplighet bestäms genom att göra ett jordprov. För att kunna göra en infiltration ska jordmaterialet inte vara för grov- eller finkornigt. I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut genom spridningsledningar genom naturliga jordlager och renas i marken. Den efterföljande reningen kan även bestå av en markbädd om jordmaterialet inte har rätt kornstorlek för infiltration. I en markbädd filtreras avloppsvattnet genom en konstruktion av sand och grus. Vattnet samlas sedan upp och leds vidare. Kompaktfilter eller moduler kan vara ett alternativ man till exempel har en mindre yta att tillgå.

Det finns även minireningsverk i många olika varianter. Reningsverket har ofta både biologiskt och kemiskt reningssteg. Oftast ingår slamavskiljning i minireningsverket och därför behövs ingen separat slamavskiljare. Ett minireningsverk består ofta av många delar som behöver regelbunden tillsyn och kontroll. För detta bör du ha ett serviceavtal med tillverkaren/försäljaren.

Ibland kan det behövas extra rening av fosfor eller bakterier. Det finns olika lösningar såsom kemfällning eller UV-ljusenhet.

Mer information

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor eller har funderingar gällande avlopp på just din fastighet.

Du hittar också mycket information om enskilda avlopp på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns bland annat mer ingående information om olika tekniker för rening av avloppsvatten.

Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning Pdf, 423 kB, öppnas i nytt fönster.

Jordprov för siktanalys Öppnas i nytt fönster.

Miljönämndens kvalitetsdeklaration Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad