Dödsfall, begravning och begravningsombud

Mitt i sorgen efter en nära anhörig eller vän kan administration kännas långt borta. Men efter ett dödsfall finns flera praktiska saker som behöver ordnas, som begravning och bouppteckning.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras.

Bouppteckning

När en person avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas. Det kallas bouppteckning.

Bouppteckningen görs alltid skriftligt och visar vem som har tillåtelse att sköta dödsboets affärer.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om bouppteckning.

Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till för att täcka alla kostnader med anledning av dödsfallet, så som begravning, gravsten, en månads hyra efter dödsfallet och kostnaden för en bouppteckning kan ni ansöka om dödsboanmälan.

Ansökan om dödsboanmälan görs till dödsbohandläggaren i den kommun som den avlidne var folkbokförd i. Handläggaren utreder ekonomin i dödsboet och bedömer om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Om den avlidne personen var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel i de gemensamma tillgångarna när man beräknar om upprättandet av en dödsboanmälan kan vara aktuellt.

Det här krävs för att kunna göra en dödsboanmälan:

 • Den avlidne måste ha varit folkbokförd och boende i Mjölby kommun.
 • Den avlidne får inte ha någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Dödsboets tillgångar får inte röras innan det fastslagits om förutsättningar för en dödsboanmälan föreligger. Detta innebär bl.a. att inga räkningar eller skulder ska betalas samt att bostaden inte ska tömmas innan utredningen är klar. Detta för att dödsboets tillgångar i första hand ska täcka kostnaden för en begravning.
 • Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
 • Meddela fordringsägare att personen avlidit och att dödsboanmälan eller bouppteckning inväntas. Be att få uppskov med att betala räkningar och stoppa påminnelseavgifter.
 • Om den avlidne ägde en fastighet eller tomträtt måste det göras en bouppteckning istället för en dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om det inte finns tillräckligt mycket pengar för att betala begravningen kan anhöriga, dödsbodelägarna, ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om den avlidne varit gift eller sambo har även den efterlevande maken/sambon ett visst försörjningsansvar för att betala för begravningen. Försörjningsansvaret gäller även föräldrar när den avlidne varit minderårig. Om den avlidne varit vuxen och ensamstående utreds bara dödsboets ekonomi vid en ansökan om ekonomist bistånd till begravning.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas på upp till ett halvt prisbasbelopp, minus de tillgångar som finns i dödsboet.

Läs mer om ansökan om ekonomiskt bistånd.

Ansökan om dödsboutredning

Blankett för ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Pdf, 378 kB.

Blanketten skickas till:

Mjölby kommun
Dödsbohandläggare
Försörjningsstöd
Industrigatan 9
595 41 Mjölby

Underlag som krävs vid boutredning inför dödsboanmälan eller ansökan om bistånd till begravningskostnader

Vid boutredning inför dödsboanmälan eller ansökan om bistånd till begravningskostnader behöver följande handlingar inkomma till utredning.

 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket samt namn och personnummer till eventuell sambo.
 • Översiktliga foton på den avlidnes bohag, fordon osv.
 • Testamente, om det finns.
 • Äktenskapsförord, om det finns.

Uppgifter om utgifter med anledning av dödsfallet.

 • Offert eller faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller faktura på gravsten, inskription etc.
 • Kvitto/ faktura för eventuell förtäring vid minnesstund.
 • Kvitto/ faktura för eventuell dödsannons.
 • Kopia på senaste hyres fakturan.

Finns efterlevande maka/make ska samtliga nedanstående handlingar inlämnas även för denna:

 • Kopia av den senaste deklarationen beställs från Skatteverket om den inte finns tillgänglig (gäller även make/maka).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Kapitalbesked och räntebesked från alla bankkonton på dödsdagen och transaktioner därefter dvs. inkomster/ insättningar och utgifter som skett från dödsdagen och framåt. Om bankfack finns, även inventeringsprotokoll.
 • Uppgifter om innestående fordringar.
 • Uppgift om värde eller skrotintyg på eventuella fordon: bilar, motorcyklar, båtar mm.
 • Uppgift om utbetalningar som inkommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo, bouppteckning som visar detta.
 • Är den avlidne änka / änkling ska bouppteckning efter denna lämnas in.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver utöver ovanstående även inlämnas:

 • Beslut om förtidsutbetalning av årets skatt, be handläggare om ansökningsblankett som ska skickas till Skatteverket.
 • Finns sambo: Tillgångar och skulder hos sambo på dödsdagen, samt kontoutdrag för tiden därefter.

Provisorisk förvaltning av dödsbo

Om dödsbodelägare saknas för att ta hand om bohaget och anordna en begravning ska dödsfallet anmälas till dödsbohandläggaren i kommunen.

Kontakt

Mottagningen enhet vuxen

e-post: mottagningenhetvuxen@mjolby.se

Telefon: 010-234 56 56

Telefontider för att nå mottagningen

Måndag: 8:30-10:00

Tisdag: 8:30-10:00

Onsdag: 13-14:30

Torsdag: 8:30-10:00

Fredag: 8:30-10:00

Reception:

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag 10-12 & 13-14. Torsdagar är det öppet hela eftermiddagen, 13-16


Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun. Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen och ska företräda de som inte tillhör svenska kyrkan

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

För begravningsplatserna inom Mjölby kommun har länsstyrelsen utsett Yngve Welander.

Kontakt

Begravningsombud

Yngve Welander

Telefon: 070-444 78 65

yngve.welander2@mjolby.se

På bårhuset kan närstående ta avsked. Kontakta begravningsentreprenören för avsked, visning eller andra frågor.

Besöksadressen till bårhuset är Hultvägen 6 C.

Kontakt

Bemanningssamordnare

Camilla Carnrot

Telefon: 010-234 58 88

camilla.carnrot@mjolby.se


Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Petra Stämneryd

Telefon: 010-234 57 27

petra.stamneryd@mjolby.se

Senast publicerad