Mjölby kommun, länk till startsidan

Eget dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om du har egen brunn ansvarar du för vattnets kvalitet. Oavsett om du upplever problem eller inte bör du kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Vänd dig till ett ackrediterat laboratorium för att analysera vattnet.

Provtagning av vatten

Alla ska ha tillgång till rent vatten. Om du har egen dricksvattenbrunn ansvarar du för kontrollen av vattenkvaliteten. Livsmedelsverket rekommenderar att du analyserar vattnet vart tredje år. Gör det oftare om du har problem med brunnsvattnet. Analysera vattnet minst en gång per år om det är fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt eller om det finns små barn i hushållet. Du bör också analysera vattnet om det har skett stora förändringar i närheten som kan ha påverkat vattnet, exempelvis skogsbränder, översvämningar eller stora grävarbeten.

De närmaste ackrediterade laboratorierna är SGS Analytics Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som nås på telefonnummer 013-25 49 00 och Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som nås på telefonnummer 010-490 81 10. När du beställer dricksvattenundersökning får du allt du behöver hemskickat. Laboratorierna kan också svara på frågor om resultaten.

Vattenkvalitet

Vattenkvalitén i enskilda vattentäkter kan påverkas av bakterier och kemiska ämnen. Ibland kan vattnet innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

Sjukdomssymptomen liknar de som man förknippar med matförgiftning, det vill säga magåkommor. Har brunnsvattnet blivit förorenat av sjukdomsframkallande bakterier kan detta åtgärdas, till exempel genom klorering av brunnen.

Även kemiska ämnen kan påverka vattenkvaliteten på olika sätt. Vissa ämnen, till exempel kväveföreningar och fluorid, kan ge negativa hälsoeffekter framförallt för små barn. I bergborrade brunnar kan det också förekomma höga halter av radon och/eller uran i vattnet.

Barn är speciellt känsliga för förorenat dricksvatten eftersom de dricker mycket vatten i förhållande till sin kroppsvikt.

Andra faktorer som kan påverka vattnets tekniska egenskaper är lågt pH-värde, som innebär risk för frätskador på ledningar, höga järn- mangan- och kalkhalter vilka kan ge utfällningar i installationer och missfärgad tvätt. Många ämnen som påverkar vattnet negativt kan tas bort med hjälp av vattenreningsfilter.

Livsmedelsverket ger svar på frågor om egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vattnet i din brunn sinar

Grävda brunnar är känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Under torra perioder kan därför vattentillgången bli dålig. Även vattnets kvalitet kan förändras.

Du som fastighetsägare har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har god kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Sköt om din brunn

Ta i första hand reda på om du kan göra någon åtgärd med din nuvarande brunn. Livsmedelsverket ger råd om skötsel av brunnar.

Livsmedelsverkets information om skötsel av liten dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även Sveriges Geologiska Undersökning ger råd.

SGU – Enskild vattenförsörjning – vad innebär det? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att anlägga en ny dricksvattenbrunn

Om det ofta inträffar att vattnet från din brunn tar slut kan det vara så att du behöver anlägga en ny brunn. Innan du gör det kan du behöva tänka på några saker, till exempel:

 • Vilka är förutsättningarna på din fastighet att hitta vatten av bra kvalitet?
 • Var finns din enskilda avloppsanläggning?
 • Har du borrad brunn för bergvärme?
 • Hur nära är det till jordbruksmark och gödselupplag?

Läs gärna information från Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket – Anlägga brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du koppla in din fastighet på det kommunala vattennätet? Kontakta då Samhällsbyggnadsförvaltningen, via kommunens växel 010-234 50 00.

Vid akut brist på vatten kan du hämta vatten på Ramstadgatan 17 i Mjölby om du har med egna dunkar. De har öppet måndag- torsdag 7-16 och fredagar klockan 7- 13. Använd ringklockan vid grinden. Om du behöver större mängder ska du anlita en entreprenör.

Brunnsarkivet

Du som brunnsägare kan registrera den i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Uppgifterna som lagras finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

SGU – Databasen brunnar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att kommunen får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i kommunen. Informationen är viktig när kommunen planerar för exempelvis va-utbyggnad och för framtida behov av dricksvatten.

Att registrera sin brunn har flera fördelar, till exempel:

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området kan ta hänsyn till din brunn.
 • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn när man tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller gör andra förändringar som kan påverka din brunn.

Eget vatten i kommersiell eller offentlig verksamhet

Du behöver registrera din dricksvattenanläggning hos miljökontoret om den:

 • Försörjer fler än 50 personer och/eller levererar mer än 10m3 dricksvatten per dygn
 • Levererar dricksvatten till kommersiell verksamhet (oavsett storlek). Till exempel caféer, restauranger, livsmedelsindustrier, vandrarhem, konferensanläggningar, bygdegårdar och klubblokaler.
 • Levererar dricksvatten till offentliga verksamheter (oavsett storlek). Till exempel särskilt boende, äldreboende, förskolor, servicehus, kyrkor och församlingshem.
 • Levererar dricksvatten till semesterboenden (rum, stuga eller liknande) om verksamheten har fler än 8 gäster.
 • Levererar dricksvatten till fler än två bostäder som hyrs ut permanent av er.

Avgifter

Miljökontoret tar ut en avgift för handläggning av din anmälan om registrering. Vi kommer att kontrollera verksamheten regelbundet och tar ut en avgift efter utförd kontroll. Riskklassningen av din dricksvattenanläggning avgör hur ofta kontrollen ska utföras.

Kvalitetskrav

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska dricksvatten ha en viss kvalitet, mikrobiologisk och kemisk. Läs mer om kvalitetskraven på Kontrollwiki, Livsmedelsverket.

Kontrollwiki – Kvalitetskrav på dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?