Attefallshus

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat Attfallshus.

Huset kan användas som permanent- eller fritidsbostad utan att bygglov behöver sökas. Det krävs dock en bygganmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Kontakta byggnadskontoret för mer information.

Ett Attefallshus får anslutas till vatten och avlopp. En anmälan ska därför lämnas in till kommunens VA-avdelning och en anläggningsavgift för vatten och avlopp kan tillkomma. Anmälan till kommunens VA-avdelning görs via blanketten Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avlopp Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster..

Vattnet ska mätas

Attefallshusets dricksvattenledning ska anslutas efter det befintliga husets vattenmätare.

Spillvatten ska kopplas på fastighetens befintliga spillvattenledning. Dag- och dräneringsvattnet från Attefallshuset ska avledas mot fastighetens dagvattenledning eller till en stenkista eller liknande. Dag- och dräneringsvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften baseras bland annat på antalet lägenheter/bostäder och fastighetens tomtyta.

Man får ansluta en (1) styck komplementbostad till det kommunla vatten- och avloppsnätet utan att behöva betala någon anläggningsavgift. Vid fler än en (1) styck komplementbostad tillkommer anläggningsavgift i form av en (1) styck lägenhetsavgift per komplementbostad.

Senast publicerad