Mjölby kommun, länk till startsidan

Vedeldning

Det blir allt vanligare att elda med ved i tätbebyggda områden. Att elda med ved i braskamin eller liknande är trevligt och kan vara ett bra komplement till annan uppvärmning. Att elda med ved kan även för många vara ett ekonomiskt alternativ till uppvärmning. Men vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan bli en fara för hälsan och miljön. Röken som bildas kan innehålla sot, partiklar och andra skadliga ämnen.

För att minimera risken för störningar till följd av vedeldning har riktlinjer för vedpannor och braskaminer tagits fram av kommunen. Utsläpp från vedeldning påverkar människors hälsa negativt och skadar miljön. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Det finns dock många sätt att minska vedeldningens negativa påverkan på hälsa och miljö.

Riktlinjer för braskaminer Öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vedpannor Öppnas i nytt fönster.

Olägenheter från vedeldning

Brister i anläggning och vedeldning som inte sköts på rätt sätt kan ge upphov till höga utsläpp av både hälso- och miljöfarliga ämnen. Det är därför av största vikt att den som eldar med ved iakttar största möjliga försiktighet, både för värna om den egna hälsan och för att undvika olägenheter och störningar för omkringboende.

Kombipannor är inte anpassade för vedeldning vilket ofta medför problem med lukt, rök och höga utsläpp. Rökgaserna kan orsaka olägenhet eftersom de innehåller ämnen som är farliga både för hälsan och miljön.

Enligt miljöbalken är den som eldar med ved skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen. Ett första steg i arbetet med att undvika risk för olägenheter till följd av vedeldning är att följa kommunens riktlinjer.

Utöver riktlinjerna så ska försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för olägenheter och störningar till följd av vedeldning.

Elda rätt

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Du kan spara ved och minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar om du gör rätt.

 • Använd alltid lagom torr ved. Det är viktigt att torka veden luftigt och ta bort alla tätslutande presenningar som stänger inne fukten. För att veden ska ha möjlighet att torka behöver vedträn lagras under tak i minst 1 år och gärna inomhus i någon vecka innan den används. Detta minskar andelen värme som går åt för att torka veden innan den förbränns, vilket i sin tur minskar luftutsläppen.
 • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
 • Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning. Att elda avfall är dessutom ett miljöbrott.
 • Du får inte elda hushållsavfall eller annat avfall.
 • Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att det finns tillräcklig lufttillförsel. Stäng inga spjäll medan det brinner eller glöder i pannan. Ha full lufttillströmning hela tiden. Detta ger högre temperaturer och därmed förbränns de giftiga gaserna i större utsträckning.
 • Elda mot ackumulatortank. Då får du en bekvämare, miljövänligare och effektivare vedeldning. Ackumulatortank tillsammans med en miljögodkänd panna ger den mest effektiva och miljövänliga vedeldningen.
 • Om du tänker en brasa i kaminen tänk på att tända brasan uppifrån. En stor mängd utsläpp sker när du tänder brasan. Om du tänder brasan uppifrån minskar utsläppen av sot och kolväten avsevärt. Förutom miljövinster och mindre vedförbrukning gör detta att kaminluckor inte behöver putsas lika ofta.
 • Titta på röken. Den ska vara vit eller nästan osynlig. Kalla dagar är röken vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig och under varma dagar är den osynlig som enbart ett värmedaller. Om röken istället är svart eller gråsvart och luktar kraftigt är förbränningen dålig och det ökar utsläppen av farliga ämnen. Gul rök innehåller mycket höga halter cancerframkallande tjärämnen.
 • Visa hänsyn mot grannarna och elda inte vid olämplig vindriktning och under väderförhållande som gör att röken stör grannarna. Exempel på olämpliga väderförhållanden är när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets broschyr Tänd i toppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natuvårdsverkets information om att elda med ved i kemin, spis och ugn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför blir det problem med rök?

Problem med rök kan ha flera orsaker så som att du eldar på fel sätt, skorstenen är för låg, huset ligger för tätt eller det finns höjdskillnader i terrängen. Föregå detta genom att visa hänsyn mot dina grannar och elda inte vid olämplig vindriktning eller väderförhållanden. Det är viktigt att du har kunskap att elda på rätt sätt för att minska risken att din eldning orsakar problem. Även vedupplag och buller från vedkapning och vedklyvning kan orsaka störning för kringboende.

Några frågor att ställa sig själv om någon klagar på din eldning:

 • Fungerar eldstaden som den ska?
 • Eldar jag med lämpligt bränsle?
 • Eldar jag mindre än fyra timmar per tillfälle, två gånger i veckan?
 • Är området lämpligt för eldning?
 • Är väderleken lämplig när jag eldar?

Om du inte kan svara ja på alla frågor så bör du försöka undersöka eller åtgärda det som är fel.

Om du planerar att installera en vedpanna eller kamin kan du föregå eventuella problem genom att noga kontrollera omgivningarna och ta hänsyn till skillnader i hushöjd och markhöjd. Om ditt hus ligger lägre än omgivande hus är det olämpligt att installera en vedeldad eldstad.

Anmäla störning av rök

Om du blir störd av rök, lukt eller sot bör du i första hand ta kontakt med den som eldar och berätta att du upplever olägenheter till följd av dennes vedeldning. Det ger den som eldar möjlighet att förändra sitt eldande, så att risken för störningar och olägenheter minimeras. Ofta är den som eldar inte medveten om att eldningen orsakar störningar och det krävs sällan några stora förändringar av eldningsrutiner och/eller anläggning för att störningen ska upphöra.

Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta varifrån störningen kommer, var någonstans du är störd, dina kontakter med eldaren, typ av störning (rök, lukt, sot), samt under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå. För gärna dagboksanteckningar under ett par veckor och skicka med dem till miljöavdelningen. Med ett bra underlag blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Notera att miljökontoret inte utreder tillfälliga störningar.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar. Om miljökontoret bedömer att vedeldningen är en olägenhet kan ägaren av eldstaden få bekosta miljö- och hälsoskyddsenheten utredningstid.

Miljönämnden och miljökontorets roll

Miljönämndens och miljökontorets ambition är i första hand att problem och olägenheter i samband med eldning ska undvikas eller lösas genom information och rådgivning. I enskilda fall, där eldning bedrivs på ett sätt som bedöms strida mot bestämmelserna i Miljöbalken, kan miljönämnden besluta om tvingande åtgärder i form av förelägganden eller förbud.

Anmälan för installation av eldstad

Du behöver göra en skriftlig anmälan till byggnadskontoret om du ska installera eller byta braskamin eller kakelugn. Tänk på att även prata med dina grannar om dina planer på att installera en eldstad.

Byggnadskontorets information om kaminer och eldstäder Öppnas i nytt fönster.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?