Mjölby kommun, länk till startsidan

Fladdermus

Fladdermöss är den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden med fler än 1 000 arter varav 19 är kända i Sverige.

Artbeskrivning och ekologi

Fladdermössen är till största delen insektsätare och jagar efter solnedgången med ekolod. För att navigera genom luften använder de även känsel. På vingarna finns särskilda känselreceptorer med små hårstrån som registrerar bland annat luftmotstånd och överför informationen till hjärnan. Det gör att den är extremt skicklig på att korrigera kursen och undvika kollisioner.

Fladdermössen bygger vanligtvis inga bon utan utnyttjar redan befintliga håligheter. Förutom tak över huvudet, värme och plats att föda sina ungar är det till största delen tillgång till insekter som styr fladdermusens val av boplats. De kan alltså lika gärna bosätta sig i en modern villa som ett gammalt lantställe. Faktum är att en swimmingpool är utmärkt för fladdermöss att dricka ur.

Av de 19 arter fladdermöss som finns i Sverige är ungefär två tredjedelar hotade. Man tror att det är kombinationen av ljusföroreningar, fragmenterade livsmiljöer, klimatuppvärmningen och minskande insekter som gör att de backar. Fladdermöss bor i ihåliga träd vilket är en bristvara i dagens landskap. Bristen på ihåliga träd gör att fladdermössen söker sig till bostadshus och andra byggnader.

Fakta om fladdermöss på Nattbakka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges lantbruksuniversitets läromedel om fladdermöss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skador och olägenheter

Fladdermöss gör sällan någon direkt skada men kan vid stora antal skräpa ner med sin avföring. Spillningen kan även föra med sig dålig lukt om den inte torkar. När ungarna föds har de en del ljud för sig och har man en yngelkoloni i huset kan det bli lite oväsen under perioden juli – augusti. Är fladdermuskolonin i huset riktigt stor kan man få problem med vägglöss. Då är det bäst att kontakta ett saneringsföretag eller Naturvårdsverket.

Alla däggdjur och därmed även fladdermöss kan bära på rabies men i Sverige har det inte påträffats något fall sedan 1700-talet. Använd för säkerhets skull handskar om du ska hantera en fladdermus.

Förebyggande åtgärder

Innan du vidtar några åtgärder tänk på att fladdermöss i din omgivning bidrar till färre myggor. Spillningen är mycket kväverik och därför utmärkt som gödsel! Att spillning börjar lukta beror oftast på att ventilationen i huset är otillräcklig. Om ventilationen förbättras torkar avföringen och luktar då inte. Ett extra innertak som hindrar spillningen att nå golvet kan sättas upp.

Ett bra sätt att undvika att de bosätter sig i ditt hus är att sätta upp fladdermusholkar. Flera bör sättas upp i samma område. För att fladdermössen ska få fäste att hänga ska den vara byggd i grovt eller ohyvlat virke. Holken placeras ett par, tre meter över mark utan växtlighet strax utanför utflygningshålet och gärna i söderläge.

Jaktbestämmelser

Enligt jaktlagen (§ 3) är alla fladdermöss fredade vilket innebär att de inte får avlivas eller fångas.

Miljöer som är viktiga för fladdermössen (födoområden, övervintrings- och yngelplatser) är skyddade genom ”Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa”. Särskilt tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att fånga in eller flytta fladdermöss vid till exempel husrenovering.

Ansvarsfrågor

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Fladdermöss orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. När det gäller skadedjur i övrigt (utomhus) ska åtgärder endast vidtas om det finns hälsorisker (till exempel smittspridning) som inte är av ringa natur. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvaret för det. Miljönämnden i din kommun kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs. Bara om det är ”av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” ska kommunen sörja för att åtgärder vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom eller epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller lokaler.

 

Informationen på denna sida är framtagen av Borås kommun och omarbetad av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland).

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?