Ledningsnät, anslutning till fastighet

När du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta service- och teknikförvaltningen för att ta reda på om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och vad anslutningen kostar.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område där kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas allmän vatten- och avloppsförsörjning. Man kan enkelt säga att Mjölby kommuns verksamhetsområde omfattar samhällena Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Spångsholm, Sya, Västra Harg, Önnebo och Skeppsås.

Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Kommunfullmäktige har även bestämt vilka avgifter (VA-taxan) och föreskrifter (ABVA) som gäller här.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde har i de flesta fall rätt att bli anslutna till den VA-tjänst (dricks-, spill- eller dagvatten) som verksamhetsområdet innefattar.

Hur gör jag?

 1. Kontakta service- och teknikförvaltningen för att få reda på vilka möjligheter till anslutning som finns för din fastighet. Vi beräknar då också vad anläggningsavgiften blir. 
 2. Skicka in blanketten för ansökan för anslutning till vatten och avloppPDF. Den måste komma in till service- och teknikförvaltningen minst tre veckor innan anslutningen beräknas ske.
 3. När vi får in din anmälan skickar vi faktura på anläggningsavgiften.

Om du bor på landet

Även om du bor på landet utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan det finnas möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet . Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet upprättar vi ett avtal.

Att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att du som fastighetsägare gör en ledningsdragning för att kunna ansluta till en anslutningspunkt för den kommunala huvudledningen. En vanlig lösning för anslutning är att flera grannar går ihop för att dela på kostnaden för ledningsdragningen. Då bör ni bilda en samfällighet som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Tänk också på att du, eventuellt tillsammans med dina grannar, ansvarar för den här ledningsdragningen även i framtiden.

För att ansluta dig till kommunalt vatten & avlopp behöver du:

 1. Kontakta huvudmannen för vatten och avlopp för att se om någon möjlighet finns och vilken kostnaden för anslutning blir. Huvudmannen är den som är ansvarig för det allmänna vatten- och aloppsnätet. Huvudmannen ger besked om kostnader och tekniska krav.
 2. Om ni är flera som vill ansluta er tillsammans, bilda en samfällighet. Om ni ansluter er som samfällighet blir det samfälligheten som är kund till huvudmannen. Lantmäteriets information om samfälligheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Projektera anläggning med ledningar och pumpar. Planera för förbindelsepunkt, där fastighetens/samfällighetens ledningar kopplas samman med kommunens ledningar. Förbindelsepunkten är ansvarsgränsen mellan fastigheten/samfälligheten och kommunen. All installation innanför förbindelsepunkten är fastighetens/samfällighetens ansvar.
 4. Upprätta avtal med huvudmannen.

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Exempel på uppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare.
 • Ha kontakt med kommunens vatten- och avloppsavdelning för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens vatten- och avloppsnät.
 • Hitta bästa sträckningen för ledningarna.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Få hjälp med att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket, ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar och dikningsföretag
 • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna kapacitetsbehov, d.v.s. hur mycket dricksvatten man kommer behöva eller hur mycket avloppsvatten man kommer att släppa ut, så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Huvudmannen avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjlig.
Huvudman för vatten och avlopp i Mjölby kommun är Service- och Teknikförvaltningen.
Huvudman för vatten och avlopp i Boxholms kommun är AB Boxholmsteknik.

Kontakt

Service- och Teknikförvaltningen i Mjölby

Epost: tekniska@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00

AB Boxholmsteknik:

Epost: info@boxholmshus.se
Telefon: 0142- 89600

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se


Va-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 0142-850 16

jimmy.johnsson@mjolby.se