Mjölby kommun, länk till startsidan

Visselblåsarfunktion

Mjölby kommun har en visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i kommunen, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att motverka korruption och andra oegentligheter. Genom visselblåsarfunktionen kan du på ett enkelt, tryggt och säkert sätt rapportera om oegentligheter och missförhållanden, utan oro för negativa konsekvenser.

Visselblåsarfunktionen ersätter inte övriga rapporteringskanaler utan fungerar som ett komplement till dessa. Du som vill rapportera om ett missförhållande kan själv välja den rapporteringskanal som är lämpligast beroende på omständigheterna och den egna bedömningen av risken för repressalier.

Vem kan rapportera?

Det enbart är personer med direkt anknytning till Mjölby kommuns verksamheter som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen. Utöver anställda kan även tidigare anställda, praktikanter, volontärer, arbetssökande eller egenföretagare som söker eller utför uppdrag i kommunen använda sig av visselblåsarfunktionen.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarfunktionen ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse för. Informationen ska gälla allmänheten och inte den anställdes egna arbets- eller anställningsförhållande.

Förhållanden som rör en enskild person kan vara av allmänt intresse om det exempelvis handlar om upprepade eller systematiska överträdelser som kan anses oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Överträdelser av interna regelverk som exempelvis uppförandekoder kan i vissa fall vara av allmänt intresse.

Visselblåsningar får också avse överträdelser av vissa EU-regler och svenska regler som implementerar eller kompletterar EU-reglerna. Du behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Hur rapporterar jag?

Visselblåsarfunktionen är fristående och administreras och tillhandahålls av KPMG, ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. KPMG kan ta emot rapporter dygnet runt. Du kan anmäla på två sätt:

Rapportera via webbformulärLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats.

Rapportera via telefon 077-1401621

Hur går handläggning till?

Mjölby kommuns visselblåsarfunktion fungerar enligt följande:

  1. En rapport lämnas in genom att du fyller i ett elektroniskt formulär i Visselblåsarfunktionen. Rapportering kan även göras via telefonsvar. Via Visselblåsarfunktionen eller telefonsvar kan du även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.
  2. Om du önskar föra fortsatt dialog och/eller följa status i ärendet tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet i Visselblåsarfunktionen. Uppgifterna behöver sparas på ett säkert sätt.
  3. En extern mottagningsenhet tar emot ärendet (och bekräftar mottagandet om du har skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt) och gör en första bedömning av ärendet.
  4. Rapporten och den första bedömningen vidarebefordras till HR-chef, ekonomichef och säkerhetschef i Mjölby kommun för vidare hantering och åtgärdsplanering. Mottagningsenheten säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Mjölby kommun som berörs av rapporten.
  5. Mjölby kommun beslutar om eventuella åtgärder.
  6. Återkoppling lämnas om du har skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.

Bekräftelse och återkoppling

Du får en bekräftelse från KPMG att rapporten är mottagen inom sju dagar om du inte har avsagt dig denna bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.

KPMG återkopplar i skälig utsträckning till dig vilka åtgärder som har vidtagits och varför inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, sju dagar från det att rapporten togs emot).

Personuppgiftshantering

Mjölby kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med rapportering av missförhållanden.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?