Folkhälsoarbete

Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att hälsan är jämt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Mål för folkhälsan

Mycket av kommunens arbete syftar till att ge förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv i Mjölby. Det viktigaste för en god hälsa är till exempel att så många som möjligt klarar skolan med bra betyg och ges möjlighet till bostad, fritidsaktiviteter, ett arbete och egen försörjning.

I Mjölby kommun arbetar vi nu särskilt att utveckla mer jämlika förutsättningar för alla inom områdena:

  1. Ökad fysisk aktivitet bland barn och unga,
  2. Motverka och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga,
  3. I stadsplaneringen verka för en bebyggd miljö som främjar rörelse och motverkar segregation
  4. Minska hälsoklyftorna mellan män och kvinnor genom att förbättra kvinnors hälsa.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska hälsoklyftorna mellan grupper.

Nationella folkhälsomål och målområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på folkhalsomyndigheten.se

Hur mår Mjölby?

Det finns mycket statistik att ta del av som beskriver hälsan i Sverige och även mycket att ta del av som beskriver hälsoläget i Mjölby. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det faktablad om hälsoläget i Mjölby. Faktabladen innehåller färdiga tabeller och diagram för ett urval av de indikatorer som finns i Folkhälsomyndighetens databas.

www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2019 togs en folkhälsorapport fram som beskriver folkhälsoläget, och skillnaden mellan olika grupper i Mjölby.

Folhälsorapport - Kartläggning av nuläge Pdf, 882 kB, öppnas i nytt fönster.

Skillnader i hälsa

De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa, men skillnaden mellan olika grupper är stora. Högst andel med ohälsa uppger de med lägst utbildningsnivå

Under 2014 tog Östgötakommissionen för folkhälsa fram en kartläggning av hälsoläget i Östergötland. Östgötakommissionen visar i sin slutrapport att det finns uppenbara skillnader i hälsa utifrån socioekonomisk situation det vill säga utbildning, yrke, inkomst och sysselsättning. Skillnaderna följer en gradient, där en lägre socioekonomisk situation stegvis är förenad med en sämre hälsa. Östgötakommissionen har utfärdat rekommendationer för att utjämna skillnader över tid.

Folkhälsorapport Östgötakommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad