Mjölby kommun, länk till startsidan

Slutrapport

En vit hand på en robot håller en jordgubbe mellan sin tumme och pekfinger.

Detta är en sammanfattning av slutrapporten för projektet ”Nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbeten för att utveckla idén om ett Upplevelsecenter för mat”.

Tid: februari 2020-mars 2022
Budget: 1,7 miljoner kronor
Finansiär: Jordbruksverket via landsbygdsmedel från EU

Mjölby kommun har i samband med slutrapporteringen av projektet ”Nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbeten för att utveckla idén om ett Upplevelsecentra för mat” summerat resultaten och aktiviteterna i en projektrapport.

Projektaktiviteterna var tvungna att anpassas på grund av pandemin vilket gjorde att många av de fysiska mötena ställdes om till digitala möten. Trots detta så har de huvudsakliga syftena och målen med projektet uppfyllts nämligen:

Syfte: Nätverk och konstellationer har byggts för etablering av ett Upplevelsecenter för mat

Mål: Identifiera entreprenörer som kan bidra till att fylla Upplevelsecentret med aktiviteter vilka vi tillika ser som potentiella finansiärer.

Projektet består i att anordna studieresor till nationella eller internationella besöksmål, ta fram arbetsplaner och anordna tvärsektoriella nätverksmöten. Syfte och mål har i stort sett uppfyllts under projekttiden. Ett nätverk med 40 aktörer har etablerats och där har tvärsektoriella nätverksmöten anordnats med representanter från det privata, det offentliga och akademin. Samarbetsaktörerna är tillika potentiella finansiärer av aktiviteter och byggnader på området. För erfarenhetsutbyte med andra liknande initiativ har studieresa till Holland anordnats liksom förankringsresa till Stockholm.

Under projekttiden har en struktur och organisation byggts upp för att kommunicera med samarbetsaktörer och för att utveckla projektet framåt, såväl på strategisk som operativ nivå. En styrgrupp har skapats för de strategiska och långsiktiga frågorna samt en projektgrupp för de mer operativa frågorna. Projektledningen som är betydligt färre deltagare har löpande avstämningar.

Projektaktiviteterna har organiserats i externa och interna delprojekt, där delprojektet Markförutsättningar och fysisk planering varit mest aktivt internt liksom samtliga tre externa delprojekt. För kommunikation med intressenter sänds regelbundna nyhetsbrev ut, 6 per år, som också publiceras på kommunens hemsida.

Metoden vi jobbat fram för att involvera våra samarbetspartners har fungerat väl - att dela upp i tematiska arbetsgrupper som träffas i workshopserier (hybrid digitalt/fysiskt) för att utveckla idéer för vad man vill se på platsen. Under 2021 genomfördes 3 workshopserier med 6 olika tematiska grupper. Resultaten från dessa workshopar har sammanställts och där har vi urskilt tre fokusgrupper nämligen

  • Upplevelse- och målgruppsfokus
  • Hållbarhet
  • Kunskapsöverföring

Dessa kommer jobba vidare under 2022 och framåt för att ytterligare konkretisera idéerna för vad som ska finnas på platsen. Parallellt med arbetsgrupperna har vi en lokalgrupp i Väderstad som ser till att kommunicera med företagen, föreningarna och allmänheten i Väderstad.

Ta del av hela slutrapporten för projektet Pdf, 903.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?