Mjölbyförslag

Här kan du lämna förslag på hur Mjölby kommun kan bli bättre - ett mjölbyförslag. Förslaget ska avse frågor som utvecklar kommunen och som tillför något som inte redan finns. För att genomföras ska förslaget också gynna fler än en liten grupp invånare, det vill säga, det ska komma en bred allmänhet tillgodo.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in ett mjölbyförslag. Mjölbyförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunens ansvarsområde som vi kan påverka.

Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs och registreras hos kommunen. Det tar olika lång tid att handlägga förslag, det beror på vad förslaget gäller. Ansvarig politikernämnd informeras om förslaget och de beslutar om förslaget ska tas vidare för genomförande eller ej. Nämnderna sammanträder cirka en gång i månaden.

Hur lämnar jag mitt mjölbyförslag?

Välkommen att lämna ditt mjölbyförslag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkt och felanmälan

Om din synpunkt eller förbättringsförslag berör befintlig verksamhet inom kommunen ska du istället lämna denna synpunkt här.

Synpunkter och felanmälan

Trafikspegel i Slomarp Glaciärvägen – Ravinvägen Dnr KS/2021:256

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari 2022 § 2 då en trafikspegel inte bedöms som en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten.

Övergångsställe mellan Lindbladsskolan - Bjälbotullsskolan Dnr KS/2021:257

Tekniska nämnden avslog Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 3 med att det inte bedöms som en trafiksäkerhetsåtgärd och att övergångsställen anläggs när det krävs för att vägen ska vara framkomlig för gående.

Laddplatser för elbilar Dnr KS/2021:267

Tekniska nämnden besvarade Mjölbyförslaget den 20 januari 2022 § 4 med att en strategi för laddningsstolpar är under framtagande där detta förslag tas med.

Vinterbelysning i Sya Dnr KS/2021:274

Mjölbyförslaget avslogs av tekniska nämnden den 20 januari § 1 med hänvisning till den föreslagna marken ägs av Trafikverket och privata markägare.

Cykelväg till Skogssjön Dnr KS/2021:233

Mjölbyförslaget avslogs den 17 februari § 18 av tekniska nämnden med hänvisning till att det finns en möjlig alternativ väg och att förslaget till i ett naturreservat vilket kräver en annan behandling och begäran om dispenser.

Brygga för fiske och paddling vid Sörby Dnr KS/2020:119

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 21 januari 2021 § 1 med att det inte finns investeringsmedel för detta men ska tas med som ett alternativ till kommande planering.

Belysning vid spåret Väderkvarnsbacken Dnr KS/2020:79

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 januari 2021 § 2 att det inte finns investeringsmedel. Förslaget tas dock med som förslag vid framtida utveckling av Väderkvarnsbacken.

Motionsspåret vid Södragården Dnr KS/2020:344

Kultur- och fritidsnämnden avslog mjölbyförslaget den 15 februari 2021 § 1 med hänvisning till att då tillgängligheten och underhållet är komplicerat beroende på flera ägare så är motionsspåret fortlevnad under utredning.

Förenklad tillgänglighet till kommunens motionsspår Dnr KS/2020:342

Mjölbyförslaget fick gehör hos kultur- och fritidsnämnden den 15 februari    § 2 som ska genomföra olika insatser för att förenkla tillgängligheten till kommunens motionsspår.

Discgolfbana i Mjölby Dnr KS/2020:331

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget den 15 februari 2021 § 3 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslag på plats att uppföra en discgolfbana om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

18-håls discgolfbana Dnr KS/2021:46

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom även detta förslag den 15 februari 2021 § 4 och uppdrar till förvaltningen att utreda förslaget om ekonomiska förutsättningar kan skapas.

Upprustning av grönområde bakom Blåklintsskolan Dnr KS/2020:188

Tekniska nämnden biföll förslaget den 16 februari 2021 § 15 med att göra en enklare upprustning för att möjliggöra användning av cykelslingan.

Bryggor vid kanot/kajakled Dnr KS/2020:220

Den 16 februari 2021 § 14 avslog tekniska nämnden medborgarförslaget att med att det redan idag finns tre platser för paddlare att ta sig upp och ner ur Svartån. Bryggor är däremot inte aktuellt.

Ljusslinga på vattentornet i Mjölby Dnr KS/2019:322

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden som uppdrog till förvaltningen att under den planerade takrenoveringen undersöka möjligheterna att ljussätta vattentornets tak.

Cykelväg mellan Skänninge och Vadstena Dnr KS/2020:323

Tekniska nämnden avslog förslaget redan den 17 juni § 63 med att varken kommunen eller Region Östergötland har sett det som en prioriterad sträcka för en cykelväg.

Lundby Storgård Dnr KS/2020:248

Byggnads- och räddningsnämnden avslog medborgarförslaget den 12 oktober 2021 § 153 med hänvisning till att de har ett uppdrag att utarbeta ett planförslag som möjliggör byggnation på platsen.

Cykelbana längs Ryttarhagsleden Dnr KS/2021:117

Mjölbyförslaget avslogs den 21 oktober 2021 av tekniska nämnden § 109 med att det finns alternativa vägar inne i Ryttarhagen.

Ristipp Sörby Dnr KS/2020:190

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 oktober 2021 § 108 med att det finns fyra befintliga ristippar i kommunen, en i varje tätort vilket bedöms som tillräckligt.

Cykelparkering Vifolkaskolan Dnr KS/2020:226

Medborgarförslaget beviljades 21 oktober 2021 § 107 av tekniska nämnden då en cykelparkering har färdigställts vid Vifolkaskolan i Mantorp.

Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad Dnr KS/2021:177

Tekniska nämnden besvarar Mjölbyförslaget den 21 oktober 2021 § 110 med att det finns ett behov av cykelväg på föreslagen sträcka men att det måste ske i samarbete med Trafikverket som prioriterat andra projekt. Långsiktigt finns dock denna ambition från Mjölby kommun.

Upprustning av löparbanorna på Vifolkavallen Dnr KS/2020:256

Tekniska nämnden biföll den 18 november 2021 § 120 att byta upp löparbanorna under 2022. Det sker genom att omfördela inom planerad investeringsbudget.

Utveckling av Skogssjöområdet Dnr KS/2021:148

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 15 november 2021 § 47 att avslå en ny brygga samt picknickbord vid Skogsjön och ger istället uppdrag till förvaltningen att rusta upp befintliga grillplatser.

Utegym i Väderstad Dnr KS/2021:240 Dnr KS/2021:275

Den 15 november 2021 § 48 beviljas tre likalydande Mjölbyförslag av kultur- och fritidsnämnden om att upprätta utegym i Väderstad under förutsättning att den nu gällande investeringsplanen inte förändras.

VMA-signal i Skänninge Dnr KS/2021:208

Kommunstyrelsen avslår Mjölbyförslaget den 15 december 2021 § 288 då Viktigt Meddelande till Allmänheten(VMA) kan använda sig av information genom radio och TV, sms, internet och appar förutom utomhusvarning. Användningsfrekvensen bedöms som låg.

Fiske mellan broarna Dnr KS/2017:363

Tekniska nämnden biföll Mjölbyförslaget den 9 december 2021 § 133 med att avgiftsfritt fiske med ett handredskap får ske mellan Burensköldsbron och bron på Kungsvägen får ske tillsvidare. Detta beslut handlar om ett tilläggs-beslut till ett tidigare medborgarförslag som beviljad fiske under en begränsad tid. Förslaget redovisades till kommunfullmäktige när det första beslutet fattades 2018.

Förskola i Slomarp Dnr KS/2019:346

Utbildningsnämnden avslog medborgarförslaget med hänvisning till att det finns ett begränsat barnunderlag och utbyggnad av befintliga förskolor innebär att man kan reducera driftskostnader.

Utvidga hundrastgården vid Duvelund Dnr KS/2019:205

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 2 april 2020 § 53 med hänvisning till att det inte bedömdes som aktuellt.

Klädsel vid representationsuppdrag Dnr KS/2019:242

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget den 1 april § 61 med motiveringen att det inte skulle vara försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv att köpa in kavajer i ett stort antal storlekar. Det som förordas är en representativ klädsel som kompletteras med en slips/scarf och en pin eller slipsnål för att få ett enhetligt intryck.

Belysning på gång- och cykelvägar i Väderstad Dnr KS/2019:399

Medborgarförslaget bifölls 2 april 2020 av tekniska nämnden med att belysning ska sättas upp på gång- och cykelvägarna mellan Östadvägen - Östbergavägen samt mellan Östbergavägen – Västbergavägen dock tidigast 2021 beroende på när ekonomiska medel kan tilldelas.

Gatubelysning ut till Ullekalv Dnr KS/2019:425

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 14 maj 2020 § 67 med hänvisning till att åtgärden marginellt skulle bidra till minskade olyckor och att investeringskostnaden bedöms för dyr.

Uppställning för fritidsfordon i radhusområde Dnr KS/2020:42

Avslag fattades av tekniska nämnden den 14 maj 2020 § 68 med hänvisning till att det finns parkeringsmöjligheter utefter gatorna i området alternativt kan den som behöver hyra en förvaringsplats.

Inomhusskatepark Dnr KS/2019:426

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget den 18 maj 2020 § 9 med hänvisning till att en utomhusanläggning är planerad i Mantorp och att det inte finns ekonomiskt utrymme till fler skateanläggningar den närmaste treårsperioden.

Badstege Dnr KS/2019:427

Avslag fattades av kultur- och fritidsnämnden den 18 maj 2020 § 10 med att den föreslagna platsen inte är lämplig som badplats.

Utomhusbastu Dnr KS/2019:438

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget den 18 maj 2020 § 12 med hänvisning till att det finns tillgång till en inomhusbastu under större del av året samt att det inte bedöms som ekonomiskt försvarbart att uppföra ytterligare en bastu i området.

Ridning i elljusspår Dnr KS/2020:33

Medborgarförslaget avslogs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 maj 2020 § 11 med hänvisning till att den lokala ordningsstadgan som är tagen inte tillåter ridning i motionsspår då det kan skapa osäkerhet för motionärer till fots.

Översyn av gatorna i Väderstad Dnr KS/2019:424

Den 21 augusti 2020 § 114 besvarade tekniska nämnden medborgarförslaget med att de ska se över vilka gator som ska åtgärdas på sikt.

Hundrastgård Eldslösa Dnr KS/2020:34

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 21 augusti 2020 § 111 med hänvisning till att det redan finns en hundrastgård inom Mjölby tätort.

Soptunnor längs hälsans stig Dnr KS/2020:38

Den 21 augusti 2020 § 112 avslog tekniska nämnden medborgarförslaget med hänvisning till att papperskorgar finns på den delen som kan nås av servicefordon. Den övriga sträckan är det inte möjligt upprätthålla servicen.

Belyst cykelbana mellan Lundbybadet och Skattegården Dnr KS/2020:53

Medborgarförslaget avslogs 21 augusti 2020 § 113 av tekniska nämnden då det finns alternativa gång- och cykelvägar i närheten.

Bokbuss Dnr KS/2020:80

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget den 15 juni 2020 § 22 med att det ekonomiska utrymmet inte finns för att starta upp en bokbussverksamhet.

Nät till fotbollsmål Dnr KS/2020:108

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2020 § 21 bifölls medborgarförslaget att rusta upp fotbollsmålen vid Brunnsviksparken.

Utegym vid Vifolkavallen Dnr KS/2020:112

Kultur- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget den 7 september 2020 § 28 att förslaget tas med i planeringen för framtida friskvårds-satsningar.

Elljusspår Östra Olofstorp Dnr KS/2020:156

Medborgarförslaget besvarades av kultur- och fritidsnämnden den 7 september 2020 § 29 att förslaget ska beaktas vid den fortsatta planeringen av motionsspår i Mantorp.

Utegym vid Skogssjön Dnr KS/2020:179

Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar i Mjölby tätort när det finns utrymme i investeringsbudgeten och kommer beaktas i den framtida planer-ingen enligt kultur- och fritidsnämndens svar den 7 september 2020 § 30.

Avfallstaxa baserat på hushållssopornas vikt Dnr KS/2019:347

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 23 januari 2020 § 1 med hänvisning till att en viktbaserad taxa kan leda till en större belastning på kommunens återvinningscentral samt det redan idag finns ett incitament att källsortera då de flesta har 140 liters kärl.

Porrfilter i skolans chromebooks och datorer Dnr KS/2019:326

Utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med att porrfilter redan finns i kommunens nätverk vilket togs upp vid mötet den 10 februari 2020 § 17

Bollkorg eller klätterplank vid Prästgårdsliden Dnr KS/2019:85

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 28 februari 2020 § 17 med att

Bostadsbolaget såg ett behov av att det fanns ett bollplank att tillgå i området för lekande barn.

Förbättra vattnets kvalitet i Hargsjön Dnr KS/2019:263

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget den 3 mars 2020 § 30 med att åtgärder är planerade och har startat för att den ska uppnå god ekologisk status 2027.

Café å läs Dnr KS/2019:384

Omsorgs- och socialnämnden avslog medborgarförslaget den 17 mars 2020 § 36 med hänvisning till att den har ersatts med mer ändamålsenligt daglig verksamhet.

Juldekoration rondell Dnr KS/2019:386

Den 15 oktober 2020 § 145 avslog tekniska nämnden medborgarförslaget med hänvisning till att konstnären inte står bakom förslaget.

Utsmyckning av rondell Dnr KS/2020:98

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget den 15 oktober 2020 § 146 i den delen som avser att utsmyckningen ska hylla musikstaden men avslår den i delen som avser att utformningen blir i form av beskriven g-klav.

Farthinder Bockarpsvägen Dnr KS/2020:168

Medborgarförslaget avslogs den 12 november 2020 § 163 med hänvisning till att platsen inte är speciellt olycksdrabbad och att hastighetsbegränsningar efterlevs vid mätningar på plats.

Padelbanor vid Klämmetorpsskolan Dnr KS/2020:210

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget den 16 november 2020 § 37 med hänvisning till att det inte finns medel i investeringsbudgeten för tidsperioden 2022 – 2024.

Skatepark västra Mjölby Dnr KS/2020:219

Medborgarförslaget avslogs den 16 november 2020 § 38 med hänvisning till att det under planperioden 2022 – 2024 inte finns utrymme för en sådan satsning men att förslaget ska tas med i den framtida planeringen.

Gångväg vid Måndalens förskola Dnr KS/2019:419

Tekniska nämnden uppdrar den 10 december 2020 § 182 förvaltningen att se över möjligheten att förändra stråket i detaljplanearbetet för Östra Eldslösa.

Fotbollsmål Östra Olofstorp Dnr KS/2020:125

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2020-12-10 § 183 med hänvisning till att det redan finns en mindre fotbollsplan i området och det kommer att anläggas en större fotbollsplan vid Riddarängsvägen.

Aktivitetspark Mantorp Dnr KS/2020:272

Medborgarförslaget avslogs den 14 december 2020 § 49 av kultur- och fritidsnämnden med hänvisning till att en aktivitetspark nyligen har blivit uppförd vid Klämmetorps idrottsanläggning. Därutöver kommer även en skatepark anläggas inom kort.

Snälla väggen Dnr KS/2020:252

Medborgarförslaget avslogs av kultur- och fritidsnämnden den 14 december 2020 § 50 med hänvisning att utredningen befarade negativa konsekvenser var för stora och en fortsatt satsning på klädbytardagar var att föredra.

Aktivitetspark Östra Eldslösa Dnr KS/2020:257

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget den 14 december 2020 § 51 med hänvisning till att det finns lekplatser för mindre barn i området. Framöver kommer det även planeras för lekplatser och rekreationsytor i området då exploatering sker.

Stadspromenader Dnr KS/2020:284

Mjölbyförslaget tillstyrktes den 14 december 2020 § 52 att stadspromenader ska anläggas i Mjölby med olika teman.

Utegym Mjölby Dnr KS/2020:313

14 december 2020 avslog kultur- och fritidsnämnden § 53 mjölbyförslaget med att ett utegym ska uppföras vid Vifolkavallen som ligger i närheten av den plats som förslagsställaren föreslagit.

Ytterligare ett Mjölbyförslag avseende ett utegym vid Parkgatans förlängning. Enligt de nya hanteringsrutinerna beslutade i kommun-fullmäktige har förslagsställaren meddelats att detta ärende inte kommer hanteras då ett likadant förslag behandlats och fått avslag.

Inventering av ödehus och ödetorp Dnr KS/2019:179

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget den 16 december 2020 § 229 med hänvisning till att det inte finns resurser att genomföra en sådan inventering.

Januari

Förvaringsfack för batterier till elcyklar Dnr KS/2018:203

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-01-24 § 4 med att förvaringsboxar ska installeras om en lämplig plats kan anvisas.

Februari

Bowlinghall i Gallerian AB Dnr 2018:174

Kommunstyrelsen har 2019-02-13 § 46 besvarat medborgarförslaget med att ett bolag utför en marknadsanalys för att fastigheten ska bästa anpassas till dagens och morgondagens krav och behov. Förslaget har lämnats till det bolag som utför analysen.

Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge Dnr KS/2018:317

Kultur-och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2019-02-11 § 3 med att medborgardialoger anordnades under 2018 där discgolfbana fanns med som ett alternativ men saknade tillräckligt stöd i förhållande till andra typer av aktivitetsparker.

Mars

Gallring av skog vid Grytsbergsringen Dnr KS/2018:270

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-03-14 § 40 med att detta område finns med i den gällande skogsbruksplanen för perioden 2011 – 2021 och aktuellt område beräknas bli gallrat 2019 eller 2020.

Inventering av skog Väderkvarnsbacken Dnr KS/2018:296

Medborgarförslaget beviljades 2019-03-14 § 41 av tekniska nämnden med hänvisning till att området ska gallras under 2018 och 2019 enligt aktuell skogsbruksplan enligt önskemål från förslagsställaren.

Trafiksituationen på Riddarängsvägen i Mantorp Dnr KS/2018:173

Vägen stängs inte av enligt förslag från förslagsställarna vilket tekniska nämnden beslutade 2019-03-14 § 39. Nämnden uppdrog till personalen på förskolan att informera om trafiksituationen samt informera tydligare om möjligheten att söka tillstånd för att placera ut blomlådor på vägsträckan.

Bowling/aktivitetshall i Gallerian Dnr KS/2018:240

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2019-03-20 § 75 med att förslaget lämnas till det bolag som ansvarar för Gallerians utveckling.

April

Utfartsskylt korsningen Ravinvägen/Glaciärvägen Dnr KS/2018:224

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden 2019-04-25 § 53 med hänvisning till att en annan typ av vägvisningsskylt ut mot riksväg 50.

Kostnadsfri entré till Lundbybadet för 85+ Dnr KS/2019:68

Kultur- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget 2019-04-29 § 24 med att en utvärdering av satsningen att erbjuda 75+ besökare gratis vattenträning som pågick under hösten 2018 och våren 2019

Maj

Ställplatser för husbilar Dnr KS/2018:297

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2019-05-23 § 69 med att det redan finns möjlighet till uppställningsplats av husbilar inne på Skogssjöns camping. Beslutet kompletteras med en uppmaning att informera om var ställplatser finns på kommunens hemsida och i appen ”Ställplatser”.

Bänkar till Depot och plask- och lek för barn Dnr KS2018:155

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-05-23 § 70 med hänvisning till att kommunen under sommaren 2018 placerat ut bänkar vid gångvägarna till depot Mantorp. När det gäller förslaget om plask och lek för barn avslogs detta för närvarande men att det finns med som ett förslag i den fördjupade översiktsplanen.

Augusti

Lekplats på Slomarp Dnr KS/2018:259

Den 29 augusti 2019, § 101 beslutade tekniska nämnden att avslå medborgar-förslaget med hänvisning på att resultatet i lekplatsutredningen ska bli klart.

Kameraövervakning i Mantorp Dnr KS/2018:214

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget den 29 augusti 2019 § 102 med att de inte bedömer det som en kommunal uppgift.

Inrättande av en fullvärdig familjecentral Dnr KS/2018:223

Omsorgs- och socialnämnden beslutar 2019-08-27 § 135 att ställa sig bakom en fördjupad utredning om att belysa förutsättningarna för en fullvärdig familje-central.

Bilpool Dnr KS/2017:226

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2019-08-21 § 177 med att det blir en fördyrande kostnad för kommunen och medborgarna inte kan subventioneras i förhållande till att hyra bil på den privata marknaden.

September

Konstgräsplan vid Blåklintsskolan Dnr KS/2019:145

Den 9 september 2019 § 49 besvarade kultur- och fritidsnämnden förslagsställaren med att de ser ett behov av en konstgräsplan på västra sidan av Mjölby men att den föreslagna platsen beaktas vid behov av en lek- och aktivitetspark.

Funktionsanpassning av lekplatsen Väderkvarnskvarnsbacken Dnr KS/2019:60

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget den 19 september 2019 § 120 med att en badramp installeras ner i Månsjön. Lekplatsen på Väderkvarnsbacken är anpassad för funktionshindrade vilket har genomförts.

Cykelställ med låsbåge på Mantorps station Dnr KS/2019:146

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget den 19 september 2019 § 122 och har för avsikt att finansiera cykelställ med låsbåge på Mantorps station.

Oktober

Förslag på olika påsar för avfall Dnr KS/2018:271

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 9 oktober 2019 § 246 med att kommundirektören fick i uppdrag att kontakta Tekniska verken för ett samtal om planerna för en framtida optisk sortering. I dagsläget finns inte den möjligheten i närområdet.

Badstrand nedanför stadsparken Dnr KS/2019:252

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget den 14 oktober 2019 § 59 efter ha samrått med service- och teknikförvaltningen och konstaterat att det idag finns kommunala badplatser som tillgodoser behovet och att man först bör avvakta utvecklingen av eventuell strand vid Svartå strand.

Aktivitetspark i Väderstad Dnr KS/2019:255

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019 § 60 beslutades att ta med förslaget till den långtidsplan som för närvarande kartläggs.

Utegym i Vasaparken Dnr KS/2019:259

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut 14 oktober 2019 § 61 tar med sig förslaget om utegym i sin långtidsplanering för aktivitetsplatser i Mjölby tätort.

Flytta biblioteket till Gallerian Dnr KS/2018:22

Kommunstyrelsen avslog 25 oktober 2019 § 221 medborgarförslaget med att frågan är överlämnad till FAMI som ser över vilka verksamheter som kan vara lämpliga.

November

Belysning utmed promenadstråk Dyhagen i Skänninge Dnr KS/2019:43

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 21 november 2019 § 164. Belysning sätts upp på gångstråket mellan Järntorget – Återvändsgränd och Dyhagen.

Ambitionen är att utföra detta objekt under 2020.

Hastighetsgränsande åtgärder i Mantorp Dnr KS/2019:69

Den 21 november § 166 besvarade tekniska nämnden förslaget med att en upphöjd korsning var påbörjad på den aktuella platsen genom ett samarbete mellan kommunen och trafikverket.

Anslagstavla för affischering för föreningar i Mjölby kommun Dnr KS/2018:320

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 november 2019 § 162 med hänvisning till att de anser att det finns flera olika kanaler idag som täcker behovet av komma ut med information i form av befintliga anslagstavlor, digital evenemangskalender som informationsbladet ”På gång”.

Gatljus på del av gång- och cykelvägen mellan Sya och Mantorp Dnr KS/2019:130

Tekniska nämnden beslutade 21 november 2019 § 163 att delge Trafikverket informationen. Trafikverket har ansvar för aktuell sträcka och det är de som kan ta beslut i frågan om belysning i trevägskorsningen.

Förlängd parkeringstid Mjölby centrum Dnr KS/2019:136

Bedömningen är att parkeringstiderna bör vara kortare ju närmare centrum man kommer. Det finns tillgång till ett stort antal allmänna kommunala parkeringsplatser inom 500 meter från Zenit som medger längre parkeringstid varför tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 november § 165.

December

Avfallstaxa Dnr KS/2019:165

Kommunfullmäktige biföll delvis medborgarförslaget den 17 december 2019 § 145 med att taxan för att byte till kärl av mindre storlek slopades. Samtidigt avslogs förslaget att höga priset på de kärl som benämns som 200 liter.

Cykelväg mellan Mjölby och Hogstad Dnr KS/2018:295

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 18 december 2019 § 332 med hänvisning till att ett sådant stort projekt måste samordnas med Trafikverket.

Trafikverket har en pågående utredning inom den regionala cykelstrategin som förväntas bli klar under 2020 och ska bevakas av tekniska nämnden.

Vägbula vid övergångsstället på Skänningevägen Dnr KS/2018:322

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 19 december 2019 § 191 med hänvisning att andra åtgärder har genomförts som minskat hastigheten. Dels har hastigheten begränsats från 50 km/h till 40 km/h samt har ett aktivt system som börjar blinka när någon vill passera installerats.

Återbruk av byggmaterial från kommunens renoveringar Dnr KS/2019:97

Medborgarförslaget avslogs den 19 december 2019 § 187 av tekniska nämnden med anledning av ekonomiska och resursmässiga prioriteringar samt oklarheter i det organisatoriska arbetsmiljöansvaret. Tekniska nämnden har dock för avsikt att fortsätta att bevaka området för möjligheten att återvinna resurser framöver.

Januari

Trafiksäkerhet i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:196

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 25 januari 2018, § 2, eftersom ett övergångsställe inte bedöms som en trafiksäkerhetsåtgärd i detta fall. Övriga förslag hänvisas till Länsstyrelsen.

Utomhusgym i Väderstad

Diarienummer: KS/2017:266

Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget 29 januari 2018, § 1, med att de för närvarande arbetar med att upprätta en långtidsplan tillsammans med service- och teknikförvaltningen över lämpliga aktivitetsplatser i kommunen och där detta förslag kan vara med i planeringen.

Flytt av pärlfiskaren

Diarienummer: KS/2017:333

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 29 januari 2018, § 3, med att en renovering av statyn planeras och attraktionskraften av statyn kan öka samt att bedömningen är att kostnaden att flytta inte är försvarbar.

Mars

Rondell i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:108

Tekniska nämnden beslutade 1 mars 2018, § 21, att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att olycksstatistiken inte visar på några kollisioner mellan vänstersvängande fordon och att de uppmätta hastigheterna på platsen är låga. Vid samråd med Trafikverket har dessa meddelat att de i dagsläget inte ser behov av en ombyggnation.

Utbyggnad av cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad

Diarienummer: KS/2017:309

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 7 mars 2018 under § 45. Mjölby avser att bygga en gång- och cykelväg till Sjögestad motell.

Belysning av återvinningsstationen vid Preem macken i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:89

Tekniska nämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 21 mars 2018 under § 45 eftersom ansvaret ligger på förpackningsindustrin.

April

Lekpark Lundby

Diarienummer: KS/2017:160

Tekniska nämnden svarade på medborgarförslaget 26 april 2018, under § 55, med att klottersanering ska åtgärdas inom ett dygn och att  fotbollsmål redan finns i området. Önskemålen om en utökning av lekplatsen ska tas med i den fortsatta planeringen, men avslås för närvarande.

Mittlinje på cykelväg mellan Mjölby och Mantorp

Diarienummer: KS/2017:148

Den 26 april 2018, under § 68, beslutade tekniska nämnden att bevilja medborgarförslaget att måla vägmarkeringar på cykelvägen mellan Mjölby-Mantorp.

Maj

Cykelväg längs med Riksvägen i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:250

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 31 maj 2018, under § 74, eftersom det finns alternativa färdvägar som kan användas för gång- och cykeltrafik.

Fritt fiske mellan broarna i Mjölby centrum

Diarienummer: KS/2017:363

Den 31 maj beslutade tekniska nämnden att bevilja medborgarförslaget under § 75. Fritt fiske får ske mellan Burensköldsbron och bron på Kungsvägen med handredskap samt att frågan skulle utredas vidare.

Juni

Förlängning av parkering

Diarienummer: KS/2017:306
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 20 juni 2018 under § 91 därför att den förslagna platsen var privat mark och kommunen därmed inte bestämmer över marken. Befintliga möjligheter till parkering behövs eftersom det i dagsläget inte finns alternativa parkeringsmöjligheter.

Ombyggnation av Sångarledens trottoar till gång- och cykelväg

Diarienummer: KS/2017:305

Den 20 juni 2018 avslog tekniska nämnden, under § 92, medborgarförslaget eftersom åtgärden inte kan genomföras i dagsläget. Nämnden tar ändå med sig förslaget till kommande planering.

Bänkar utmed gång- och cykelvägen mellan Olofstorp och Depot i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:236

Tekniska nämnden beviljade medborgarförslaget 20 juni under § 93. Bänkar ska placeras ut på Västerlösavägen och längs med cykelvägen mellan Olofstorp och Depot.

Augusti

Samordning av hedersrelaterade frågor

Diarienummer: KS/2017:316

Kommunstyrelsen beslutade 15 augusti 2018, under § 161, att ge ett uppdrag till den kommungemensamma gruppen som arbetar med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism att även komplettera med en plan för att samordna hedersrelaterade frågor.

Farthinder i Skänninge

Diarienummer: KS/2018:154

Tekniska nämnden beslutade 30 augusti 2018 under § 112 att avslå medborgarförslaget därför att trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts genom att separera gångare och cyklister från motorfordon och samtidigt minskat den befintliga körbanebredden.

Cykelväg mellan Skänninge och Mantorp

Diarienummer: KS/2018:98

Medborgarförslaget avslogs 30 augusti 2018 under § 113 av tekniska nämnden eftersom den inte är prioriterad i Östergötlands cykelplan.

September

Väderkvarnsbacken-kioskverksamhet

Dnr KS/2018:130 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-09-10 § 39 att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kioskverksamhet har tidigare prövats och kan motiveras på grund av för liten omsättning.

Oktober

Julgran hembygdsgården Dnr KS/2017:342

Tekniska nämnden avslog 2018-10-25 § 156 medborgarförslaget med att ytterligare julgran med belysning är svårt att få tag på men att de ska se över möjligheten till julbelysning på annat sätt.

Väderkvarnsbacken-lekpark Dnr KS/2018:130

Den del av medborgarförslaget som avser byggandet av en lekpark beviljas 2018-10-25 § 157 och kommer att byggas under våren 2019.

November

Affärsverksamhet i Gallerian Dnr KS/2018:228

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 då kommunen inte har eller ska ha rådighet över privata företag.

Tomt på Kungsvägen Dnr KS/2018:228

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 med hänvisning till att tomten är i privat ägo och kommunen har därför inte möjlighet att påverka byggnationen.

Återvinningsstationen i Mantorp Dnr KS/2018:90

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-11-29 § 172 med att ansvaret för containrar och återvinningsstationerna ligger på förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Kallbadhus vid Svartå strand Dnr KS/2018:115

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 2018-11-28 § 258 med att ett kallbadhus ska tas i beaktande vid byggande av en ny badplats vid Svartå strand

Utbyggnad av grundskolorna i Mjölby tätort Dnr KS/2018:140

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2018-11-28 § 259 med att en ny grundskola ska byggas vid Eldslösaområdet.

Farthinder på Kungsvägen Dnr KS/2018:205

Medborgarförslaget avslogs 2018-11-29 § 169 med att det i dagsläget inte är aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder då resurserna får prioriteras där olycksrisken är större.

Trafiksituationen på Folkungagatan Dnr KS/2018:260

Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 2018-11-29 § 168 med att de ska öka parkeringsövervakningen i området för att stävja de parkeringsproblem som förekommer.

December

Badplats eller bryggor vid Svartån Dnr KS/2018:190

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2018-12-03 § 56 med hänvisning till att tillgången på badplatser är väl tillgodosett.

Båtplatser i Svartån Dnr KS/2018:194

Medborgarförslaget avslogs av kultur- och fritidsnämnden 2018-12-03 § 57 då de anser behovet tillgodosett genom tillgång till båtplatser och uthyrning av roddbåtar vid Skogssjön.

Träningsanläggning, OCR hinderbana Dnr KS/2018:230

Kultur- och fritidsnämnden har 2018-12-03 § 58 besvarat medborgarförslaget med att förslaget ska tas med som ett förslag inför kommande planering för år 2020.

Utegym i Mjölby Dnr KS 2018:128

Medborgarförslaget besvarades 2018-12-03 § 59 med att förslaget tas med i den kommande planeringen inför 2020.

Parkeringsdäck vid Kanikegatan Dnr KS/2018:73

Medborgarförslaget avslogs 2018-12-20 § 187 av tekniska nämnden med bedömningen att det inte finns behov av att bygga ut antalet parkeringsplatser.

Uppställningsplats för husvagnar Dnr KS/2018:219

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-12-20 § 188 med att en uppställningsplats inte är förenligt med detaljplanen.

Kontakt

Frågor om mjölbyförslag

Carina Stolt, kommunsekreterare

Telefon: 010-234 51 11

E-post: mjolbykommun@mjolby.se


Medborgarservice

Telefon: 010–234 50 00

E-post: medborgarservice@mjolby.se


Äldre medborgarförslag

mjolbykommun@mjolby.se

Senast publicerad