Mjölby kommun, länk till startsidan

Mjölbyförslag

Har du en idé om hur vi kan göra Mjölby kommun bättre? Lämna ett mjölbyförslag.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in ett mjölbyförslag. Förslaget måste handla om sådant som ligger inom kommunens ansvarsområde som vi kan påverka.

Förslaget ska handla om frågor som utvecklar kommunen och tillför något som inte redan finns. För att det ska genomföras behöver det också gynna fler än en liten grupp invånare.

Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs och registreras hos kommunen. Det tar olika lång tid att handlägga förslag, det beror på vad förslaget gäller. Ansvarig politikernämnd informeras om förslaget och de beslutar om förslaget ska tas vidare för genomförande eller ej. Nämnderna sammanträder cirka en gång i månaden.

Hur lämnar jag mitt mjölbyförslag?

Synpunkt och felanmälan

Om din synpunkt eller förbättringsförslag berör befintlig verksamhet inom kommunen ska du istället lämna denna synpunkt här.

Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats.

Beslutade medborgarförslag 2023

Här kan du läsa om beslutade mjölbyförslag under 2023.

Gör Trojenborgsskolan till spetsskola/musikskola

Utbildningsnämnden avslog Mjölbyförslaget den 6 februari 2023 § 31 med att det inte har bedömts som ett alternativ för att höja resultaten.

Dagkollo på sommarlovet för barn och ungdomar med funktionsvariation

Omsorgs- och socialnämnden avslog Mjölbyförslaget den 7 februari 2023 § 13 med hänvisning till att det redan finns insatser via korttidsverksamheten Villerkulla samt lägervistelse utifrån individuell prövning idag.

Trottoar/gångbana Sörby

Samhällsbyggnadsnämnden avslog Mjölbyförslaget den 9 februari 2023 § 20 med hänvisning till att det finns tillgång till gång- och cykelvägar inom området.

Fotbollsmål Slomarp, Mantorp och Dag Hammarsköldsgatan

Mjölbyförslagen avslogs av samhällsbyggnadsnämnden den 9 februari 2023 § 21, §22 samt § 23 med hänvisning till att det finns fotbollsplaner inom ett relativt kort avstånd till de föreslagna platserna.

Grillplats Klämmestorps lekplats

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller del av förslaget den 9 februari 2023 § 24 när det gäller utökande av sittplatser samt öppnande av staketsträcka vilket överensstämmer med principbeslutet avseende grillplatser. Däremot avslås toalett och vattenutkast.

Laglig klottervägg

Mjölbyförslaget avslogs den 15 februari 2023 § 29 med hänvisning att det inte bedömdes som en brottsförebyggande åtgärd.

Solplaneler över parkeringar

Kommunstyrelsen avslog Mjölbyförslaget den 8 mars 2023 § 46 med hänvisning till att solpaneler först kommer att prioriteras på befintliga tak.

Mjölby stadsmuseum

Mjölbyförslaget avslogs av kommunstyrelsen den 8 mars 2023 § 49 med hänvisning till att för att följa visionen är tanken att respektive ort i kommunen ska utvecklas utifrån sin karaktär, historia och specifika förutsättningar.

Beslutade medborgarförslag 2022

Här kan du läsa om beslutade mjölbyförslag under 2022.

Solljusrum       

Omsorgs- och socialnämnden avslog förslaget den 27 september 2022 § 119 med hänvisning till att det finns ett solljusrum på Änggårdens vårdboende som kan användas av personer som bor på något av kommunens vårdboenden. Det bedöms inte aktuellt att prioritera ytterligare rum i förhållande till andra förebyggande och rehabiliterande insatser för äldre.

15 timmars regeln för barn                                                 

Utbildningsnämnden avslog Mjölbyförslaget den 25 oktober 2022 § 133 med hänvisning till att kommunen erbjuder verksamhet enligt skollagens krav och bedömningen är kvaliteten prioriteras i förhållande till mer tid för det enskilda barnet.

Belysning Öjebro

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget 27 oktober 2022 § 111 med hänvisning till att det handlar om belysning vid en statlig väg som bör ombesörjas av Trafikverket.

Felanmälan av belysning till MSE

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 27 oktober 2022 § 112 med att tjänsten att åtgärda belysningsfel är upphandlad och att det är bra om kommunen som väghållningsmyndighet har ett helhetsperspektiv för att samordna eventuella arbeten.

Lekpark Hattorp

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 27 oktober 2022 § 113 med hänvisning till att det finns en nyligen upprustad lekpark i området som är inom rimligt avstånd för boende i området.

Hopptorn i Skogssjön

Kultur- och fritidsnämnden avslog Mjölbyförslaget den 14 november 2022 § 31 med hänvisning till att tidigare liknande anläggningar har utsatts för skadegörelse och att det skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Mer skuggiga platser vid Lundbybadet

Mjölbyförslaget beviljas av kultur- och fritidsnämnden den 14 november 2022 § 32 som tillstyrker att mer skuggiga platser vid Lundbybadet inrättas.

Läktare till konstgräsplan vid Klämman arena            

Kultur- och fritidsnämnden besvarar Mjölbyförslag den 14 november 2022 § 33 med att lämna ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna till att utöka antalet sittplatser vid konstgräsplanen vid omläggningen 2024.

Kommunanknutna mobila fritidsgårdar                                   

Mjölbyförslaget avslogs den 14 november 2022 § 34 med hänvisning till att verksamheten redan finns och pågår som en särskild satsning. Verksamheten kommer att utvärderas.

Skymd sikt vid cykelöverfart                             

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 17 november § 123 med hänvisning till att Trafikverket äger frågan om trafiksäkerheten vid cykelpassagen. Kommunen utför slåtter av gräs i anslutning till platsen för att förbättra trafiksäkerheten.

Cykelväg mellan Mjölby, Hogstad och Väderstad          

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 17 november 2022 § 124 med hänvisning till att Trafikverket äger marken och därmed har kommunen inte rådighet att besluta om åtgärder.

Farthinder på O-ringen

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 17 november 2022 § 125 med hänvisning till vid en genomförd trafikmätning vid aktuell gata var hastighetsefterlevnaden god samt att inga trafikolyckor har inrapporterats i området.

Farthinder på Smålandsvägen

Mjölbyförslaget besvarades den 17 november 2022 § 126 av tekniska nämnden med att Smålandsvägen är en infartsgata till Mjölby tätort. Det finns en långsiktig planering för en utbyggnation av gång- och cykelbana på Stjärngatan och i samband med det kommer övergångsstället vid Smålandsvägen att studeras närmare för se vilka åtgärder som är möjliga för att stärka trafiksäkerheten.

Basketplan vid Svartåstrand

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 8 december 2022 § 135 med hänvisning till att området är förorenad och behöver först saneras innan platsen rustas upp oavsett användningsområde.

Lekplats Västra Lundby/Ryttarhagen

Mjölbyförslaget besvarades den 8 december 2022 § 136 med att befintlig lekplats i Ryttarhagen rustas upp och det finns ett förslag om att utreda en större lekplats i västra Lundby till 2025.

Pantmaskin express Hulje

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 8 december 2022 § 137 med hänvisning till att det i nuvarande anläggning inte finns utrymme. Vid en nybyggnation av återvinningscentral kan förslaget beaktas.

Grillplats på kungshögaberget

Mjölbyförslaget besvarades i tekniska nämnden den 8 december 2022 § 139 med att utifrån ett antaget principbeslut gällande grillplatser är en ambition att anlägga en grillplats på föreslagen plats.

Bullerplank vid E4 vid ryttarhagen

Miljönämnden avslog förslaget den 15 december 2022 § 98 med att hänvisning till vid mätning av bullernivåerna har dessa inte överskridit riktvärdena.

Trafikspegel i Slomarp Glaciärvägen – Ravinvägen Dnr KS/2021:256

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari 2022 § 2 då en trafikspegel inte bedöms som en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten.

Övergångsställe mellan Lindbladsskolan - Bjälbotullsskolan Dnr KS/2021:257

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 3 med att det inte bedöms som en trafiksäkerhetsåtgärd och att övergångsställen anläggs när det krävs för att vägen ska vara framkomlig för gående.

Laddplatser för elbilar Dnr KS/2021:267

Tekniska nämnden besvarade Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 4 med att en strategi för laddningsstolpar är under framtagande där detta förslag tas med.

Vinterbelysning i Sya Dnr KS/2021:274

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari § 1 med hänvisning till den föreslagna marken ägs av Trafikverket och privata markägare.

Cykelväg till Skogssjön Dnr KS/2021:233

Mjölbyförslaget avslogs den 17 februari § 18 av tekniska nämnden med hänvisning till att det finns en möjlig alternativ väg och att förslaget till i ett naturreservat vilket kräver en annan behandling och begäran om dispenser.

Beslutade medborgarförslag 2021

Här kan du läsa om beslutade mjölbyförslag under 2021.

Brygga för fiske och paddling vid Sörby Dnr KS/2020:119

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 21 januari 2021 § 1 med att det inte finns investeringsmedel för detta men ska tas med som ett alternativ till kommande planering.

Belysning vid spåret Väderkvarnsbacken Dnr KS/2020:79

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 januari 2021 § 2 att det inte finns investeringsmedel. Förslaget tas dock med som förslag vid framtida utveckling av Väderkvarnsbacken.

Motionsspåret vid Södragården Dnr KS/2020:344

Kultur- och fritidsnämnden avslog mjölbyförslaget den 15 februari 2021 § 1 med hänvisning till att då tillgängligheten och underhållet är komplicerat beroende på flera ägare så är motionsspåret fortlevnad under utredning.

Förenklad tillgänglighet till kommunens motionsspår Dnr KS/2020:342

Mjölbyförslaget fick gehör hos kultur- och fritidsnämnden den 15 februari § 2 som ska genomföra olika insatser för att förenkla tillgängligheten till kommunens motionsspår.

Discgolfbana i Mjölby Dnr KS/2020:331

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget den 15 februari 2021 § 3 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslag på plats att uppföra en discgolfbana om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

18-håls discgolfbana Dnr KS/2021:46

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom även detta förslag den 15 februari 2021 § 4 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslaget om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

Upprustning av grönområde bakom Blåklintsskolan Dnr KS/2020:188

Tekniska nämnden biföll förslaget den 16 februari 2021 § 15 med att göra en enklare upprustning för att möjliggöra användning av cykelslingan.

Bryggor vid kanot/kajakled Dnr KS/2020:220

Den 16 februari 2021 § 14 avslog tekniska nämnden medborgarförslaget att med att det redan idag finns tre platser för paddlare att ta sig upp och ner ur Svartån. Bryggor är däremot inte aktuellt.

Ljusslinga på vattentornet i Mjölby Dnr KS/2019:322

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden som uppdrog till förvaltningen att under den planerade takrenoveringen undersöka möjligheterna att ljussätta vattentornets tak.

Cykelväg mellan Skänninge och Vadstena Dnr KS/2020:323

Tekniska nämnden avslog förslaget redan den 17 juni § 63 med att varken kommunen eller Region Östergötland har sett det som en prioriterad sträcka för en cykelväg.

Lundby Storgård Dnr KS/2020:248

Byggnads- och räddningsnämnden avslog medborgarförslaget den 12 oktober 2021 § 153 med hänvisning till att de har ett uppdrag att utarbeta ett planförslag som möjliggör byggnation på platsen.

Cykelbana längs Ryttarhagsleden Dnr KS/2021:117

Mjölbyförslaget avslogs den 21 oktober 2021 av tekniska nämnden § 109 med att det finns alternativa vägar inne i Ryttarhagen.

Ristipp Sörby Dnr KS/2020:190

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 oktober 2021 § 108 med att det finns fyra befintliga ristippar i kommunen, en i varje tätort vilket bedöms som tillräckligt.

Cykelparkering Vifolkaskolan Dnr KS/2020:226

Medborgarförslaget beviljades 21 oktober 2021 § 107 av tekniska nämnden då en cykelparkering har färdigställts vid Vifolkaskolan i Mantorp.

Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad Dnr KS/2021:177

Tekniska nämnden besvarar Mjölbyförslaget den 21 oktober 2021 § 110 med att det finns ett behov av cykelväg på föreslagen sträcka men att det måste ske i samarbete med Trafikverket som prioriterat andra projekt. Långsiktigt finns dock denna ambition från Mjölby kommun.

Upprustning av löparbanorna på Vifolkavallen Dnr KS/2020:256

Tekniska nämnden biföll den 18 november 2021 § 120 att byta upp löparbanorna under 2022. Det sker genom att omfördela inom planerad investeringsbudget.

Utveckling av Skogssjöområdet Dnr KS/2021:148

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 15 november 2021 § 47 att avslå en ny brygga samt picknickbord vid Skogsjön och ger istället uppdrag till förvaltningen att rusta upp befintliga grillplatser.

Utegym i Väderstad Dnr KS/2021:240 Dnr KS/2021:275

Den 15 november 2021 § 48 beviljas tre likalydande Mjölbyförslag av kultur- och fritidsnämnden om att upprätta utegym i Väderstad under förutsättning att den nu gällande investeringsplanen inte förändras.

VMA-signal i Skänninge Dnr KS/2021:208

Kommunstyrelsen avslår Mjölbyförslaget den 15 december 2021 § 288 då Viktigt Meddelande till Allmänheten(VMA) kan använda sig av information genom radio och TV, sms, internet och appar förutom utomhusvarning. Användningsfrekvensen bedöms som låg.

Fiske mellan broarna Dnr KS/2017:363

Tekniska nämnden biföll Mjölbyförslaget den 9 december 2021 § 133 med att avgiftsfritt fiske med ett handredskap får ske mellan Burensköldsbron och bron på Kungsvägen får ske tillsvidare. Detta beslut handlar om ett tilläggs-beslut till ett tidigare medborgarförslag som beviljad fiske under en begränsad tid. Förslaget redovisades till kommunfullmäktige när det första beslutet fattades 2018.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?