Mjölby kommun, länk till startsidan

Mjölbyförslag

Har du en idé om hur vi kan göra Mjölby kommun bättre? Lämna ett mjölbyförslag.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in ett mjölbyförslag. Förslaget måste handla om sådant som ligger inom kommunens ansvarsområde som vi kan påverka.

Förslaget ska handla om frågor som utvecklar kommunen och tillför något som inte redan finns. För att det ska genomföras behöver det också gynna fler än en liten grupp invånare.

Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs och registreras hos kommunen. Det tar olika lång tid att handlägga förslag, det beror på vad förslaget gäller. Ansvarig politikernämnd informeras om förslaget och de beslutar om förslaget ska tas vidare för genomförande eller ej. Nämnderna sammanträder cirka en gång i månaden.

Hur lämnar jag mitt mjölbyförslag?

Lämna ditt mjölbyförslag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Synpunkt och felanmälan

Om din synpunkt eller förbättringsförslag berör befintlig verksamhet inom kommunen ska du istället lämna denna synpunkt här.

Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats.

Beslutade medborgarförslag 2022

Här kan du läsa om beslutade mjölbyförslag under 2022.

Trafikspegel i Slomarp Glaciärvägen – Ravinvägen Dnr KS/2021:256

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari 2022 § 2 då en trafikspegel inte bedöms som en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten.

Övergångsställe mellan Lindbladsskolan - Bjälbotullsskolan Dnr KS/2021:257

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 3 med att det inte bedöms som en trafiksäkerhetsåtgärd och att övergångsställen anläggs när det krävs för att vägen ska vara framkomlig för gående.

Laddplatser för elbilar Dnr KS/2021:267

Tekniska nämnden besvarade Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 4 med att en strategi för laddningsstolpar är under framtagande där detta förslag tas med.

Vinterbelysning i Sya Dnr KS/2021:274

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari § 1 med hänvisning till den föreslagna marken ägs av Trafikverket och privata markägare.

Cykelväg till Skogssjön Dnr KS/2021:233

Mjölbyförslaget avslogs den 17 februari § 18 av tekniska nämnden med hänvisning till att det finns en möjlig alternativ väg och att förslaget till i ett naturreservat vilket kräver en annan behandling och begäran om dispenser.

Beslutade medborgarförslag 2021

Här kan du läsa om beslutade mjölbyförslag under 2021.

Brygga för fiske och paddling vid Sörby Dnr KS/2020:119

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 21 januari 2021 § 1 med att det inte finns investeringsmedel för detta men ska tas med som ett alternativ till kommande planering.

Belysning vid spåret Väderkvarnsbacken Dnr KS/2020:79

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 januari 2021 § 2 att det inte finns investeringsmedel. Förslaget tas dock med som förslag vid framtida utveckling av Väderkvarnsbacken.

Motionsspåret vid Södragården Dnr KS/2020:344

Kultur- och fritidsnämnden avslog mjölbyförslaget den 15 februari 2021 § 1 med hänvisning till att då tillgängligheten och underhållet är komplicerat beroende på flera ägare så är motionsspåret fortlevnad under utredning.

Förenklad tillgänglighet till kommunens motionsspår Dnr KS/2020:342

Mjölbyförslaget fick gehör hos kultur- och fritidsnämnden den 15 februari § 2 som ska genomföra olika insatser för att förenkla tillgängligheten till kommunens motionsspår.

Discgolfbana i Mjölby Dnr KS/2020:331

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget den 15 februari 2021 § 3 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslag på plats att uppföra en discgolfbana om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

18-håls discgolfbana Dnr KS/2021:46

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom även detta förslag den 15 februari 2021 § 4 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslaget om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

Upprustning av grönområde bakom Blåklintsskolan Dnr KS/2020:188

Tekniska nämnden biföll förslaget den 16 februari 2021 § 15 med att göra en enklare upprustning för att möjliggöra användning av cykelslingan.

Bryggor vid kanot/kajakled Dnr KS/2020:220

Den 16 februari 2021 § 14 avslog tekniska nämnden medborgarförslaget att med att det redan idag finns tre platser för paddlare att ta sig upp och ner ur Svartån. Bryggor är däremot inte aktuellt.

Ljusslinga på vattentornet i Mjölby Dnr KS/2019:322

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden som uppdrog till förvaltningen att under den planerade takrenoveringen undersöka möjligheterna att ljussätta vattentornets tak.

Cykelväg mellan Skänninge och Vadstena Dnr KS/2020:323

Tekniska nämnden avslog förslaget redan den 17 juni § 63 med att varken kommunen eller Region Östergötland har sett det som en prioriterad sträcka för en cykelväg.

Lundby Storgård Dnr KS/2020:248

Byggnads- och räddningsnämnden avslog medborgarförslaget den 12 oktober 2021 § 153 med hänvisning till att de har ett uppdrag att utarbeta ett planförslag som möjliggör byggnation på platsen.

Cykelbana längs Ryttarhagsleden Dnr KS/2021:117

Mjölbyförslaget avslogs den 21 oktober 2021 av tekniska nämnden § 109 med att det finns alternativa vägar inne i Ryttarhagen.

Ristipp Sörby Dnr KS/2020:190

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 oktober 2021 § 108 med att det finns fyra befintliga ristippar i kommunen, en i varje tätort vilket bedöms som tillräckligt.

Cykelparkering Vifolkaskolan Dnr KS/2020:226

Medborgarförslaget beviljades 21 oktober 2021 § 107 av tekniska nämnden då en cykelparkering har färdigställts vid Vifolkaskolan i Mantorp.

Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad Dnr KS/2021:177

Tekniska nämnden besvarar Mjölbyförslaget den 21 oktober 2021 § 110 med att det finns ett behov av cykelväg på föreslagen sträcka men att det måste ske i samarbete med Trafikverket som prioriterat andra projekt. Långsiktigt finns dock denna ambition från Mjölby kommun.

Upprustning av löparbanorna på Vifolkavallen Dnr KS/2020:256

Tekniska nämnden biföll den 18 november 2021 § 120 att byta upp löparbanorna under 2022. Det sker genom att omfördela inom planerad investeringsbudget.

Utveckling av Skogssjöområdet Dnr KS/2021:148

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 15 november 2021 § 47 att avslå en ny brygga samt picknickbord vid Skogsjön och ger istället uppdrag till förvaltningen att rusta upp befintliga grillplatser.

Utegym i Väderstad Dnr KS/2021:240 Dnr KS/2021:275

Den 15 november 2021 § 48 beviljas tre likalydande Mjölbyförslag av kultur- och fritidsnämnden om att upprätta utegym i Väderstad under förutsättning att den nu gällande investeringsplanen inte förändras.

VMA-signal i Skänninge Dnr KS/2021:208

Kommunstyrelsen avslår Mjölbyförslaget den 15 december 2021 § 288 då Viktigt Meddelande till Allmänheten(VMA) kan använda sig av information genom radio och TV, sms, internet och appar förutom utomhusvarning. Användningsfrekvensen bedöms som låg.

Fiske mellan broarna Dnr KS/2017:363

Tekniska nämnden biföll Mjölbyförslaget den 9 december 2021 § 133 med att avgiftsfritt fiske med ett handredskap får ske mellan Burensköldsbron och bron på Kungsvägen får ske tillsvidare. Detta beslut handlar om ett tilläggs-beslut till ett tidigare medborgarförslag som beviljad fiske under en begränsad tid. Förslaget redovisades till kommunfullmäktige när det första beslutet fattades 2018.

Kontakt

Carina Stolt
Kommunsekreterare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?