Dödsfall, begravning och begravningsombud

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar kan dödsboet få viss ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

Kostnader för transport av avliden

Kommunen ansvarar för att ta hand om dem som avlider i särskilda boenden. Kommunen ordnar transport och förvaring på  bårhus.

Avgiften som tas ut från dödsboet ingår inte i landstingens högkostnadsskydd eller den kommunala maxtaxan för äldreomsorg.

Om dödsboet inte har några tillgångar, ska kommunen stå för kostnaden. Om läkare bedömer att obduktion är nödvändig, sker transport utan kostnad för dödsboet.

Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun. Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen och ska företräda dem som inte tillhör svenska kyrkan

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

För begravningsplatserna inom Mjölby kommun har länsstyrelsen utsett Yngve Welander. Se kontaktuppgifter nedan.

Dödsboförvaltning

Om det inte finns någon som kan ta hand om den dödes egendom, ska dödsfallet anmälas till omsorgs- och socialnämnden.

Dödsboanmälan upprättas av omsorgs- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Anmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. När dödsfallet anmälts till till omsorgs- och socialnämnden påbörjas en boutredning.

Vid prövningen om dödsboanmälan kan genomföras, tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet. Begravningskostnader ska prioriteras.

Kontakt

Begravningsombud

Yngve Welander

Telefon: 070-444 78 65

yngve.welander2@mjolby.se


Dödsboanmälan, omsorgs- och socialförvaltningen

Telefontid tisdag och onsdag klockan 10-11


Arbetskonsulent

Elina Johansson-Martis
Telefon: 0142-859 57