Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas när radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar som gjorts visar ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer.

Gräns- och riktvärden för radongashalter

Högsta tillåtna radongashalt för bostäder är 200 Bq/m³. Om radongashalten överstiger 200 Bq/m³ i en bostad bör den bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

Boverkets sida om radon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av radonmätning

Beställning görs via laboratorier, klicka på länkarna och följ anvisningarna. Vid beställning via Eurofins Radon Testing får kommunen del av mätresultaten.

Eurofins Radon Testing Sweden AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonsanering

Svensk Radonföreningen har en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Svenska radonföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mätning av radon

För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Om man bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör man absolut mäta. Likaså om man misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Enkel mätning

Mätningarna ska utföras under eldningssäsong (normalt 1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitliga. Den vanligaste metoden är spårfilm. Man kan beställa radonmätare (dosa med 6 centimeters diameter) direkt från ett mätlaboratorium och placera ut dem enligt anvisningarna i minst två rum.

Mättid

Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar. Därför bör mätningen pågå under en relativt lång period, minst två månader.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, om du t.ex. ska köpa hus, så finns det också några snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är dock bara rådgivande.

Mätning av vatten

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören någon längre tid och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Man måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan.

Radonets ursprung

Radium finns överallt i naturen i mer eller mindre koncentrerade former, radon inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Mark

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. Luften i jorden innehåller alltid radon och det finns risk för att markradon kan tränga in i huset från underliggande berggrund och jordlager, speciellt när husen är byggda på rullstensåsar eller annan genomsläpplig mark. Husets grundläggning och ventilation har stor betydelse för nivån av radonhalten inomhus.

Byggnadsmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och avger radon till inomhusluften, normalt i små mängder. Den alunskifferbaserade blå lättbetongen däremot, innehåller högre radiumhalter och avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetongen tillverkades under perioden 1929-1975.

Hushållsvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Halten i vattnet beror på hur mycket radium det är i den omgivande jorden och berggrunden. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad