Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Mjölby kommun är det vattenverket i Högby som ser till att vi får friskt och rent dricksvatten i kranarna. De som inte har kommunalt vatten får istället sitt vatten ur en egen brunn.

Vi använder både grundvatten och ytvatten för att rena till dricksvatten. Vattnet används även bland annat till dryck, matlagning, disk, tvätt, dusch och toalettspolning. I snitt gör varje person av med 140 liter vatten per dag.

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Vattnet ska vara hälsosamt och rent. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, kompletterat med en vägledning. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar för att bevara kommunens vattentillgångar för framtida generationer. Vi gör regelbundna provtagningar på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och hos våra konsumenter.

Dricksvattenanalyser från Högby vattenverk

Vattenverket i Högby levererar dricksvatten till Mjölby tätort, Mantorp, Skänninge, Hogstad och Väderstad. I länkarna nedan finns en översikt av dricksvattenanalyser från Högby vattenverk.

Analysresultat dricksvatten Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabellerna visar att vattnet från Högby vattenverk håller en stabil kvalitet med god marginal till gränsvärdena. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Dricksvattenkvalitet övriga orter

I Skeppsås, Normlösa, Västra Harg och Önnebo finns små grundvattenverk, som levererar dricksvatten till respektive ort. Om du vill ta del av analysresultat för dessa orter är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vattnets hårdhet

Att veta hur hårt vatten du har är till exempel bra när du ska dosera tvättmedel. För mycket tvättmedel gör inte tvätten renare. Vattnet från Högby vattenverk är 8-9 °dH, tyska hårdhetsgrader, vilket räknas som medelhårt. De små vattenverken i Skeppsås, Normlösa, Västra Harg och Önnebo ligger normalt mellan 5-10 °dH.

Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Det är Mjölby kommun som tillhandahåller mätaren och som ansvarar för att den fungerar som den ska och att den byts ut inom rätt tid. Planerar du att bygga om hemma och i samband med det flytta på mätaren måste du kontakta oss.

För att du ska få rätt belopp på din faktura är det viktigt att du läser av din vattenmätare. Att ha koll på sin vattenförbrukning kan även vara ett sätt att upptäcka dolda vattenläckor.

En gång om året skickar vi därför ut avläsningkort som du kan använda för att rapportera in din mätarställning till oss. Har du en fjärravläst vattenmätare behöver du inte rapportera in din vattenmätarställning. Vi kan läsa av signalen från dessa mätare och på så vis får vi in din mätarställning.

För att snabbt upptäcka läckor är det bra om du tar för vana att regelbundet kontrollera mätarställningen, till exempel när du får fakturan.

Hur ska mätarställningen anges?

Du anger mätarställningen i hela kubikmeter (m3), utan eventuella nollor innan.

Bilderna nedan visar tre olika typer av vattenmätare.

vinghjulsmätare

Vattenmätare med mätarställning som ska anges som 1845.

ringkolvsmätare

Vattenmätare med mätarställning som ska rapporteras som 999.

ultraljudsmätare

Vattenmätare med en mätarställning som ska rapporteras in som 122.

Om du har en mätare som ser ut som på den övre bilden ska du ange alla siffror utan den inledande nollan. För mätaren på bilden i mitten ska enbart siffrorna i den svarta delen av räkneverket redovisas. På den nedersta bilden visas en mätare där enbart de stora siffrorna skall redovisas.

Fastighetsägaren ansvarar för all övrig installation runt omkring vattenmätaren, till exempel konsolen och avstängningsventilerna. Som fastighetsägare ansvarar du även för att vattenmätaren inte skadas. Den måste till exempel skyddas mot kyla så den inte fryser sönder.

Vart 10:e år ska de mindre vattenmätarna (de som sitter i en villa) bytas. Hur ofta olika mätare ska bytas styrs av lagstiftning. Inför bytet får du ett brev med en föreslagen tid. Om tiden inte passar hör du av dig till det telefonnummer som står i brevet.

För att vi ska kunna göra bytet av vattenmätaren så enkelt och säkert som möjligt är det viktigt att du inför mätarbytet kontrollerar din nuvarande installation. Följande saker ska kontrolleras:

- Vattenmätaren ska sitta i en vattenmätarkonsol.

- Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.

- Vattenmätaren ska vara lättillgänglig.

Vattenmätarkonsol

Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare. Konsol är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Vattenmätarbytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar då vattenmätaren sitter i en konsol.

Kontrollera dina avstängningsventiler

På var sida om vattenmätaren ska det sitta avstängningsventiler. Vid en vattenläcka i fastigheten är det viktigt att dessa fungerar. De måste även fungera vid vattenmätarbytet. Motionkör dessa med jämna mellanrum och kontrollera att de stänger helt.

Det finns olika ventil-modeller. LK580, LK581 och LK582 är tre äldre modeller som visat sig ha brister. Har du nån av dessa modeller bör du byta ut dessa med hjälp av en VVS-installatör.

Tillgänglig vattenmätare

Inför vattenmätarbytet ska inbyggda eller blockerade mätare göras åtkomliga för vår personal.

Spåra intern läcka

Om du misstänker att du har en läcka i din fastighet kan du felsöka genom att stänga av allt vatten i fastigheten. När du tittar på vattenmätaren ska den då stå still. Vissa vattenmätartyper har ett hjul som snurrar när vattnet passerar, en annan typ har pilar som rör sig. Om hjulet eller pilarna rör sig visar det att det någonstans i fastigheten finns en läcka.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten och råvattentillgången nu och för framtiden finns det vattenskyddsområden. För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav för verksamhet som kan innebära en föroreningsrisk.

Mjölby kommun har fem grundvattentäkter. Högby, som är den största, förser Mjölby tätort, Väderstad, Skänninge och Mantorp med dricksvatten. Övriga vattentäkter finns i Skeppsås, Västra Harg, Önnebo och Normlösa.

Det finns fastställda skyddsområden för Högby, Skeppsås, Normlösa och Västra Harg vattentäkter.

Högby vattentäkt

Vattenskyddsområdet är utvidgat från och med 1 augusti 2013 enligt beslut av Länsstyrelsen i Östergötland.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner som kallas primär, sekundär och tertiär zon. Inom de olika zonerna gäller olika restriktioner. Det kan vara förbud för viss verksamhet, att tillstånd eller anmälan krävs eller att samråd med VA-huvudman ska ske.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd spridning av gödsel Pdf, 172.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd upplag, väg, markarbete Pdf, 192.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skeppsås vattentäkt

Vattenskyddsområde fastställt 2008 av regeringen, som avslog överklagan av Länsstyrelsens beslut från 2007.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens beslut om rättelse av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 400.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 768.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Normlösa

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och trädde i kraft 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Västra Harg

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och trädde i kraft 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 73.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Önnebo

En utredning om förändrad vattenförsörjning pågår.

Kontakt

VA-verket

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?