Mjölby kommun, länk till startsidan

Hur går det till att fatta beslut?

Den kommunala självstyrelsen ger Mjölby kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa om hur nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Nämndernas administrativa flöde kan liknas vid en kedja. Kedjan innefattar alla steg från det att en allmän handling kommer in, fram till dess att ärendet avslutas och arkiveras.

Alla länkar i kedjan har betydelse för hur information kan återsökas, inte bara för stunden utan även i framtiden, och för hur offentlighetsprincipen efterlevs.

Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, tjänsteperson eller från någon annan nämnd inom staden. Det kan till exempel vara en remiss från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan. Det kan också vara en handling som upprättats av myndigheten.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer och stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på varje ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Om handlingen tillhör ett ärende som redan finns i myndighetens diarium, registreras den på samma ärendenummer.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänsteperson inom en nämnd kan bereda och yttra sig i ärendet tjänsteyttrande.

Vid en remiss får andra myndigheter, organisationer eller nämnder möjlighet att lämna synpunkter på ärendet.

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.

Beslut och protokoll

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och beslutar i ärendet. Ett protokoll skrivs och blir allmän handling när det är justerat.

Expediering och arkivering

Beslutet skickas (expedieras) till berörda förvaltningar som verkställer beslutet.

Ärendet avslutas och arkiveras.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?