Dränering

Dräneringar görs runt byggnader för att leda bort vatten. Dräneringsrören ska anslutas till en dagvattenledning eller tas om hand lokalt inom fastigheten.

Många äldre hus har sin dränering, och i vissa fall även stuprör, anslutna till sin spillvattenservis. Det är inte längre tillåtet. Det är därför bra att se över hur dräneringen är ansluten till det kommunala ledningsnätet, till exempel när du ska dränera om eller lägga nya vatten- och spillvattenledningar.

Fastighetsägaren ansvarar för sina servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Livslängden är normalt 40-50 år. Det kan därför löna sig att passa på att byta ut alla ledningar när man dränerar om. När du ska dränera om ditt hus behöver du inte anmäla det till kommunen, men kontakta gärna kommunens VA-avdelningen för rådgivning.

Pump

För många fastigheter ligger dräneringen lägre än dagvattenledningen i gatan vilket gör att dräneringsvattnet behöver pumpas till rätt nivå. Dräneringen kopplas då till en brunn där pumpen sitter. Vattnet pumpas sedan till fastighetens dagvattenbrunn och därifrån vidare ut till kommunens dagvattenledning (se bild). Se till att det sitter en backventil på pumpen eller röret ut från pumpen.

Även i de fall där dräneringsvattnet kan anslutas med självfall kan det ändå vara bra att använda pump. Pumpen, som är försedd med backventil, fungera nämligen som ett stopp mot vatten som vill tränga tillbaka in mot fastigheten. Detta kan ske vid skyfall då dagvattenledningarna kan gå fulla och vattnet inte kan transporteras bort under en tid. Vattnet kan då tränga tillbaka in mot fastigheten och vidare in i dräneringen och in i väggen och där orsaka skada.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Abonnentingenjör Jessica Johansson
Telefon 010-234 57 48
E-post jessica.johansson@mjolby.se

VA- ingenjör Jimmy Johnsson
Telefon 010-234 50 16
E-post jimmy.johnsson@mjolby.se

beskrivning dränering dagvatten pumpbrunn

Senast publicerad