Slam och latrin

Trekammarbrunnar och slutna tankar töms av service- och teknikförvaltningens entreprenör enligt ett körschema.

Du vänder dig till tekniska kontorets kundservice när du har frågor eller vill beställa extra- eller akuttömningar. Har du en sluten tank ringer du själv till tekniska kontorets kundservice och beställer tömning. När brunnen är tömd finns en liten plaststripe med tömningsdatum på eller i närheten av brunnen. 

Transportvägen

Transportvägen för hämtningsbilen för både sopor och slam ska vara hårdgjord och hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Den ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter. Träd, växtlighet eller snövallar får ej inkräkta på bredd eller höjd. Hämtningsbilens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån undvikas. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsbilen, exempelvis i form av vändplats eller trevägskorsning. Exempelvis 9 meters radie för bilen som vändplats.

Uppställningsplatsen

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn ska vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. Krävs det mer slang än 25 meter vid tömning, får du betala en extra avgift. Nivåskillnader ska ej förekomma och sughöjden ska inte överstiga 6 meter. Uppställningsplatsen ska utformas så att det är trafiksäkert att stå där. Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex. bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår och uppställningsplatsen ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.

Slangdragningsvägen

Det får inte finnas några hinder på vägen där slangen ska läggas ut, exempelvis staket, murar eller planteringar. Vägen fram till och omkring brunnen ska vara röjd. Den ska vara fri från växter och annat som kan skadas vid slangdragningen. På vintern ska den vara röjd från snö och vara halkbekämpad.

Brunnslocket

Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material, såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan att lyftas ska väga max 35 kg. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid tömningstillfället.

Latrin

Latrin från fritidshus hämtas av kommunen under sommaren. Vid hämtning ska behållaren förslutas och ställas ut på anvisad plats, oftast bredvid ditt avfallskärl. En ny latrintunna lämnas till dig. Tänk på att bara det som passerat genom kroppen och toapapper får hamna i latrinkärlet.

Du kan själv kompostera ditt latrin. Information om hantering av latrin på avloppsguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundservice

Telefon: 010-2345233

Telefontid vardagar
klockan 9.30-12 och
klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se


Miljökontoret

Telefon: 010-2345000

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.