Avgifter och regler

Du betalar en månadsavgift för din plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Avgiften grundas på hushållets inkomst före skatt och du ansvarar för att registrera och meddela ändrad inkomst.

Avgift

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år. Det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid lov, semester och annan ledighet. Under några veckor varje sommar stänger flertalet av förskolorna. I varje tätort finns någon förskola öppen för att ta emot barn i behov av tillsyn. Mer information får du på ditt barns förskola under våren.

Inkomstanmälan

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Du registrerar och ändrar din inkomst i e-tjänsten/Barnomsorgstjänster. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis vid separation eller nytt samboskap. Detta gör du genom att kontakta Barnomsorgsadministratör.

Anmäl och ändra inkomst via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • Därefter var 12:e månad (om du inte har accepterat högsta avgiften, maxavgift)
  • När hushållets inkomst ändras (se vad som ingår i hushållets inkomster längre ner på sidan)
  • Efter begäran från kommunen

Inkomstupgifter ska uppdateras varje år

Årlig inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten inte har ändrats (gäller inte om du har maxavgift). Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år (var 12:e månad) debiteras högsta avgift till dess att rätta uppgifter kommer in. Om inkomsuppgifterna är mer än 12 månader gamla kommer ett sms skickas ut till det nummer som registrerats i systemet. I sms:et informeras om att du har två val. Du kan:

  • Acceptera högsta avgift (då behöver du inte göra något), eller
  • Logga in i e-tjänsten och korrigera din inkomst.

Väljer du att korrigera inkomsten i e-tjänsten måste du välja att registrera inkomsten från ett framtida datum, som tidigast dagen efter att du loggar in i e-tjänsten.

Hushåll som sedan tidigare valt att acceptera högsta avgift behöver däremot inte lämna inkomstuppgifter var 12:e månad.

Fakturering

Vi fakturerar dig månadsvis. Välj med fördel e-faktura och slipp pappersfakturan. Du kan också välja att ha autogiro. Anmälan för tjänsterna gör du i din egen internetbank.

Maxavgift

Högsta avgifts­grundande inkomst för 2022 är 52 410 kronor. Inkomsttaket indexregleras en gång per år, vilket gör att avgiften höjs något varje år. Överstiger hushållets gemensamma inkomst 52 410 kronor per månad behöver ni inte ange inkomst utan kan välja att acceptera maxtaxa när ni registrerar inkomst.

Om du har flera barn inskrivna i barnomsorgen i Mjölby kommun betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.


Maxavgift för förskola och pedagogisk omsorg

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

3 procent

1572 kronor

Andra

2 procent

1048 kronor

Tredje

1 procent

524 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Maxavgift för fritids

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 procent

1048 kronor

Andra

1 procent

524 kronor

Tredje

1 procent

524 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Avgift för 3-5 åringar i förskola och pedagogisk omsorg

Från 1 september det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften i förskola under tiden 1 september – 31 maj med 30 procent. Ingen reducering sker under juni, juli, augusti.

Avgift för 3-5 åringar i enbart allmän förskola

Verksamheten är avgiftsfri för de barn som enbart är inskrivna i allmän förskola 1 september – 31 maj.

Avgift för barn 1-5 år vid föräldraledighet och arbetslöshet (15-timmars placering)

Barn 1-3 år till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare betalar enligt ordinarie taxa.

1 september samma år som barnet fyller 3 år reduceras avgiften till 0 kronor. Under juni, juli, augusti betalas ordinarie taxa.

Information och regler för 15-timmarsplacering

Hushållets inkomst

Som hushåll räknas ensamstående eller par som är folkbokförda på samma adress, även om inte båda är barnets vårdnadshavare. Båda i hushållet är betalningsansvariga.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Inkomstjämförelse

Varje år jämför vi de inkomster hushållen själva registrerat i vår e-tjänst med Skatteverkets uppgifter om de taxerade förvärvsinkomsterna. År 2021 jämför vi inkomster och avgifter för hushåll som har haft barnomsorg under år 2019.

Det är din deklarerade årsinkomst delad på tolv månader som ligger till grund för fakturan. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift, får ett tillgodo som räknas från på kommande fakturor. De som betalat för lite får en extra faktura.

Hushåll som inte har någon placering kvar, och där det
inte finns någon kommande faktura beloppet kan korrigeras mot, ska anmäla sitt
konto i SUS (Swedbanks lön- och utbetalningssystem).

Information om SUS

Växelvis boende och delad plats

Vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser, där barnet bor växelvis och båda har behov av barnomsorg, ska fylla i avtal om delad plats. Båda vårdnadshavarna blir då platsinnehavare och får varsin faktura.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en barnomsorgsplats.

Platserna är oberoende av varandra, och vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgift, registrera schema och inkomstuppgifter. Platserna måste även sägas upp var för sig.

Om bara ena vårdnadshavaren nyttjar barnomsorg är det den som är ensamt ansvarig för barnomsorgsplatsen.

Blankett avtal delad plats Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar avgiften kan vi stänga av barnet från förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen enligt kommunens kravrutin.

Fel beslut om avgiften?

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Mjölby kommun, Utbildningförvaltningen, 595 80 Mjölby.

Planeringsdagar i barnomsorgen

Fyra dagar om året är förskolor, fritidshem och familjedaghem stängda eftersom personalen är på fortbildning och pedagogisk planering. Under loven kan det förekomma att förskolor och fritids slås ihop. Det medför ingen reducering av avgiften.

Planeringsdagar

Fotografering i förskolan

Mjölby kommun har regler för hur fotografering i förskoleverksamheten går till, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

Fotografering i förskolan

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 010-234 50 00
Telefontid måndag - torsdag klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör Mantorp, Skänninge, Väderstad, Normlösa

Vakant


Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se

Senast publicerad