Mjölby kommun, länk till startsidan

Slam & latrin

Latrin och slam från enskilda avlopp räknas som kommunalt avfall och ska hämtas av kommunen eller av en entreprenör som kommunen anlitar. Detta gäller både ordinarie tömning och akuttömning.

Gul slang som ligger i en brunn. 

Tömning av brunnar och tankar

Trekammarbrunnar och slutna tankar töms av service- och teknikförvaltningens entreprenör enligt ett körschema. När brunnen är tömd finns en liten plaststripe med tömningsdatum på eller i närheten av brunnen.

Behöver du en extra tömning kan du antingen beställa en extratömning, som utförs inom 5 arbetsdagar eller en akuttömning som utförs inom 24 timmar.

Du vänder dig till kundservice när du har frågor eller vill beställa extra- eller akuttömning. Behöver du beställa en akuttömning på helgen kontaktar du entreprenören direkt, telefonnummer finns längst ner på sidan.

Transportvägen

Transportvägen för hämtningsbilen för både sopor och slam ska vara hårdgjord och hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Den ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter. Träd, växtlighet eller snövallar får ej inkräkta på bredd eller höjd. Hämtningsbilens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån undvikas. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsbilen, exempelvis i form av vändplats eller trevägskorsning. Exempelvis 9 meters radie för bilen som vändplats.

Uppställningsplatsen

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn ska vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. Krävs det mer slang än 25 meter vid tömning, får du betala en extra avgift. Nivåskillnader ska ej förekomma och sughöjden ska inte överstiga 6 meter. Uppställningsplatsen ska utformas så att det är trafiksäkert att stå där. Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex. bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår och uppställningsplatsen ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.

Slangdragningsvägen

Det får inte finnas några hinder på vägen där slangen ska läggas ut, exempelvis staket, murar eller planteringar. Vägen fram till och omkring brunnen ska vara röjd. Den ska vara fri från växter och annat som kan skadas vid slangdragningen. På vintern ska den vara röjd från snö och vara halkbekämpad.

Brunnslocket

Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material, såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan att lyftas ska väga max 35 kg. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid tömningstillfället.

Latrin

Latrin från fritidshus hämtas av kommunen under sommaren. Vid hämtning ska behållaren förslutas och ställas ut på anvisad plats, oftast bredvid ditt avfallskärl. En ny latrintunna lämnas till dig. Tänk på att bara det som passerat genom kroppen och toapapper får hamna i latrinkärlet.

Dispenser och undantag

Du kan ansöka om dispens från renhållningsföreskrifterna hos miljökontoret. Det kan exempelvis handla om ett utökat hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning.

När du fyller i blanketten är det viktigt att du uppfyller de lagkrav som finns. Kontrollera blanketten innan du skickar in den så att alla efterfrågade uppgifter finns med.

Kontakt

Entreprenör GDL
Vid akuta ärenden kvällar och helger
Telefonnummer för akuta ärenden

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?