Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Avgifter för förskola och skolbarnomsorg

Avgiften, maxtaxa,  baseras på familjens gemensamma  bruttoinkomst. Från och med 1 januari 2019 justeras priserna. De nya priserna visas nedan. Du lämnar inomstuppgifter och gör ändringar via våra e-tjänster.

Avgift i förskolan och pedagogisk omsorg

Det yngsta barnet räknas som "barn nummer ett". Maxtaxans maxbelopp är 47 490 kronor per månad.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften i förskola under tiden 1 september – 31 maj med 30 procent. Ingen reducering under juni, juli, augusti. 

 • Barn nummer ett: tre procent av inkomsten - högst 1425 kronor per månad.
 • Barn nummer två: två procent av inkomsten - högst  950 kronor per månad.
 • Barn nummer tre: en procent av inkomsten - högst  475 kronor per månad.
 • Barn nummer fyra: ingen avgift.

Avgift i fritidshem

 • Barn nummer ett: två procent av inkomsten - högst 950 kronor per månad.
 • Barn nummer två: en procent av inkomsten - högst 475 kronor per månad.
 • Barn nummer tre: en procent av inkomsten - högst 475 kronor per månad.
 • Barn nummer fyra: ingen avgift.

Hur funkar det med avgift och faktura?

Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och betalas oavsett om barnet är närvarande eller inte.  Arbetslösa och föräldralediga betalar enligt ordinarie taxa.

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras registrerar du detta via vår e-tjänst. Du ska ange din bruttoinkkomst (innan skatt) per månad.

Avgiften ska ska betalas 12 månader per år den 30:e varje månad. Fakturan är preliminär och rättas i efterhand. Du kan välja om du vill betala din avgift via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Om du vill betala med e-faktura anmäler du det via Inetrnetbanken.

I blankettarkivet finns blankett för anmälan av autogiro

Blanketter

Betalningsansvar

Om ni har gemensamt hushåll, är båda betalningsansvariga.

Om ni inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, är ni båda betalningsansvariga om båda nyttjar barnomsorg. Ni kan också få delad faktura, men då måste ni skriva ett avtal. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Det kan innebära två avgifter som gäller samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Om bara ena vårdnadshavaren nyttjar barnomsorg är det den som är betalningsansvarig.

Observera att om ena parten säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den vårdnadshavare som har behov av barnomsorg.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar avgiften kan vi stänga av barnet från förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. Vårdnadshavare till barn som har stängts av från sin plats på grund av obetalda avgifter, kan inte få en ny plats innan hela skulden är betalad. Först därefter kan du göra en ny ansökan.

Varför gör vi inkomstjämförelser?

Genom att kontrollera inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Varje år jämför vi de inkomster hushållen själva registrerat i vår e-tjänst med Skatteverkets uppgifter om de taxerade förvärvsinkomsterna. 2019 jämför vi inkomster och avgifter för hushåll som har haft barnomsorg under år 2017.

Det är din deklarerade årsinkomst delad på tolv månader som ligger till grund för fakturan. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift, får ett tillgodo som räknas från på kommande fakturor. De som betalt för lite får en extra faktura.

Om du inte vill  lämna uppgifter om din inkomst kan du kryssa i rutan för att acceptera högsta avgift (47 490 kronor per månad och hushåll på dina inkomstuppgifter), då blir du debiterad högsta avgift. Vid utebliven eller felaktig inkomstuppgift kommer högsta avgift av maxtaxan att debiteras

Barnomsorg, e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad räknas som hushåll?

Ett hushåll kan bestå av en ensamstående och/eller makar. Ni räknas som makar också om ni lever med varandra utan att  vara gifta och har, eller har haft gemensamt barn, eller är folkbokförda på samma adress.

För gifta med såväl gemensamma som inte gemensamma barn, beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomst. Samma princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för sammanboende med eller utan gemensamma barn. Det räcker att man lever tillsammans (sambos) och att man är folkbokförd på samma adress för att bådas inkomster ska ligga till grund för barnomsorgsavgiften.

Vad räknas som inkomst?

 • Lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster.
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Bilersättningar
 • Familjehemsvårdnadshavares arvodesdel
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med) 
 • Sjukbidrag och sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag
 • Föräldrapenning
 • Inkomst av tjänst utomlands (ska inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
 • Egen företagare; överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.

Vad är inte inkomst?

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
 • Studielån och studiebidrag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd

Fel beslut om avgiften?

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Mjölby kommun, Utbildningförvaltningen, 595 80 Mjölby.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se


Barnomsorgsadministratör

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se